Avtorske, podjemne pogodbe

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

V letu 2007

Nova zakonodaja, od 01. 01. 2007 dalje!

Šifre izplačil v letu 2007

Izplačujemo podj.pog. kot smo jo v letu 2006.Je to 1501 ali 1502?

Ob posamezni vrsti dohodka (šifri) je navedena vsebina:

 • 1501 = dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)
 • 1502 = dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezen posel) brez posebnega davka na določene prejemke.

Bi rekla tako, če je dohodek, od katerega ni potrebno plačati posebni davek na določene prejemke (25%) je vrsta dohodka 1502, sicer je vrsta dohodka 1501

V letu 2007 se je pri podjemnih pogodbah spremenila le šifra izplačila v REK obrazcu, davki in prispevki pa so še vedno enaki (25% posebnega davka na določene prejemke, 6% prisp.ZPIZ in prispevek za zdravstveno varstvo v pavšalenem znesku in seveda dohodnina po stopnji 25% od 90%-ne osnove).

Zakon o posebnem davku na določene prejemke je iz leta 1993, s spremembami do leta 2004, čistopisa pa ni. V 3. členu je opredeljeno, katero delo šteje za opravljeno delo, od katerega se plača posebni davek - gre za pogodbe o delu (podjemne pogodbe) in kaj se ne smatra kot delo po pogodbi o delu. Kot delo po pogodbi o delu (podjemni pogodbi) ne šteje:

 • izplačila fizični osebi, ki opravlja funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega organa;
 • izplačilo fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa v skladu z zakonom;
 • izplačilo fizični osebi na podlagi napotiitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega ali drugega organa;
 • izplačilo nagrad in povračil stroškov fiični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, kulturnih, športnih . .. ter v dejavnosti društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenom zaradi katerih so društva ustanovljena.

Ne glede na to, pa se davek ne plačuje (4. člen zakona):

 • od izplačil za začasno ali občasno opravljenje dela učencev ali študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji (povzetek 4. člena zakona iz leta 1993);
 • od izplačil za občasno ali začasno nego oziroma pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo invalidske organizacije (dopolnitev v letu 1994);
 • od izplačil za spravilo pridelkov v okviru sezonskih del na področju hmeljarstva, sadjarstva in vinogradništva, ki jih fizičnim osebam izplačujejo pravne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje posamezne dejavnosti (dopolnitev v letu 1995);
 • od izplačil pri sezonskem tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi, ki jih fizičnim osebam izplačuje koncesionar, registriran za opravljanje navedenih dejavnosti (dopolnitev iz leta 1996).

Delo zunanje osebe - kot avtorsko delo

Lahko zunanja oseba deluje v d.o.o preko avtorske pogodbe npr. razni projekti pri gradnji objektov ali mora obvezno preko podjemne pogodbe?

Poslovodna pogodba ni podjemna pogodba. V predhodnem odgovoru je samo primer višine plačila po pogodbi - kot nadomestilo za opravljanje poslovodne funkcije, če je direktor/lastnik redno zaposlen nekje drugje ali pa je zavarovan po drugi osnovi in ne po osnovi lastnika zasebnega podjetja, ki ne prejema plače. Kakšna bo višina plačila je stvar presoje in dogovora. Konkretno: fizična oseba je lastnik d.o.o., kjer je tudi direktor. V tem podjetju je prijavljena v zavarovanje in plačuje prispevke za socialno varnost (ali je prijavljena v zavarovanje pod šifro 40, ponekod pa so kljub specifičnosti prijavljeni tudi kot zaposleni pod šifro 01). Če je prijavljen pod šifro 01, potem prejema tudi plačo. Če je prijavljen pod šifro 40, prejema "plačo" preko pogodbe o poslovodenju, prispevke pa plačuje od zavarovalne osnove: najmanj od najnižje pokojninske osnove. Akontacijo dohodnine plačuje od bruto dogovorjenega zneska za vodenje gospodarskega subjekta. Če ima ta ista fizična oseba še eno d.o.o., kjer je tudi direktor, potem ne plačuje prispevkov v tem podjetju, ker jih že v prvem. Za opravljanje poslovodne funkcije pa sklene pogodbo o poslovodenju. Od izplačanih zneskov se obračuna/plača: 6% prispevka za PIZ, pavšal za zdravstveno zavarovanje (2,91 EUR) in 25% akontacije dohodnine. Ali lahko nekdo prejema plačilo (dela) po avtorski pogodbi ali po podjemni pogodbi je stvar strokovne presoje. Ali je izdelek avtorsko delo boste morali pogledati v Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ali nekdo lahko dela po podjemni pogodbi v Zakon o delovnih razmerjih. Ali lahko zunanja oseba sodeluje pri gradnji objektov oziroma kakšni so pogoji, ki se nanašajo na graditev objektov pa poglejte v Zakon o graditvi objektov (še popravek).Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2006 dalje, če ni drugače omenjeno!

