Blago

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Knjiženje trgovskega blaga

Splošno

Zaloge v prodajalni morajo biti izkazane v maloprodajni vrednosti, z upoštevanjem vračunanega DDV in vračunane razlike v ceni v zalogi blaga pa so zaloge v bilanci stanja izkazane po nabavni vrednosti.

Podjetje mora voditi določene evidence, ki so predpisane s Pravilnikom o vodenju evidenc v trgovini (Ur.l.RS 57/99 in 71/2003). Tako je predpisano, da se za blago v prodajalni vodi evidenca TDR - le-ta se vodi po maloprodajnih cenah, ki vključujejo tudi DDV, če je trgovec zavezanec za DDV. Davčni zavezanec za DDV mora v okviru TDR zagotoviti tudi vrednostno razčlenitev zaloge blaga po posamičnih davčnih stopnjah. Podatki iz evidence se morajo ujemati s podatki v glavni knjigi (moja pripomba). Lahko pa si v okviru računalniškega vodenja zalog zagotovite vse potrebne podatke, ki jih zahteva pravilnik za evidenco. V tem primeru evidence ni potrebno voditi v obliki, ki jo je predpisal pravilnik.

Nabava blaga v prodajalno:

 • 6630MPC/220 nabavna vrednost
 • /664 vračunan DDV
 • /669 vračunana razlika v ceni (marža)
 • V okviru glavne knjige lahko odprete dva analitična konta: za blago po stopnji DDV 20% in za blago po stopnji 8,5%. (6630 = 20%; 6640 = 20% in 6631= 8,5%; 6641 = 8,5%).

Preprodaja avtomobilov

Moja stranka ima komisijsko prodajo vozil, sedaj je pa nekaj vozil kupil za nadaljnjo prodajo. Ker nimam izkušenj s tem, prosim za pomoč. Ali moram za vozila narediti prevzem, kot je to v trgovini? Vozila je kupil od fizičnih oseb. kako naj to sknjižim? Kako je pa tu z ddv-jem.? Pri komisijski je samo od razlike v ceni?

Vodiš zalogo kot v trgovini na debelo - na kontih 66, zalogo razknjižuješ dejansko po artiklih (pomagaj si s številko šasije al nečim unikatnim, ker še bo več istih modelov na zalogi ne boš vdel katerega razknjižit). DDV od nabave odbiješ, pri prodaji pa ga zaračunaš (če ni kakšnih posebnosti)...

Knjiženje blaga - nezavezanec za namene DDV

 1. Ali lahko nabavo rož v cvetličarni knjižim na kto 400?
 2. Potem izkupiček: nima blagajniškega izpisa, ima samo paragonske bloke, ki jih da stranki, ročno napisane. Na njih je samo znesek za plačilo. Ni davčni zavezanec, potemtakem tako ne rabi izkazovati ddv-ja na računih.

Imam prav?

 1. D.o.o., ki nič ne dela, nima prihodkov, stroški so samo bančna provizija za vodenje računa. Zanj moram prav tako narediti poslovne izkaze in jih oddati?
 1. Rože so trgovsko blago, ki se prodaja, zato jih je po mojem potrebno knjižiti na zaloge in razknjiževati glede na prodajo /porabo (na podlagi inventure recimo)
 2. Če ni davčni zavezanec, DDV-ja NE SME izkazovati in računati strankam, na računih pa mora biti obvezno klavzula, da DDV ni obračunan po 94-1 členu ZDDV-1 (mali davčni zavezanci). Preverite pa, če res nima manj prometa kot 25.000 E v 12 mesecih.
 3. Če izkazuje samo bančne provizije, pomeni, da boste izkazali izgubo, če ni nobenih prihodkov. Seveda morate oddati vse izkaze, ki so potrebni.

Vsekakor mora cvetličarna voditi materilano knjigivodstvo ali pa zalogo ugotavljati po popisu. Ker gre za maloprodajo se vodi zaloga po maloprodajnih cenah po katerih se blago tudi odpisuje. Voditi morate tudi trgovsko knjigo v katero vpisujete prejeme po maloprodajni ceni in izdaje po maloprodajni ceni ( vključno z odpisanim kalom ). Se pravi, da se da delati odpis na podlagi prevzemnih kalkulacij ( ki jih morajo delati sproti ) in zbirnika paragonskih blokov.

