Dohodnina 2008

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

O dohodnini leta 2008 je opisano tudi v poglavju Dohodnina 2007.

Določitev višine akontacije davka od dejavnosti

Zanima me kako davčna določi, če bo podjetje plačevalo akontacijo dohodnine mesečno ali tromesečno? Ali je enako tako za s.p., kot za d.o.o.?

Višina se ugotovi iz davčnega obračuna tekočega leta za naslednje leto: s.p.-; 3. odstavek 298. člena Zakona o davčnem postopku: če je predhodna akontacija na letni ravni večja od 400€ so akontacija mesečne, če predhodna akontacija na letni ravni manjša od 400€ je akontacija trimesečna; d.o.o.: 2. odstavek 371.člena Zakona o davčnem postopku: enako (letna akontacija/obveznost nad 400€ je mesečni obrok; letna akontacija/obveznost manjša od 400€ je trimesečni obrok).

Če pričnete na novo poslovati, oddate davčnemu organu predračunski izkaz uspeha in predračunski davčni obračun za tekočo poslovno leto in od višine dobička je odvisna predhodna akontacija/akontacija (davčna osnova X stopnja dohodnine ali davčna osnova X stopnja davka pri d.o.o.).

Zakon o davčnem postopku

Investicijske olajšave 2008

Za s.p. in d.o.o.!

Kako je z investicijskimi olajšavami za leto 2008?

Ne glede na to ali ste gopsodarska družba (d.o.o....) ali samostojni podjetnik (s.p.) veljajo enaki pogoji za uveljavljanje olajšav za investicijska vlaganja:

 • 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva (vendar ne več kot 30.000€), pri čemer pa se za opremo ne šteje: pohištvo in pisarniška oprema, razen računalnikov.... motorna vozila razen.....; za neopredmetena sredstva pa se ne štejejo dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredetena osnovna sredstva.

Med sredstvi, za katera bi lahko uveljaljavljali vlaganja oziroma davčno olajšavo torej ni nepremičnin in posledično tudi ne dodatnih vlaganj, ki se smatrajo kot vlaganja v nepremičnino.

EURO V ...

Lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V... ?

Kar se tistih "nemogočih EURO-v" tiče, so le-ti različno obravnavajo ali gre za d.o.o. (sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb) ali gre za s.p.-je (Zakon o dohodnini).

Samostojni podjetniki: - 66. a člen Zakona o dohodnini: motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in razen tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Vendar ne glede na drugi odstavek 66. a člena lahko zavezanec v letu 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: - 55.a. člen: 2) motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni in električni pogon in tovornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Vendar v letu 2008 lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj zahtevam EURO V.

V letu 2008 se upošteva olajšava za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, v letu 2009 in 2010 pa investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj zahtevam EURO IV.

V letu 2009 in 2010 se prizna olajšava za vlaganja v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj zahtevam EURO IV.

nisem brala zakona, tako, da imate lahko popolnoma prav ga. slovan ampak .... ni logično, da so šli sedaj na EURO IV. in EURO IV vozil ni tako malo. EURO V. so precej nova vozila, kot sem napisala ogromnokrat tukaj gor, pa EURO VI še niso niti začeli proizvajati. vsako zeleno tovorno vozilo dobi potrdilo o emisiji EURO (kolikor pač ima), ki se razlikuje v obliki od znamke do znamke vozila.

Očitno je prepisovalec dopolnitve zakona napačno postavil navpično paličko namesto desno od "V" na njeno levo stran, kajti še celo za našo državo bi bilo neverjetno, da bi za leto 08 zahtevala strožje kriterije kot za 09 in 10 !? (To velja za avtobuse).

Ni kaj reči, spet drugačna obravnava vlaganj za d.o.o.-je in samostojne podjetnike.

Darila s.p.

Glejte povezavo.