Kateri obrazec?

Imamo sklenjeno avtorsko pogodbo, kateri rek obrazec dam na DURS?

 • Če je avtorska pogodba sklenjena iz odvisnega pogodbenega razmerja (26. člen ZDoh - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) je REK 1d.
 • če je avtorska pogodba sklenjena kot prenos premoženjske pravice, je REK 3a.

Avtorske pogodbe - doma

Kaj obsegajo

Prosim, če mi kdo pove, kolikšen je količnik za preračun?

Če so vam na DURS rekli, da za obračun davčnega odtegljaja izpolnite obrazec REK 2a - le ta se uporablja za plačila dohodkov tistim osebam, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov. Torej gre za dohodke iz dejavnosti. Pri plačilu dohodkov se pri teh zavezancih upošteva 25% normiranih odhodkov, stopnja davčnega odtegljaja pa je 25%. Za izplačilo je potreben račun, ki ga izda zavezanec in predložitev potrdila DURS, da sme ugotavljati davčno osnovo na ta način. Če je vaš primer takšen, potem izračun, ki vam ga je predlagala Jambolaja ne drži. Zahtevajte pravilen račun, tudi z navedbo računa kam naj nakažete davčni odtegljaj. Če pa je avtorska pogodba kot dohodek iz prenosa premoženjskih pravic (torej prava avtorska pogodba) pa za obračun in plačilo davčnega odtegljaja izpolnite REK 3a. Če pa je navaden avtorski honorar, ki spada med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, pa izpolnite obrazce REK 1d.

Oseba je redno zaposlena v društvu za 4 ure na dan. Sklenila pa je tudi pogodbo o AH s tem društvom (priprava delavnice), kar sicer ne počne v okviru rednega delovnega razmerja. Kateri obrazec se odda v tem primeru? Na DURSu so mi rekli, da je to drugi dohodek iz delovnega razmerja, da se odda REK-1 obrazec, vendar se obračuna samo dohodnina - od celotnega zneska - ni normiranih stroškov, ne plačajo pa se prispevki, kot pri plači. Ali to drži?

Jaz poznam le te vrste avtorskih pogodb:

 • dohodek iz delovnega razmerja: dohodki, ki izhajajo iz avtorskih pogodb ustvarjenih iz delovnega razmerja: pomeni, da se prejemek izenači z dohodki iz delovnega razmerja (REK 1); = odvisno razmerje
 • dohodek iz drugega pogodbenega razmerja: dohodek prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega dela (REK 1d, 10% normiranih stroškov); je odvisno razmerje
 • dohodek iz prenosa premoženjske pravice (REK 3a, 10% normiranih stroškov).

Ne morem presoditi na katero vrsto dohodka je mislila vaša referentka, ker med dohodke iz zaposlitve uvrščamo: dohodke iz delovnega razmerja, dohodke iz drugega pogodbenega razmerja in pokojnine.