Paziti pa je potrebno,d a na posameznem paragonskem bloku ( računu ) navedejo tudi znesek morebitnih popustov, sicer vam trgovska knjiga ne bo štimala.

Kar se tiče paragonskih blokov pa je vse ok dokler so na njih vsi podatki. V tem primeru ima paragosnki listič značilnost računa in mora vsebovati vse podatke o zakonu o DDV-ju . Sveda pa je potrebno paragonski listič pisati v dvojniku.

Svetujem vam, da se vseh teh papirjev lotite kar se da hitro. Če do sedaj še niso imeli tržnega inšpektorja na vratih ga bodo imlei v kratekem. Najbolj priljubljeni datumi za obsik cvetličarn je za tržnega inšpektorja namreč 8. marec in 1. november. Kakšen se pa najde že tudi na valentinovo.

torej knjižim tako

 • Nabava po dobavitelju 650/2200
 • Obračun zaloge 663/659,669
 • Razknjiženje 669,711/663

Nabava, prodaja, kalo... - doma

Imam problem pri razknjiževanju trgovskega blaga. In sicer: nabavo materiala knjižim

 • 663/664
 • /669
 • /659

prodajo materiala knjižim

 • 711/663
 • 664/
 • 669/

Kam pa knjižim kalo? na konto 405 ali moram razknjižiti na razredu 6?

Zmanjšate vrednost zalog po malop.vrednosti, razknjižite vračunani DDV in vračunano RVC:

 • 405/663
 • 669/
 • 664/

Nabavablaga - tujina

Podjetnik prejme račun iz kanade za trgovsko blago, ki ga poravna preko TRR. po opravljenem plačilu se sprovede carina in dostavi blago, kako knjižiti?

 • 650 / 221 račun za blago
 • 221 / 110 plačilo računa
 • 651 / 220 račun za carino
 • 660 (ali 663)/ 659 prevzem blaga

v kolikor vodite zaloge po prodajni ceni z vračunanim DDV pa:

 • 660 (ali 663)
 • /659 nabavna vrednost
 • /664 vračunani DDV
 • /669 vračunana razlika v ceni

Knjiženje računa špediterja

Račun špediterja je sestavljen:

 1. Prevoz po slo ...... znesek z DDV.

2. Carinske dajatve ddv..? znesek brez DDV (to ne vem na kateri konto) 3. Carinske dajatve ddv.... znesek brez DDV 4. Uporaba carinske garancije .....znesek z DDV 5. Uvozno carinjenje..... znesek z DDV Se pravi imam obdavčen promet in neobdavčen promet, a naredim samoobdavčitev ali ne ker gre za uvozne posle?

Ta račun se nanaša na nek račun za prejem blaga iz tujine.

Prejem blaga (tuj račun) knjižite:

 • /2210 - obveznost do tujega dobavitelja
 • 6500/ - nabavna vrednost blaga
 • 6510/ - odvisni stroški 8 transport, špedicija... )
 • 6511/- carinske dajatve

Protikonto vkalkuliranim stroškom 190. - ta konto boste zapirali z računom špediterja

 • 16.. / (obračunan DDV iz ECL-a)
 • /19.. (protikonto obračunanega DDV iz ECL-a) - ta konto boste zapirali z računom špediterja
 • /6590 ( seštevek n6500,6510,6511 )
 • 6600 ( 6590 prenos v zalogo )
 • Vaš račun od špediterja , ki se nanaša na ta tuj račun pa poknjižite:

/2200

1. prevoz po Sloveniji znesek z ddv

 • 1900/ strošek prevoza, ki je bil vkalkuliran v stroške nabave s kontom 651.
 • 16.. DDV od tega stroška

2. Carinske dajatve, znesek brez DDV (to ne vem na kateri kt) 1* 90./Te dajatve je špedite plačal v vašem imenu in ste jih vklakulirali v prejet račun 651..

