Delo študentov

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Študentsko delo

Zanima me, kaj pomeni, če bi npr. študent v letošnjem letu zaslužil npr. 5.000 eur, kdaj je potrebno obračunati dohodnino, ali je potrebno na durs poslati kakšne papirje. Kako se tudi konkretno na primeru izračuna dohodnino in kaj če npr. zasluži 2.800 eur, ali je potem tudi dolžen državi kaj V letu 2007!?

Vprašanje je potrebno zastaviti bolj natančno!

Študent (ki ima tudi status študenta) lahko prejema dohodke:

  1. iz opravljanja začasnega in občasnega delo preko študentske organizacije. Med letom plačuje akontacijo dohodnine, če znesek posameznega izplačila presega 400 EUR;
  2. na drugih podlagah: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe .....; pri katerih mu plačnik odtegne akontacijo dohodnine od posameznega izplačila......

Študent ima, kot davčni zavezanec, priznano splošno olajšavo v višini 2.800 EUR letno, ki se mu lahko upošteva že med letom - pri nekaterih vrstah dohodkov. Od dohodkov, ki jih dosega pod a) pa ima pod določenimi pogoji pravico do posebne osebne olajšave v višini 2.800 EUR.

Je redni študent oz. ima status študenta in ni star več kot 26 let. Trenutno še ni presegel 2800 eur in se mu je nakazovalo vsak mesec 399 eur. Zanima me ali je že zdaj kaj dolžan državi in kaj bi bilo če bi še naprej npr. do konca leta vsak mesec zaslužil 399 eur in bi presegel letnih 2800 eur. Kdaj se plača akontacija in komu, ali se to plačuje sproti vsak mesec?

Iz vaših podatkov predpostavljam, da vsak mesec prejemate dohodke na podlagi napotnice študentskega servisa. Torej bova izračune simulirale na podlagi te predpostavke: ima celo leto status študenta in ni vzdrževan družinski član.

12 X 399 EUR = 4.788 EUR letnih prejemkov; priznanih 10% normiranih stroškov (479 EUR) = obdavčljiv dohodek 4.309 EUR olajšave: splošna olajšava 2.800 EUR (kolikor ga nihče ne uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana); posebna osebna olajšava za prejemke preko pooblaščene organizacije-študentskega servisa - letno 2.800 EUR, skupaj 5.600 EUR.

Letna davčna napoved se vloži (oziroma jo bo poslal že davčni organ), ker prejemki presegajo znesek splošne olajšave (2.800 EUR), vendar nima obdavčljive osnove (4.309 - 2.800 - 2.800 = ni osnove, ker olajšave presegajo obdavčljiv dohodek) in zato ni dohodnine. Tudi med letom ni obračunana/plačana akontacija dohodnine od posameznega prejemka, ker je znesek prejemka nižji od olajšav (10% normiranih stroškov; 1/12 splošne olajšave in 1/12 posebne osebne olajšave od prejemkov preko študentskega servisa = 36; 233; 233 = skupaj 502 EUR).

V primeru, da je vzdrževan družinski član, pa uveljavlja le posebno osebno olajšavo 2.800 EUR in 10% normiranih stroškov: 399X12 = 4.788 EUR

  • olajšave: 10% normiranih stroškov = 479; posebna osebna olajšava = 2.800 EUR, skupaj 3.279 EUR;

obdavčljiva osnova= 4.788 - 3.279 = 1.509 EUR

  • dohodnina: obdavčljiv znesek "pade" v prvi razred, kjer je dohodninska stopnja 16%, kar pomeni, da je dohodnina na letnem nivoju 241,44 EUR. Ta znesek bo moral študent poravnati na podlagi odločbe davčnega organa.

Študentski servisi (nakazovalci dohodkov) upoštevajo pri posameznem študentu že med letom obe olajšavi, zato ni akontacije dohodnine. Če pa bi upoštevali, da ima posameznik le eno olajšavo (ker ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana), potem bi bila tudi med letom obračunana akontacija dohodnine (v najinem primeru cca 20 EUR).

In komu se plača dohodnina: v državni proračun; kdaj se plača akontacija dohodnine: hkrati z izplačilom obdavčljivega dohodka; dohodnina iz letne odločbe se poravna do datuma, ki je razviden iz odločbe (cca 50 dni od datum izdaje).

Študentska praksa

V podjetju smo imeli na praksi študenta. Radi bi ji izplačali nagrado cca 170 € ali so potrebne kakšne obdavčitve - ali je potrebno odvesti še kakšen prispevek ali davek?

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 172 eurov za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca. Mislim, da je potrebo odvesti pavšalna prispevka za zdrav.zavrovanje 3.08 EUR in letni pavšal za poškodbe pri delu po 26.členu zakona o ZPIZ v višini 8.12 EUR, ki ga prav tako plača delodajalec, kjer štipendist opravlja delo. Ne pozabite izpolniti REK-1a.

Povračilo potnih stroškov

Mi lahko odgovorite, ali lahko izplačam dnevnice dijaku, kateri je bil zaposlen pri meni prek študentskega servisa. Konkretno, vzel sem s sabo svojega sina za pomočnika na montaži v Avstriji?

Študentje in dijaki, ki delajo preko napotnic niso upravičeni do povračil stroškov, kilometrine ali dnevnic. Za dejanske stroške( parkirnine, cestnine, nočitve ) uveljavlja olajšavo ob oddaji dohodninnske napovedi. Mislim pa, da za dnevnice ne.

Študent - podjemn pogodba

Imam nekoliko smešno vprašanje. Ali je kakor koli mogoče s študentom skleniti podjemno pogodbo?

Morda se vam bo zdelo hecno, ampak redni študent se lahko tudi redno zaposli (mu pač ne pripadajo boni, štipendija, ne more delati preko študentskega servisa in podobno dalje). Prav tako lahko dela preko avtorske pogodbe, zato se mi sklenitev podjemne pogodbe ne zdi prav nič bolj nemogoča .

Kako pa je s podjemno pogodbo? Ali je potrebno ob sklenitvi kam javiti? Mislim, da študent ne bo zato ker bo zgubil status.

Zakaj bi izgubil status?

A ima študent status ali ne določa Zakon o visokem šolstvu, opravljanje storitev preko podjemne pogodbe/avtorske pogodbe je v domeni Zakona o delovnih razmerjih, dohodnine..... Praviloma je mogoče opravljati določene storitve tudi preko podjemne pogodbe, seveda ob predpostavki, da delo, ki ga opravlja nima narave delovnega razmerja. Ker pa je to dohodek, ki ga prejema "izven" opravljanja dela preko študentske organizacije ali pa..., mu pri teh dohodkih ne bo priznana posebna osebna olajšava kot študentu.

Sklenitev podjemne pogodbe kot tudi sklenitev avtorske pogodbe je potrebno javiti Zavodu za zaposlovanje RS.

Uveljavljanje dejanskih stroškov pri dohodnini študenta

Ali je že kdo srečal primer uveljavljanja dejanskih stroškov pri dohodninski napovedi študenta? Kako poteka? Kakšne dokumente zagotoviti (potni nalog s prilogami je dovolj)?

Potni nalogi s prilogami, overjeni z žigom in podpisom nalogodajalca.