Poročanje zavodu

Ali je še vedno treba kam prijaviti avtorske pogodbe?

Menim, da se še vedno oddaja obrazec OBV-S. Osnova za sporočanje Rep.zavodu za zaposlovanje je sprememba zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Na dan urejanja (26. 09. 2006 nisem našel čistopisa zakona! (njegov 9. člen). Tukaj pa je link http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZaDelodajalce.htm (poglejte pod zap. 4. : kako izpolniti zakonske obveznosti sporočanja podatakov, kjer je tudi Obrazec S)

Izračun in evidenca avtorskega honorarja

Ali mi lahko kdo razloži, kako se obračunava avtorski honorar, če imaš priznanih 25% normiranih stroškov. Zanima me npr. imam neto avtorski honorar 1.000.000 (izplačilo na računu), ali pa bruto avtorski honorar 1.000.000. Kaj je pa z vodenjem evidenc?

Izračun:

1. Avtorski honorar obračunan v bruto znesku:

 • 1,000.000 X 25% = 250.000 priznani normirani odhodki
 • davčna osnova 1,000.000 - 250.000 = 750.000
 • akontacija dohodnine = 750.000 X 25% = 187.500
 • neto/prejem na transakcijski račun: 1,000.000 - 187.500= 812.500

2. Avtorski honorar izražen v neto znesku= 812.500

 • preračun neto zneska v bruto osnovo= koeficient 1,2307692
 • bruto osnova: 812.500 X 1,2307692 = 1,000.000

- naprej po postopku iz zaporedne 1.

Evidence:

Še majhna pripomba: ne glede na to, da davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne vodijo poslovnih knjig, morajo imeti evidenco izdanih knjigovodskih listin. Evidenca mora vsebovati:

 • zaporedno številko listine in znesek;
 • opis poslovnega dogodka ter datum vpisa.
 • datum plačila.

Evidenca se vodi po časovnem zaporedju. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, je zavezanec dolžan označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti evidenci (iz Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti).

Iz tega sledi, da morate za avtorski honorar vi izdati račun, v katerem izkažete celoten obračun: bruto osnova; normirani odhodki; davčna osnova; akontacija dohodnine; neto znesek. V letno napoved za dohodnino pa vključite le plačane račune. Obvestila, ki jih prejmete od izplačevalcev se morajo ujemati z vašimi podatki o izdanih računih, ki so tudi plačani v davčnem letu.

Za evidenco pa prvič slišim. Na davčni upravi mi ni nihče rekel, da jo moram voditi, pa jih precej gnjavim z raznimi vprašanji.

Evidence vodijo tisti, ki opravljajo dejavnost - lahko je tudi popoldanska dejavnost. Gre za neodvisno opravljanje dejavnosti, ki mora biti registrirana pri DURS. Ker se v vprašanju navajali 25% normirane odhodke, sem predpostavljala, da opravljate dejavnost.

Če poslujete preko avtorske agencije (in seveda ne opravljate dejavnosti), vam seveda ni potrebno izdajati računov, saj to opravi agencija namesto vas (izda račun na podlagi sklenjene avtorske pogodbe, vključno s svojimi stroški).

Pri avtorskih pogodbah so priznani normirani stroški različni:

 • avtorski honorar kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. 10% nornirani stroški (26. in 29. člen Zakona o dohodnini);
 • avtorski honorar dosežen s posameznim poslom: 10% normiranih stroškov (55. in 56. člen Zakona o dohodnini);
 • avtorski honorar iz premoženjskih pravic: 10% normiranih stroškov (68. in 69. člen Zakona o dohodnini);
 • avtorski honorar z opravljanjem dejavnosti: 25% normiranih odhodkov (35. in 45. člen Zakona o dohodnini).

Avtorski honorar in meja 3,9 MIO

Mesečno dobivam avtorske honorarje od podjetja v katerem nisem zaposlen, pa tudi sam nimam nobenega statusa zaposlenega v kulturi nimam. Letna bruto meja za avtorske honorarje je 3,9 MIO da mi ni potrebno voditi knjig. V zakonu piše, da v zadnjih 12 mesecih ne smeš preseči to mejo. Povezava na stran DURS-a.

