Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Če želim razmejiti stroške najema na obdobje daljše od 1 leta, kam knjižim znesek nad 1 letom, konto 007? zasledila sem namreč razlago standardov, da so to neopredmetena osnovna sredstva.. ki se amortizirajo..

Konto 007 = se imenuje Dolgoročne aktivne časovne razmejitve (SRS 2.4.: Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški). Celotna skupina 00 pa se imenuje: neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, torej so vanjo vključena:

  • neopredmetena sredstva , ki se amortizirajo (imajo končno dobo koristnosti);
  • neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti, ki se slabijo (dobro ime);
  • dolgoročne aktivne časovne razmejitve (vse tiste postavke/odhodki, stroški, ki se razmejuje na več kot eno).

Imam strošek najema, ki ga moram razmejiti na 24 mesečnih obrokov, saj po vsebini to ni strošek enega meseca.

Vnaprej PLAČANA najemnina za 24 mesecev je 2,400.000 (za obdobje oktober 2006 do september 2008): 007/110

  • stroški oktober, november, december: 413/007; = 300.000 d.e.
  • razmejeni del za leto 2007: 190/007; prenos na kratkoročni del aktivnih časovnih razmejitev (prenos na koncu leta 2006 ob sestavi bilance stanja);= 12 X 100.000 = 1,200.000 d.e.
  • tako ostane na kontu 007 le razmejena najemnina, ki se nanaša na leto 2008. = 900.000 d.e.

Zanima me kam bi knjižili vlaganja v najetem prostoru (sklenjena najemna pogodba), ki bi bila potrebna za preureditev za normalno poslovanje in dejavnost podjetja?

Vprašanje je preveč skopo, vendar je lahko:

  • ali usredstveni stroški naložb v tuja osnovna sredstva (glejte SRS 2.48b);
  • ali opredmeteno osnovno sredstvo, če izpolnjuje pogoje za samostojno pripoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva (glej SRS 2.48b).

V odvisnosti ali je najemna pogodba sklenjena s pravno osebo ali s fizično osebo se ta vlaganja davčno obravnavajo drugače (npr. če je najemodajalec fizična oseba predstavljajo tovrstna vlaganja povečanje vrednosti premoženja fizične osebe, zato je potrebno obračunati in plačati tudi dohodnino).