Štipendiranje

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Postopek izpeljave štipendiranja

Zanima me, kako se pravilno izpelje postopek štipendiranja lastnega otroka (oče ima s.p.), da kasneje ni kakšnih problemov z davkarijo? Je potrebno pred pričetkom narediti kak razpis, je lahko kakšna omejitev glede vrste izobrazbe ? Oče želi izplačevati štipendijo hčerki gimnazijki kot bodočemu kadru v računovodstvu. Je to v redu?

Podjetja/zasebniki, ki imajo potrebe po štipendistih, vsako leto v mesecu aprilu prijavijo te potrebe Zavodu za zaposlovanje. Le-ta objavi skupni razpis za kadrovske štipendije, na podlagi 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l.RS štev. 107/06). Vendar ne glede na prijavo, lahko podjetje tudi samo podeli štipendijo in to navede v prijavi potreb.

Podjetje samo ugotavlja potrebe po štipendistih, torej potrebo po bodočih kadrih, ki jih ima namen zaposliti glede na dejavnost, s katero se ukvarja. To lahko izhaja bodisi iz sistemizacije delovnih mest, iz katere je razvidna smer in vrsta izobraževalne ustanove, bodisi iz sklepa lastnika, zasebnika. Primer: če je dejavnost zasebnika trgovina, ne more dati štipendije za študij medicine, novinarstva ipd. Ker je štipendija odhodek podjetja/zasebnika mora biti ta povezan z ustvarjanjem prihodkov (mišljeni so tudi prihodnji prihodki, ki jih bo ustvarjala oseba, ki se danes pripravlja na bodoči poklic). A je štipendija gimnazijki, kot bodočemu kadru v računovodstvu s.p.-ja utemeljena? Izobraževalni program v gimnaziji prav gotovo ne daje znanja, ki ga potrebujejo zaposleni v računovodstvu. Lahko pa seveda pridobi potrebna znanja z nadaljnjim izobraževanjem ustrezne smeri.

S štipendistom je sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri so določene tako obveznosti štipenditorja kot štipendista: redno opravljanje izpitov in posredovanje potrdila o vpisu v višji letnik, začasna prekinitev štipendiranja, če izgubi status študenta; vračilo štipendije, če ne opravi študija in se po končanem študiju ne zaposli v d.o.o. ali pri zasebniku ipd. Natančna določila pogodbe so zlasti pomembne pri štipendijah, ki jih lastniki/zasebniki dajejo svojim družinskim članom.

Iz davčnega vidika je višina štipendije (ki se ne všteva v davčno osnovo) določena v 106. členu [ Zakona o dohodnini]:

(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60%. Pri določanju višine minimalne plače se upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem se smiselno upoštevajo določbe 2. točke tretjega odstavka 39. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona.

(2) Štipendija, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena.

Prijava zavodu za zaposovanje

Imeli smo razpis za kadrovsko štipendijo in izbrali študentko. Sedaj me zanima ali je sploh potrebno to kje prijaviti, da bomo študentki nakazovali kadrovsko štipendijo ali je pač dovolj tista pogodba med podjetjem in študentko?

Prijaviti je bilo potrebno do 15. januarja je bilo potrebno prijaviti na Zavod za zaposlovanje število kadrovskih štipendij, ki jih podjetje načrtuje v letu 2007/2008 - ali ste to naredili? (Vprašanje in odgovor sta nastala v juliju 2007! )

Pogoj za davčno priznanje štipendije

Zanima me, kaj se zgodi, če štipendiranega študenta ob koncu štipendiranja ne moremo zaposliti in se tako sporazumno dogovorimo, da je študent brez obveznosti?

Samo moje mnenje: izplačane štipendije, ki niso neposredno potrebne za poslovanje davčnega zavezanca, so davčno nepriznane. Pogoj za priznavanje davčno priznanega stroška štipendij je, da je izplačana štipendija namenjena pridobitvi izobrazbe, potrebne za poslovanje podjetja. Razumem, da to pomeni, da v primerih, ko podjetje štipendira dijaka ali študenta, ki se izobražuje za poklic, ki ni v povezavi z dejavnostjo štipenditorja, strošek izplačanih štipendij pri sestavi davčnih izkazov izločimo iz davčno potrebnih stroškov. Enako stališče je verjetno tudi v primerih, ko se štipendist ne zaposli v podjetju, saj izplačane štipendije postanejo nepotrebne za poslovanje davčnega zavezanca.

Višina neobdavčene štipendije

Zanima me koliko ima študent lahko največ štipendije na leto da je neobdavčeno?

Kadrovska štipendija je za študij v Sloveniji neobdavčena do zneska minimalne plače (minimalna plača od 01.08.2007 dalje je 538,53 EUR), za študij v tujini pa do 160% minimalne plače (106. člen Zakona o dohodnini).

(Me)vpliv višine štipendije na davčno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana

Zanima me ali je meja mesečnega zneska štipendije, da starši lahko uveljavijo dijaka/študenta kot vzdrževanega družinskega člana, posebna olajšava za vzdrževanega družinskega člana deljena s številom mesecev?

Višina štipendije nima vpliva na olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Višina štipendije vpliva le na obdavčljivi/neobdavčljivi del dohodka prejemnika štipendije (neobdavčena do višine 60% minimalne plače - glej 106. člen Zakona o dohodnini).