Ali to pomeni da v davčnem letu (jan.- dec.) ne smeš preseči te meje ali dejansko v zadnjih 12 mesecih? npr. kaj če bi v letu 2006 zaslužil 3,9 MIO bruto, potem bi pa v januarju 2007 dobil nek honorar s katerim bi v obdobju feb. 2006 - feb. 2007 presegel mejo 3,9 MIO?

Odgovor DURS (vaša povezava) se nanaša na najvišji znesek 3,9 mio SIT dohodka iz opravljanja dejavnosti, če zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove upošteva normirane odhodke. Ker je bil odgovor DURS-a v letu 2004, se je v letu 2005 spremenil zakon o dohodnini (nov znesek imate označen z zvezdico) in s tem tudi znesek dohodkov: na 6 mio SIT, do katerih se lahko še ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov (ob upoštevanju vseh drugih pogojev).

Eden izmed pogojev, da vam davčni organ prizna ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, so tudi prihodki , ki jih dosežete v zadnjih zaporednih 12 mesecih (3. odstavek 35. člena zakona o dohodnini). Ker morajo zavezanci oddati davčnemu organu zahtevo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov do 30.11. tekočega leta za naslednje davčno leto (288. člen Zakona o davčnem postopku), se zato 12 mesecev upošteva od novembra preteklega leta do oktobra tekočega leta. Na primer: vloga za leto 2007: doseženi dohodki v obdobju od novembra 2005 do oktobra 2006 ne smejo presegati 6 mio SIT. Torej hipotetično: če bi v tem obdobju presegli ta znesek (nakazani avtorski honorarji), potem v letu 2007 ne morete več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, temveč le na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Hkrati pa nastane tudi obveznost vodenja poslovnih knjig (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 35. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1-UPB3) in se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora vložiti zahtevek v novembru tekočega davčnega leta za naslednje davčno leto. Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem organu.

Obrazec in navodilo

V skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti ste dolžni voditi evidenco izdanih knjigovodskih listin ter evidenco osnovnih sredstev.

Avtorski honorar samostojnega podjetnika fizični osebe (samemu sebi)

Ali si lahko samostojni podjetnik sam sebi nakaže avtorski honorar (ali je to pravilno). Mislim predvsem za to, da si zmanjšam dobiček iz dejavnosti in s tem posledično manj plačujem prispevkov v letu 2008 (ker verjetno, da bom v prihodnjem letu poslovno manj uspešna in se ne želim obvezati za previsoke prispevke in akontacijo dohodnine)?

Avtorskega honorarja ne morete nakazati sebi kot fizični osebi in s tem vključiti v odhodke dejavnosti, saj je pojem samozaposlenega, da "prodaja" svoje storitve na trgu tretjim osebam (opravljanje dejavnosti z osebnim delom).

Avtorske pogodbe - tujina

Izplačilo avtorskega honorarja hrvaškemu rezidentu

Slovensko podjetje bo izplačalo avtorski honorar hrvaškemu rezidentu (in državljanu, fizično osebi), za storitve prevajanja, ki se bodo opravljale na Hrvaškem.

Ali je od honorarja treba obračunati in odtegniti akontacijo dohodnine po slovenski zakonodaji?

Moje logika je naslednja: Konvencija v 12. členu določa obdavčitev na Hrvaškem (1. odstavek), lahko pa tudi v Sloveniji, vendar davek ne sme presegati 5% honorarja (2. odstavek).