3. carinske dajatve -ddv.... znesek brez DDV

 • 190./ to je DDV iz ECL-a, ki ga je špediter plačal v vašem imenu vi poa ste to vkalkulirali v prejet račun na DDV 16..

4. uporaba carinske garancije, znesek z DDV

 • 190. / vkalkulirani štediterski stroški (651.)
 • 16.. DDV iz steh stroškovđ

5. uvozno carinjenje, znesek z DDV

 • 190. / vkalkulirani štediterski stroški (651.)
 • 16.. DDV iz steh stroškov

TDR in način vodenja zalog

Če imam trgovinski program, ki omogoča izpis obrazca TDR, ali moram potem v knjigovodstvu voditi zaloge po maloprodajni vrednosti ali lahko po nabavni vrednosti?

V trgovino na drobno prevzemamo na podlagi prevzemnega dokumenta ovrednotenega po maloprodajni vrednosti, kar so tudi vsi izdelki v trgovini izkazani po maloprodajni ceni. Prevzemi so osnova za evidentiranje v poslovnih knjigah/knjigovodskih evidencah. Pravilnik določa, da evidence TDR ni potrebno posebej izpolnjevati, če so predpisani podatki zagotovljeni v okviru vodenja knjigovodskih evidenc. Iz tega je moč sklepati, da evidence lahko opustiš, ne moreš pa "opustiti" knjigovodskih evidenc. Knjigovodske evidence pa so konti glavne knjige. Menim, da četudi imate moćnost izpisa evidence TDR, morate na kontu 663 imeti ovrednotene zaloge po maloprodajni ceni (in 664, 669).

Solinar:Kar se tiče zalog v skladišču (veleprodaje) velja podobno kot pri maloprodaji. Pravilnik o vodenju evidence TDE (in prevzemni dokument v trgovini na debelo) določa, da se vodi evidenca po prodajnih cenah. Kolikor imate v knjigovodskih evidencah izkazane zaloge po nabavni vrednosti, morate voditi še evidenco TDE. Podatki, ki jih zagotavljate s prevzemnimi dokumenti (vrednoteni po nabavni in prodajni ceni), in jih ne evidentirate v poslovnih knjigah (po prodajnih cenah) ne nadomeščajo potrebnih podatkov po pravilniku. V knjigi prejetih faktur (predpostavljam, da tista za davčne namene) je prejeti dokument dobavitelja ovrednoten po nabavni vrednosti brez označbe številke prevzemnega dokumenta? Knjiga izdanih računov (dobavnica kot dokument izhoda iz skladišča je vrednotena po prodajni ceni/vrednosti)? Zaloga pa je v tem primeru zmanjšana za nabavno vrednost prodanega blaga? Evidenca pa tako pri nabavi (vhodu) kot pri prodaji (izhodu) zahteva prodajne vrednosti, zato menim, da ne zagotavljate vse potrebne podatke. Kako ugotavljate usklajenost po popisu v trgovini, kjer popišete artikle po MPC in ugotovite končno vrednost zaloge v prodajalni? Dejansko stanje v trgovini s knjižnim stanjem po MPC? Knjižno stanje iz knjigovodskih evidenc, konta 663?

Ugotavljanje spremembe vrednosti zalog

Katere konte upoštevamo?

Upoštevate tiste konte, na katerih izkazujete zaloge:

 • nedokončane proizvodnje in storitev (skupina 60);
 • proizvodov (v lastnem skladišču, v tujem skladišču, na poti, v lastni prodajalni) - skupina 63.

Zaloge materiala se v vrednost nedokončane in lastnih proizvodov ne vključejo.

Izkaz uspeha - zaloge blaga

V bilanci uspeha izkazujem zalogo ali jo moram tudi v bilanci uspeha in mi vpliva na rezultat. Sem S.P. z enostavnim knjigovodstvom. Pri bilanci uspeha sem upošteval kot povečanje, ampak mi ajpes ne spusti skozi in mi javlja napako (ker imam v bilanci stanja zalogo trgovskega blaga). Če pri uspehu ne upoštevam zaloge TB, mi gre ajpes skozi ampak z drugačnim rezultatom.