Vpis v dohodninsko napoved

Štipendija iz tujine

Prejemam štipendijo iz tujine (EU), sedaj pa me zanima ali moram to vpisati v dohodninsko napoved, ter če, kam?

Štipendije iz EU vpišete pod druge dohodke pod oznako 6400, preračunano v SIT in ne pozabite vpisati, če je bil plačan davek v tujini na te prejemke in obrazložitev na zadnji strani. Nisem prepričana, da bo DURS tako prijazen in da bo pozval vse tiste, ki so (v izogib dvojnemu obdavčenju), pozabili napisati obrazložitev na zadnji 8. strani in priložiti potrdila o plačanem davku v tujini.

Po poteku študija se štipendist ne zaposli v podjetju

Kako se ravna v primeru, ko je dijak dobival kadrovsko štipendijo zasebnika, po končani srednji šoli pa se nato ni zaposlil pri tem zasebniku, temveč nadaljuje študij. V času študija ne bo več prejemal kadrovske štipendije tega zasebnika, niti mu ni treba kadrovske štipendije vrniti zasebniku?

Prvo kot prvo morate pogledati pogodbo o štipendiranju. Kaj tam piše. Ali piše, da mora štipendijo vrniti, če se ne zaposli. Če pase lastnik odloči, da mu bo štipendijo podaril tudi prav, samo potem po mojem mnenju to za tistega lastnika ni davčno priznan strošek in še za prejemnika bi morala biti dohodnina.

Včasih so nam že rekli, da mora biti sklep lastnika da štipendije ni potrebno vračati. Mislim, da je pa čisto druga situacija, če lastnik po tolikem času nima prostega delovnega mesta in ga on noče zaposliti in takšen sklep izda štipendistu.

Kakšni pa so razlogi, da štipenditor ne zahteva vračila štipendije, saj je dijaka verjetno štipendiral z namenom, da ga bo po koncu šolanja zaposlil?

Davčno priznani odhodek je samo, če ima štipenditor kakšno korist. Davčno nepriznane štipendije so tudi v primeru, ko štipenditor štipendira dijaka ali študenta, ki se ne šola v smeri njegove dejavnosti. Štipendist je prost vseh obveznosti v primerih, navedenih v pogodbi, ti pa so običajno: če mu štipenditor v določenih dneh po njegovem obvestilu, da je končal šolanje, ne določi roka za pričetek dela, če postane nezmožen za delo,.... Obveznosti štipendista bi tudi morale biti opredeljene v pogodbi; največkrat beremo, da se štipendist zavezuje, da bo opravljal šolske obveznosti v rokih, kot jih določa statut šole, da bo vsak semester, oziroma polletje predložil dokazila o statusu, dokazila o uspehu, dokazila o opravljenih obveznostih, na zahtevo štipenditorja pa tudi druga dokazila in podatke, da ne bo spremenil vrste, oddelka, smeri, niti ne nadaljeval šolanja brez soglasja štipenditorja, da ne bo odšel na šolanje, oziroma izpopolnjevanje v tujino brez soglasja štipenditorja, da se v času štipendiranja ne bo vključil v štipendiranje drugega štipenditorja, da bo v času štipendiranja vsako leto uspešno opravil prakso, da se bo po končanem šolanju, če bo v interesu štipenditorja, vključil v delovno razmerje podjetja in tam delal enako dobo, kot je bil štipendiran. In potem beremo še sankcije: če štipendist ne bo izpolnjeval obveznosti po pogodbi, lahko štipenditor ustavi izplačila in zahteva vračilo vplačanih zneskov, izplačevanje pa se lahko nadaljuje, ko preneha vzrok za prenehanje izplačil.......

Kar se dohodnine tiče, mislim da je ni, če je štipendija izplačana do višine, določene v ZDoh, ne glede na to, ali je štipendija štipenditorju davčno priznan strošek ali ne.

Kontrolni podatki

Kadrovske štipendije do minimalne plače - ali se o njih poroča pod podatki o dohodkih, ki so po 20 čl. ZDOH-1 oproščeni plačila dohodnine?

Ne poroča se, zakaj?

Kadrovske štipendije niso dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine po 20. členu (v okviru teh dohodkov poročajo izplačila le v primerih štipendij iz proračuna ali pa ustanove, ustanovljene za štipendiranje). Kadrovske štipendije se smatrajo kot drugi dohodki (98. člen Zakona o dohodnini) in o njih poročate kolikor presegajo določeno višino in bi od presežka že med letom morali plačati dohodnino (npr. študij v Sloveniji do minimalne plača). Če bi presegale ta znesek bi to vnesli v VIR.DAT, vrsta dohodka 6400-Preostali dohodki.

Štipendist direktor

Če poslovodni direktor (se pravi nisem zaposlen ampak le prek pogodbe o poslovodenju) sam sebi izplačuje štipendijo? seveda imam status itd..

S pogodbo, ki določa, kakšne so pravice in obveznosti obeh strank, štipendiranje poslovodje ne more biti sporno. Iz pogodbe pa mora biti razvidno, kaj bo imelo podjetje od svojega štipendista po koncu študija, določeno mora biti tudi vračanje štipendije, če študij ne bo končan v pogodbenem roku.