Ali se obdavči v Sloveniji, mi verjetno pove ZDoh-2. V njem iščem podlago za to, da obdavčitve s Slo, ne bi bilo, a je ne najdem - 1. odstavek 11. člena verjetno ne pride v poštev, ker je oseba čisti svobodnjak, torej se storitev ne opravlja preko poslovne enote v tujini. 4. odstavek 33. člena verjetno tudi ne, ker najbrž ni izpolnjen zadnji pogoj ("ne gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena tega zakona obračunava davčni odtegljaj"); pri tem mi verjetno ne pomaga niti 3. odstavek 68. člena, ali pač?

Če razmišljam pravilno, ali je potem potrebno pri vsakem izplačilu honorarja izpolniti Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka?

Zanimiva tema pa bom dodal še svoj komentar:

Kakor razumem konnvencijo lahko slovenska pravna oseba izbira med dvema variantama:

 • pusti, da se dohodki avtorskega honorarja obdavčijo ( v tem primeru) na Hrvaškem, izplačajo

hrvaškemu sodelavcu celoten obruten znesek = npr 1.000 €, on pa nato akontira dohodnino v domovini in poračuna zadeve po koncu leta

 • od obrutenega zneska plača hrvaškem rezidentu 950 €, slovenski davčni 50 €,

hrvaški sodelavec pa nato v domovini doplača dohodninsko razliko

 • najlažja varianta pa bi bila če bi hrvaška fizična oseba lahko izdajala račune

preko hrvaške pravne osebe

5 % slovenskemu DURS se po mojem v nobenem primeru na da izogniti. Hrvaški rezident seveda teh 5% doma uveljavlja kot v tujini plačani davek in plača doma ustrezno manj.

Podjemna pogodba

Odgovorjeno pred 31. 12. 2007!

Kaj obsega

Zanima me, kaksna je razlika v 'statusu' med zaposlitvijo prek podjemne pogodbe in 'klasično' zaposlitvijo za določen čas. Gre za polovičen delovni čas do konca junija letos

Podjemna pogodba se sklene le za določen posel in ne sme imeti značaj delovnega razmerja. Težko bi bilo upravičiti podjemno pogodbo za delo, ki bi ga opravljali več mesecev (na primer pomoč v prodajalni, delo v proizvodnji). Lahko pa na primer prepleskanje pisarne v nekem podjetju. V kolikor bi imelo to delo trajni značaj in bi ga opravljali vsak dan (4, 6 ali poln delovni čas), bi se splačalo razmišljati o sklenitvi delovnega razmerja, lahko tudi s krajšim delovnim časom. Pri nižjih plačah bi bilo to celo ceneje za podjetje in ugodneje za vas.

Bistvena razlika med zaposlitvijo za določen čas in podjemno pogodbo je že v tem, da vam pri zaposlitvi za določen čas teče delovna doba, ste zdravstveno zavarovani,..

Obdavčitev podjemne pogodbe

Podjemna pogodba je sklenjena v neodvisnem razmerju. Obdavčitev 10% norm.stroškov - 25% dohodnine mi je jasna. Zanima me, če je to res, da je treba za ta dohodek plačati tudi davčni odtegljaj?

Da, ter poleg tega še 6% za ZPIZ, 25% posebnega davka (oboje na bruto osnovo), ter pavšal za ZZZS

Kaj pa če je na pogodbi upokojenec, je tudi potrebni 6% PIZ in 672 ZDR?

Da

Izračun davčnega odtegljaja

Obračun pogodbe o delu

Novejši odgovor, september 2008. Zanima me, če kje dobim obračun podjemne pogodbe? Nekje sem slišal, da že dolgo časa ni več pavšala 2,91 €?

Na podlagi sklenjene podjemne pogodbe se obračunajo naslednji prispevki in davki:

 • od 90% osnove se obračuna davčni odtegljaj 25% dohodnina
 • od 100% osnove se obračuna 6% prispevek za PIZ
 • obračuna se in plačuje tudi prispevek ZZ v pavšalnem znesku 3,08 €
 • od 100% osnove se obračuna in plača 25% posebni davek

Starejši odgovor, pred letom 2008. Pri podjemni pogodbi - dohodek iz drugege pogodbenega razmerja se dohodnina obračuna po stopnji 25% od osnove. Osnova je bruto prejemek zmanjšan za 10% normiranih stroškov. Torej za te vrste dohodkov se ne uporablja dohodninska lestvica.