V bilanci uspeha se prikazuje razlika v tistih zalogah, ki ste jih prioizvedli v lastnem podjetju - s.p.-ju in je poraba materiala, dela, drugih storitev prikazana tudi kot strošek - to je zaloga nedokončane proizvodnje in zaloga gotovih izdelkov. Ker zaloge niso prodane, smete stroške za izdelavo teh zalog "zadržati" v zalogah in zato vplivajo na poslovni izid - bodisi kot zmanjšanje ali kot povečanje prihodkov.

Trgovsko blago je nabavljeno z namenom prodaje - ne pa proizvodnje/predale itd, to pomeni, da ga v enaki obliki prodate naprej. In ko ga prodate, predstavlja to na eni strani odhodek/strošek in na drugi strani prihodek. Stanje zaloge na koncu obdobja se izkazuje samo v bilanci stanja.

V izkazu poslovnega izida morate vpisati nabavno vrednost prodanega trg.blaga; v bilanci stanja pa stanje zalog trovskega blaga na dan 31.12.2007.

Izračun nabavne vrednosti prodanega trg.blaga:

 • zaloga 1.1.2007
 • + nabave v letu 2007
 • - končna zaloga 31.12.2007
 • = nabavna vrednost prodanega blaga, ki jo vpišete v ipi.

Blago v tranzitu

Družba ima veleprodajo. Artikle nabavi za znanega kupca, tako da ga običajno dobavitelj dostavi kar kupcu. Blago se torej NE nabavi na zalogo, niti ne pride v skladišče. Kako knjižite?

Res bi radi dobili kakšno strokovno mnenje tistih, ki se že srečujejo z navedenim. Mi smo predlagali, da na prejete račune napišejo kupca in številko izdane dobavnice/računa s katero so nabavljeno blago zaračunali.

Knjižili pa bi takole:

 • prejeti račun 702/220,160
 • izdani račun 120/760,761,260.

V strokovni literaturi smo zasledili, da tisti, ki nabavljajo material v količinah, ki ga potem takoj uporabijo in zaračunajo, ni potrebno voditi materialne evidence. Nikjer pa ne najdemo za blago.


 • 2. odstavek Zakona o trgovini: za opravljanje trgovine na debelo samo v tranzitu ni treba imeti skladišč.

in hkrati:

 • 18. člen: 1. odstavek: Trgovec mora sproti voditi evidenco o nakupu in prodaji blaga

in naprej:

 • Pravilnik o vodenju evidenc: v njem za trgovce na debelo v tranzitu ni nobene določbe, da teh evidenc, in s tem tudi izdelavo prevzemnega dokumenta, ni potrebno voditi.

Povezava na omenjeno zakonodajo http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/notranji_trg/veljavni_predpisi/sektor_za_trgovino_in_varstvo_pravic/

Prevzemni dokument morate vsekakor narediti, lahko pa kot prevzemni dokument služi tudi dobaviteljev dokument, če vsebuje vse potrebne podatke oziroma ga lahko dopolnite z vsemi zahtevanimi podatki (v skladu s pravilnikom morabiti razvidna iz prevzemnega dokumenta tudi prodajna cena). In takšen dokument je osnova za vpis v evidenco TDE.

Moj predlog je, da kljub temu vodite zaloge v tranzitu preko razreda 6 - konto 662 preimenujte v blago v tranzitu (ni pa potrebno za te zaloge vodite analitično evidenco zalog blaga):

 • nabava (dobaviteljeva faktura dopolnjena s potrebnimi podatki ali pa prevzemni dokument): 662,160/220;
 • izdana faktura za prodajo: 702/662 (dobavnica) in 120/762.

Pri materialu, ki gre direktno v porabo, res ni potrebno voditi materialnih evidenc - analitične evidence materiala, ker pač ne gre na zalogo, ampak direktno v proizvodnjo. Večinoma je to "nepomemben " material, ne pa osnovni material oziroma surovina.

Sponzorstvo

Primer porabe za sponzorsto je na povezavi: Sponzorstvo.

Konsignacija

Tema je opisana v poglavju izvenbilančnih knjiženj.