Vzdrževani družinski člani

Oddaja podatkov za vzdrževane družinske člane

Ali mi lahko prosim nekdo pojasne, ali se podatke za delavce, ki so imeli med letom v olajsavi vzdrzevane druzinske clane, odda preko e-davkov? Ali je kateremu izmed vas programer ze dal navodila kako se to spelje? Mi smo lani za oddajo dohodnine od programerja dobili napotke..bilo je zelo enostavno. Podatke smo iz nasega programa le uvozili in avtomatsko preko e-davkov vse oddali. Na Dursovi internetni strani sem prebrala navodila, ni mi cisto jasno, ali lahko podatke rocno vnesemo v e-davke? (davcna stevilka zavezanca, ime in priimek, ime otroka... Ali kako?

Datoteke so enake, kot lani, zato tokrat programerji s tem nimajo dela. Naredite po enakem postopku, kot ste januarja za leto 2008.

Če jih niste upoštevali med letom, bodo zahtevo za VDČ oddali davčnemu organu sami, najkasneje do 01.02.2010 ali pa se pritožili na informativni izračun...

Skupaj z izplačanimi plačami oddate v mesecu decembru 2009 (pri zadnji izplačani plači v mesecu decembru) kolikor ste olajšave upoštevali med letom. Če pa jih niste, pa jih ne morete poslati. V tem primeru jih posameznik do 01.02.2010 - ne pa delodajalec.

Povezava Skupaj z izplačanimi plačami oddate v mesecu decembru 2009 (pri zadnji izplačani plači v mesecu decembru) kolikor ste olajšave upoštevali med letom. Če pa jih niste, pa jih ne morete poslati. V tem primeru jih posameznik do 01.02.2010 - ne pa delodajalec.

Povezava na DURS.

Splošna olajšava in s.p.

Sorazmeren del

Za zasebnika zaključujem bilanco za 2008. V letu 2008 je imel odprt s.p. 5 mesecev. Kako je s splošno olajšavo ali se mu prizna v celem znesku 2.959 € ali se preračuna na mesece poslovanja? Čisto sem se zmedla in nisem sigurna mislim pa , da se upošteva v davčnem obračunu celotna olajšava in, če iz tega naslova ni dobička tudi ni akontacij, ali imam prav? Prosim za potrdilo oz.negiranje mojega razmišljanja.

Upoštevate sorazmerni del olajšave. Če je davčna obveznost za leto 2008 enaka 0, potem tudi ni akontacij v 2009.

IZ NAVODIL ZA SESTAVLJANJE OBRAZCA; Znesek splošne olajšave iz 111. člena ZDoh-2 se zavezancu upošteva, če za posamezno davčno leto ta olajšava ni bila upoštevana pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve ali je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 te olajšave. Za leto 2008 lahko zavezanci z dohodki do višine 8.300 evrov letno uveljavljajo splošno olajšavo v skupni višini 4.959,60 evra, zavezanci z dohodki od 8.301 do 9.600 evrov letno lahko uveljavljajo splošno olajšavo v skupni višini 3.959,60 evra, zavezanci z dohodki nad 9.600 evrov letno pa lahko uveljavljajo splošno olajšavo v višini 2.959,60 evra. Kot dohodek iz dejavnosti se upošteva dobiček (podatek iz postavke 9 davčnega obračuna), kateremu se prišteje obračunani znesek prispevkov za socialno varnost, ki jih je zavezanec navedel na prvi strani obrazca. Znesek olajšave se lahko upošteva le v sorazmernem delu glede na število mesecev, ki jih vsebuje obdobje, za katerega se predlaga davčni obračun.

Samostojni podjetnik - penzionist

Ali si lahko s.p., ki je v pokoju in ima obrt v napobedi uposteva splosno olajsavo 2.959.60 € ali ne?

Ne, ker se mu upošteva splošna olajšava pri izračunu pokojnine.

Negativni izid poslovanja samostojnega podjetnika

Prvič beležim izgubo pri poslovanju sp v letu 2009.