Obračun podjemne pogodbe: npr. 100.000 bruto

 • Norm. stroški (10%) 10.000 SIT

Osnova za dohodnino 90.000 SIT

 • Dohodnina (25%) 22.500 SIT

Za izplačilo 50.000 SIT – neto podjemna pogodba

 • Posebni davek (25%) 25.000 SIT
 • PIZ (6%) 6.000 SIT
 • prispevek za poškodbe pri delu 672 SIT

Količnik bruto - neto

Kolikšen je količnik za preračun bruto iz neto, če je 10% normiranih stroškov?'

Odbije se samo dohodnina, ki je 25% od zmanjšane osnove za normirane stroške: 100 - (90 * 0,25) = 77,5; 100/77; 5=1,29032258.

Obdavčitev storitev

Avtorica je prevedla tekst, mi poslala račun ter rekla, naj pošlem na Davčno Rek 2a (ona ve, ker to že nekaj časa dela in so ji tako svetovali na Davčni). Lepo prosim za kakršno koli mnenje!

Obrazec REK 2a (leto 2005) uporabljamo za obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz dejavnosti, če davčni zavezanec ugotavlja dobiček na podlagi normiranih stroškov (šifra na obrazcu 101) ali pa spada še v drugi dve vrsti zavezancev - samozaposlenih v kulturi ali kot samostojni novinar in lahko že med letom plačujejo akontacijo dohodnine po nižji stopnji kot je splošna stopnja 25% (koriščenje posebne olajšave). Znižano stopnjo sme plačnik davka obračunati le na podlagi prejete odločbe davčnega organa. To odločbo mu posreduje zavezanec pred izplačilom. V tem primeru se dohodek označi s šifro: 102 ali 103. V odvisnosti od tega, kako je bil izpolnjen REK 2a, se označi tudi dohodek, ki ste ga bili dožni sporočiti DURS-u in zavezanki. Če so bile izpolnjene šifre 101, 102 ali 103 se označi dohodek (ki spada med dohodek iz dejavnosti = neodvisno razmerje): 2210 = Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov (šifra 101) 2220 = dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov in posebne olajšave za samozaposlene v kulturi (vpis v razvid samozaposlenih v kulturi) 2230 = dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov, in posebne olajšave za samostojne novinarje (vpis v razvid samostojnih novinarjev). V kolikor pa ste DURS-u poslali podatek pod oznako 1230 pa gre za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja in odvisnega razmerja (REK 1d) Malo daljši uvod zato, da lahko ugotovite ali ste naredili napako ali ne in da temu primerno ukrepate. Če ugotovite, da ste se vi zmotili in da ste tako zavezanki kot DURS-u napačno označili oznako dohodka, obema pisno pošljite popravek označenega dohodka. Če bo DURS zahteval popravek celotnega izpisa, vam bodo sporočili na podlagi vašega psinega popravka. Popravek morate poslati, ker se ne bodo ujemali vaši podatki (oznaka 1230) in podatki, ki jih bo vpisala v svojo napoved zavezanka (2210).

"Kazenski davek" na podjemno pogodbo

Že dolgo se sprašujem zakaj je potrebno plačevati pri podjemni pogodbi še posebni 25% davek. Ali ta davek res nikogar ne moti. Zdi se mi, da je ta predpis še iz rajnke SFRJ. Ali se vam ne zdi, da ta davek ne prispeva k zmanjševanju dela na črno? Res je, da na DURSU ne najdem tega obrazca, pa vendar nikjer ne zasledim, da je ta davek ukinjen.