 1. Ali moram pri oddaji obrazca DDD dursu, dodati tudi prilogo 6 in kam vpisati znesek izgube?
 2. V primeru iz davčnega obračuna(revija obrtnik) sem prebral,da lahko v obračun DDD vpišem splošno olajšavo po sledečem načinu:

Primer 1:

 • V postavki 10 podjetnik izkazuje izgubo v višini 2.500,00 evrov,
 • v letu 2009 pa je plačal prispevke v višini 8.000 evrov).
 • Izguba, povečana za plačane prispevke, znaša 5.500,00 evrov (-2.500 + 8.000), torej si podjetnik lahko v davčnem obračunu upošteva splošno olajšavo v višini 5.113,35 evrov (v postavko 17 vpiše znesek 5.113,35 evrov).

Moja izguba je manjša in tudi plačani prispevki so nižji(izguba=1.814 plačani prispevki=2.716 razlika=902) vendar,če vpišem razliko 902 eur v postavko 17 mi program pri preverjanju javi napako.

Kako moram narediti,da bo prav?

V zap. 17 vpišemo splošno olajšavo zato, da zmanjšamo osnovo za dohodnino iz zaporedne 16. Če imate davčno izgubo že v zap. 14, potem tudi nimate osnove za upoštevanje splošne oljašave, zato je zap. 17 prazna.

Bistvo olajšav je zmanjševanje pozitivne davčne osnove tako dolgo, da je ta NIČ. Če pa je davčna osnova negativna, pa lahko določene olajšave prenašamo v naslednja davčna obodbja (kot npr. za investiranje, vlaganja v razvoj.....), nekaterih pa ne moremo: splošna olajšava, olajšava za VDČ.

Za davčno izgubo izpolnite tudi prilogo 6 - za znesek izgube boste v naslednjih davčnih obdobjih zmanjševali pozitivno davčno osnovo.

Prenos osnovnih sredstev v dejavnost

Prenos osnovnih sredstev, nabavljenih pred registracijo

Zanima me nekaj:podjetnik je pred 10 leti zidal delavnico (brez računov)in sedaj v njej opravlja delo. To delavnico nismo nikoli dali v stroške, nismo je dali ocenit, ničesar.Račune za centralno ogrevanje, elektriko, luči, stroji,... so bili upoštevani v stroških?

Če pa želite izkazovati delavnico med osnovnimi sredstvi podjetnika, pa jo prenesete iz gospodinjstva v podjetje po njeni gospodarski vrednosti - tržni vrednosti na dan prenosa. Za to pa potrebujete cenitev nepremičnine. Na ta način bi v s.p.-ju izkazovali strošek amortizacije.

Prenose med podjetjem in gospodinjstvom obravnava 50. člen Zakona o dohodnini. Stvarno premoženje, ki ga prenesete iz gospodinjstva se ne šteje kot prihodek, če:

 • se prenese on začetku opravljanja dejavnosti;
 • če se prenese med opravljanjem dejavnosti, pa je le-to pridobljeno ali zgrajeno pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Drugi prenosi se štejejo kot prihodki, vendar glede na to, da se ti prihodki nanašajo na daljše obdobje in jih koristite za kritje stroškov amortizacije, se prihodki v višini ocenjene vrednosti objekta dolgoročno razmejijo (kto 968). In kot že rečeno, zmanjšujete časovne razmejitve za letno obračunano amortizacijo ter jih prenašate v prihodke (787). Na ta način sicer ni nobenega učinka na davčno osnovo (tudi na izkaz poslovnega izida ne), vendar je osnovno sredstvo v knjigah s.p.-ja in niso več vprašljivi stroški povezani s tem sredstvom (predvsem investicijsko in tekoče vzdrževanje delavnice).

Najem sredstev fizične osebe s.p.-ju

Je možen?

Me pa sedaj malo črviči, ali je to OK? Ali bi bilo dobro da si kot fizična oseba da ta prostor v najem s.p., mogoče tudi v brezplačni najem?

Fizična oseba, katere last je delavnica ne more dati v najem isti fizični osebi, ki opravlja dejavnost.

Me pa sedaj malo črviči, ali je to OK? Ali bi bilo dobro da si kot fizična oseba da ta prostor v najem s.p., mogoče tudi v brezplačni najem?

Brezplačna uporaba

V obravnavanem primeru gre za lastnika in sp v isti osebi in najemnine ni moč zaračunati?

Za dokazovanje upravičenosti preostalih stroškov uporabe sredstva je dovolj "pogodba o brezplačni uporabi delavnice" iz katere je razviden ključ razmejevanja tekočih stroškov. Lahko pa je konkreten razdelilnik zapisan v obliki sklepa zasebnika, ki se vpiše v knjigo sklepov.

Davčno priznani stroški - samostojni podjetnik

Izobraževanje podjtnika

Imam popoldanski s.p., sedaj pa sem se vpisal na nadaljni študij. Kako se šteje šolnina kot olajšava glede na to, da imam status študenta od oktobra naprej, šolnino pa sem plačal del letos, del pa je bom plačal naslednje leto.

Šolnina ni olajšava ,je kvečemu strošek. V stroške si šolnino lahko date samo če je šolanje nepostredno povezano z vašo dejavnostjo in lahko dokažete, da je za opravljanje dejavnosti potrebno. V nasprotnem primeru je šolanje vaš privatni strošek.

Prenehanje s.p.

Prenos opreme v gospodinjstvo

Zasebnik ima kot OS še delno neamortiziran računalnik. Ker zapira dejavnost (zaposlitev) se je odločil, da računalnika ne proda. Kaj mora imeti za zaključni bilanci? Kot davčni prihodek se šteje razlika med tržno in neodpisano vrednostjo OS. Ker gre za pretok v gospodinjstvo in ni prodano po višji tržni ceni, ne vem če imam prihodek v davčni bilanci?

V davčno bilanco gre razlika med tržno vrednostjo računalnika (vrednost, ki bi jo hipotetično prejel od tretje osebe, če bi računalnik prodal) in njegovo knjigovodsko vrednostjo.

Izračun dohodnine

Darila

Plačilo seminarja nezaposlenemu

Naše podjetje bi plačalo kotizacijo za seminar osebi, ki ni zaposlena pri nas, in kolikor vem, tudi kako drugače ni v kakršnem koli pogodbenem razmerju z nami. Znesek kotizacije je 50 evrov. Zanima me, ali je od tega zneska treba obračunati in plačati dohodnino in za kakšno vrsto dohodka bi sploh šlo?

Menim, da gre za darilo - drugi dohodek (105. člen Zakona o dohodnini), ki presega znesek 42€. Osnova za dohodnino je darilo povečano za koeficient davčnega odtegljaja (obrutenje darila 50€ = 9. odstavek 16. člen zakona o dohodnini). Za plačilo davčnega odtegljaja izpolnite obrazec REK-2, vrsta dohodka 1802....

Dogovorite se, da udeleženec prispeva petino. Tako je vrednost darila pod 42 E in ni obdavčeno , pa še reka ni treba delati. Izračunajte prihranek!

Študent + dejavnost

Ali mi lahko kdo pomaga izračunati dohodnino za 2008 in sicer:

 • dohodki študentski servis 5100,00 eur(starši je ne uveljavljajo) in dohodki iz dejavnosti 1650,00 €.

Ob predpostavki:

 • dohodek preko študentskega servisa v času statusa študenta - status študenta celo leto 2008; upoštevanje tako splošne olajšave /2.959,60) kot tudi posebne osebne olajšave pri dohodkih preko študentskega servisa = 2.959,60 letno
 • dohodki iz dejavnosti (dejavnost kot postranski poklic) = dobiček (razlika med prihodki in odhodki dejavnosti);
 • dohodnina iz dejavnosti ne bo prikazana ločeno, temveč skupaj z vsemi dohodki (niste omenili akontacije dohodnine iz dejavnosti v letu 2008)
 • ker dohodek iz naslova zaposlitve (avtorski honorar), dohodek iz dejavnosti ne presegata 6.800€ se še dodatno zmanjša davčna osnova za 2.000€ letno.