Posebni davek na določene prejemke je še vedno "v uporabi". Res je, da ne bo zmanjšal dela na črno, pač pa je smisel v tem, da se dela po pogodbi (podjemni pogodbi) zmanjšajo v korist delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja za določen/nedoločen čas). Sicer pa so možnosti za sklenitev te pogodbe minimalne (dela ne smejo imeti naravo delovnega razmerja, kjer je delovni proces določen itd....). Pa še prijavljati jih je potrebno pri Zavodu za zaposlovanje ter nato poročati o vseh izplačilih.....

Pogodba o poslovodenju

Zanimajo me dajatve v vezi s pogodbo o poslovodenju. Prebrala sem, da se po tej pogodbi obračuna samo dohodnina?

Če direktor ni v delov. razmerju se to smatra kot delo po podjemni pogodbi in je storitev obdavčena kot podjemna pogodba. Obračuna se dohodnina po stopnji 25 % (če to ni glavni delodajalec, drugače pa po lestvici) ter prispevek IPZ 6 %, posebni davek ter prispevek za zdravstvo pa ne. Poslovodja ima tudi pravico do povračila stroškov tako kot zaposleni.

Podjemna ali mandatna pogodba - razlika

Zanima me tudi, če mi lahko kdo pojasni razliko med podjemno in mandatno pogodbo. Glede izplačila, kaj se za sindikat bolj splača?

Bistvena razlika med podjemno pogodbo in mandatno pogodbo je namreč v tem, da si pri podjemni pog. podjemnik zaveže, da bo z opravo storitev dosegel določen rezultat, z mandatno pog. pa se mandatar zaveže le, da si bo prizadeval doseči rezultat, ne pa, da ga bo dosegel ( kar pomeni, da mandatar za dosego rezultata ne odgovarja, odgovarja le za prizadevanje. Mandatna pog. se ponavadi sklepa z osebami za vodenje poslovnih subjektov. S podjemno pog. se naročnik in podjemnik dogovorita o izvršitvi konkretne storitve oz. dela, katerega je podjemnik dolžan skrbno in kot dober gospodar v skladu z navodili naročnika, opraviti svojo naloga oz. doseči rezultat za katero je sklenil podjemno pog. z naročnikom. Naročnik se s podj. pog. zaveže, da bo za opravljeno delo plačal podjemniku dogovorjen znesek. Kar pomeni, da se obračun in izplačilo na podlagi podjemne pogodbe izvrši skladno s sklenjeno podjemno pogodbo. Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi opravljenim poslom na podlagi podjemne pog. se ne vključijo v plačilo po podjemni pog. oz. se ne sme povečati osnova za izračun dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Navedeni stroški zato niso predmet podjemne pog. med naročnikom in izvajalcem, in se ne vključujejo v plačilo za opravljeno delo fizični osebi, ki je opravila delo za naročnika. Lahko pa, pred sklenitvijo podjemne pog. naročnik in podjemnik vkalkulirata v vrednost bruto zneska iz podjemne pog. tudi morebitne stroške, ki bi nastali pri opravljanju dela podjemnika.

Avtorska pogodba - tujec

Mene pa zanima, kako izvedemo plačilo avtorskega honorarja tujcu: ali tujcu nakažemo neto znesek in davek odvedemo na davčno, ali tujcu samo nakažemo znesek in na davčno nič ne plačamo in kateri REK obrazec moramo oddati in katero vrsto dohodka navedemo?

Oddaste REK-2, šifra dohodka 1504.

Kaj pa dohodnina? se enako plača kot za slovenske avtorje?

Odvisno od sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki je sklenjen z državo, kjer ima vaš nerezident "rezidentstvo".

Zdaj pa več nič ne razumem.

Na strani DURS imate podričje Mednarodno obdavčenje.

In pri avtorski pogodbi morate ločiti ali je:

 • dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali
 • dohodek iz premoženjskih pravic.

V pojasnilih je razlaga za primer avtorske pogodbe kot dohodek iz premoženjskih pravic in obdavčitev, če je nerezident iz Avstrije (to ste navedli). Za ostale države po poglejte sporazume.