Izračun:

 • dohodki preko študentskega servisa = 5.100 X 0,90 = 4.590 € (upoštevanje zmanjšanja za 10% normiranih odhodkov)
 • dejavnost = 1.650 €
 • zmanjšanje dohodkov preko študentskega servisa za posebno osebno olajšavo 2.959,60 €;
 • zmanjšanje osnove za splošno olajšavo = 2.959,60 €
 • zmanjšanje za dodatno splošno olajšavo = 2.000 €

4.590 - 2.959,60 = 1.630,40 + 1.650 = 3.280,40 - 2.959,60 = 320,80 - 2.000 = ni obdavčljive osnove in ni dohodnine.

Torej od vaših dohodkov ne bo dohodnine.

Osebno dopolnilno delo

Pred kratkim sem prijavila t.i. osebno dopolnilno delo (turistični vodnik) in imam vprašanje glede nakazovanja akontacije dohodnine. Iz računovodstva turistične agencije (pravna oseba) kateri sem izstavila račun, so mi namreč sporočili, da iz mojega računa ni izvidno kam morajo nakazati akontacijo dohodnine?

Na strani DURS-a je podrobna razlaga osebnega dopolnilnega dela: [http://www.durs.gov.si/si/osebno_dopolnilno_delo/ zakonodaja, obrazci in pojasnilag.

Bistvo obdavčitve: kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (10% normiranih stroškov); 25% akontacija dohodnine, izplačevalec dohodka izpolni obrazec REK-2 (izplačevalec s.p. ali d.o.o.).

Iz tega lahko sklepam(najbrž!!), da so druge agencije pravilno opredelile vaš dohodek (en izvod obračuna dohodka iz drugega pogodbenega razmerja bi vam izplačevalec moral predati) in obračunale ter plačale akontacijo dohodnine (kar je razvidno iz obračuna dela).

V pojasnilu Durs piše z ojačanim besedilom, da je treba oddati obrazec, ko so ti plačevale fizične osebe do 10. v mesecu za prejšnje tromesečje, na drugem mestu v istem pojasnilu pa piše, da se mora oddati do 10. za mesec nazaj. Kaj je točno? Mislim, da za tromesečje kot pri normiranih stroških, ampak tole besedilo človeka malo zbega...?

 1. Ojačan del besedila pojasnila durs-A se nanaša na podatke o izdanih računih pri opravljanju osebnega dopolnilnega dela - do 10. v mesecu za preteklo trimesečje. To so podatki, ki jih potrebuje davčni organ pri ugotavljanju mejnega zneska dohodka (letna minimalna plača) in ni v povezavi z akontacijo dohodnine.
 2. Akontacija dohodnine od dohodka osebnega dopolnilnega dela, ki ga izplačuje oseba, ki ni plačnik davka (fizična oseba) se odmeri na podlagi napovedi v skladu z 288. členom zakona o davčnem postopku. Ker se dohodek iz osebnega dopolnilnega dela smatra kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ta pa spada med dohodke iz zaposlitve, se napoved vloži pri davčnem organu do 10. v mesecu za pretekli mesec = mesečna napoved za odmero dohodnine.
 3. Vaš primer je napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (306. člen zakona o davčnem postopku), v primeru, ko dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka. Napoved se predloži davčnemu organu do 15. v mesecu za preteklo trimesečje.

Samo dohodek avtorskih pogodb

V letu 2008 sem preko avtorskih pogodb zasluzil 12.000€ (netto na moj racun). To je tudi ves moj dohodek. Koliko lahko pricakujem placila dohodnine oz. kako si lahko to sam vnaprej izracunam? V letu 2008 nisem nikjer bil zaposlen in nisem prejemal socialne denarne pomoci.

Povezava je na dohodninsko lestvico, kar pomeni, da si morate predtem izračunati osnovo za dohodnino.

 • preračunajte neto prejemek v bruto osnovo oziroma seštejte bruto zneske iz obračuna avtorske pogodbe, ki vam ga je poslal izplačevalec (predpostavljam, da je to 12.000 X 1,290322 = cca 15.484 €)
 • upoštevajte 10% normiranih stroškov kot zmanjšanje davčne osnove (15.484 X 10% = 1.548,40€)
 • upoštevajte splošno olajšavo, ki je v letu 2008 = 2.959,60€
 • ugotovite kolikšna je že plačana akontacija dohodnine/iz prejetih obračunov izplačevalca (predpostavljam, da je= 15.484 - 1.548,40 = 13.935,60 X 25% = 3.484€ ... med letom se od vsakega izplačila po avtorski pogodbi obračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25%)

Podatke imate in sedaj izračun dohodnine po "letni napovedi":

 • osnova = 15.484 - 1.548,40 - 2.959,60 = 10.976€ obdavčljiva osnova
 • ugotovite v kateri razred se uvršča vaš dohodek/ gre v drugi razred od 7.187,60 do 14.375, kar pomeni, da je dohodnina: fiksni znesek 1.150,02€ in dodatnih 27% od razlike, ki presega 7.187,60 = 10.976-7187,60= 3.788,40X27%= 1.022,87€
 • skupaj dohodnina na letnem nivoju = 1.150,02 + 1.022.87 =2.172,89€
 • doplačilo ali preplačilo: med letom plačana akontacija po stopnji 25% = 3.484, obveznost po letnem obračunu je 2.172,89€.... preplačilo oziroma vračilo cca 1.311€.

In zdaj poskusite še sami na podlagi podatkov vašega izplačevalca:

 • osnova = 16.000 - 1.600 - 2.959,60 = 11.440,4€ obdavčljiva osnova
 • ze placana akontacija s strani naročnika 3.600€
 • gre v drugi razred od 7.187,60 do 14.375, kar pomeni, da je dohodnina: fiksni znesek 1.150,02€ in dodatnih 27% od razlike, ki presega 7.187,60 = 11.440-7.187,60= 4.252,4X27%= 1.148,15€
 • skupaj dohodnina na letnem nivoju = 1.150,02 + 1.148,15 =2.298,17€
 • doplačilo ali preplačilo: med letom plačana akontacija po stopnji 25% = 3.600€, obveznost po letnem obračunu je 2.298,17€.... preplačilo oziroma vračilo cca 1.301.83€.

Ali sem prav zračunal? Se pravi da lahko pričakujem cca 1300€ vračila?

Da.

Kapitalski dobički

Izplačilo osnovnega kapirala

Odgovor je na tej povezavi.

Vloga za znizanje akontacije dohodnine

Stranka s.p. zeli, (ker ima v tem polletu nizke prihodke) da na Durs oddam vlogo za znizanje akontacije dohodnine. Zanima me kje se to vlogo-formular dobi in ali je res potrebno na Durs oddati bilanco stanja in poslovnega izida? Ali preko e-davkov ali kako? Torej kot da bi s.p. zaprl obrt ali kot da bi bilo konec leta je potrebno za pol leta narediti zakljucni racun? Kaj pa napoved?

Vlogo date v pisni obliki - prosti spis, zraven pa priložite davčno napoved in izkaz uspeha za leto 2009. Oddate jo v pisni obliki (ne vem, da bi bilo možno preko e-davkov). Mislim, da bodo želeli tudi obračun za prvo polletje 09.

Jaz sem za stranko oddala 14.4.09 prošnjo za znižanje akontacije dohodnine, v kateri sem obrazložila situacijo. Priložila sem IPI in BS na dan 31.3.09. 20.4. je stranka že dobila novo odločbo. Če oddajate v tem mesecu, priložite IPI in BS na dan 30.6.09

Zamujeni roki pritožbe na informativni izračun - možnost obnove postopka

"Pozabljen" vzdrževan družinski član

Stranka, s.p. v januarju ni oddala vloge za vzdrževanega družinskega člana, odmero dohodnine pa je seveda že prejela in zamudila tudi rok za ugovor.

Po 89. členu ZdavP-2 je možna obnova postopka, če so najdeni novi dokaze, ali so ugotovljena nova dejstva. V tem primeru "pozabljena" vloga ni ne eno ne drugo, poleg tega pa so bili zamujeni vsi roki za ugovor. Popravek ni več možen.