Dolgoročne poslovne obveznosti

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Knjiženje kredita

Podjetje je vzelo kredit za hišo, ki jo bo uporabljalo za poslovne namene. banka pri kateri je prejela kredit pošilja mesečno račun za obresti, glavnico pa plačujejo sami po amortizacijskem načrtu. kako naj to knjižijo. prejete račune kot obveznost ali na konto odhodkov?

 • Prejeti kredit ste knjižili na konto 272 - če je kratkoročen ali 972 - če je dolgoročen, protipostavka je banka (konto 110 - ko ste ga prejeli na TR). Torej 110/272,972.
 • Letno prenašate del, ki zapade v plačilo v tekočem letu na kratkoročne obveznosti, torej 972/272.
 • Obresti boste knjižili po obračunu za obresti na konto 741/280, ko boste obresti poravnali boste knjižil 280/110.
 • Mesečno zapiranje kredita na podlagi amortizacijskega načrta boste knjižili 272/110.

Sej sem jaz tudi tak mislila, glede obresti in ostalo, sam prve knjižbe ne morejo tako izvedit, ker je bilo nakazilo direkt prodajalcu in ne na TRR podjetja.

Zato bi jaz poknižila tako:

 • prejeti račun prodajalca: 040/220
 • plačilo banke kredita pa 220/972.
 • ostalo pol naprej pa tak kot ste že rekli, ali imam prav ali ne?

Točno tako.

Prejeti avans - obročno daljši čas

S kupcem smo sklenili pogobo za 3 leta. V 1. letu nam da predplačilo npr 10.000 EUR. V ta znesek imajo vključene storitve za obdobje 1.leta. Sedaj me pa zanima kako naj mesečno razdelim stroške ter prihodke. Se to lahko naredi? Naprimer vem, da dam preplačilo na 230 in potem iz izstavitvijo računa zapiram 230. Vendar bo to enkratni prihodek, jaz pa bi rada vse te prihodke razdelila na 12 mesecev. Prav tako stroške. Se da?

Predplačilo nima zveze s prihodki. Če gre za delo, ki bo trajalo 3 leta, je več možnosti:

 • če so vmesni rezultati uporabni za kupca (recimo, da gre za vzdrževalno pogodbo), jih morate tudi sproti zaračunavati (DDV!) in zapirati z avansom - prihodki so tako enakomerno razdeljeni

? če bo delo končano čez 3 leta, ob vsakem zaključnem računu izračunate nedokončano proizvodnjo; nimate prihodkov, a tudi odhodkov ne Skratka, preglejte in premislite, za kakšno naravo dela gre.

Nakup nepremičnine - obročno plačevanje daljši čas

Podjetje je kupilo poslovno stavbo od fizične osebe.... Za nakup te stavbe imam pogodbo. V pogodbi piše, da podjetje fizični osebi vsak mesec plača določen znesek eurov...in sicer določeno število let. Ali je dovolj pogodba za knjiženje nepremičnine v register....? Cel znesek nepremičnine + davek na promet nepremičnin poknjižim na konto 021... Kaj pa obveznost na kateri konto?

021../2200 dobavitelj, katerega zapirate po banki - plačila obrokov.

2200?

Če je iz pogodbe razvidno, da gre za dolgoročno obveznosti, potem jo tudi knjižite na dolgoročno poslovno obveznost (skupina 98) in samo kratkoročni del dolgoročne obveznosti izkažite v skupini 22.

Lizing

Knjiženje pogodbe o lizigu

Knjižim lezing pogodbo: 040, 160/984, 984-0 oprema, DDV/glavnica, obresti in prenos na stroške 451/984-0 Ali se sme obresti prišteti k gkavnici in jih med stroške prenesti skupaj z amortizacijo? 040,160/984; 430/050

PLeasing knjižite navadno po anuitetnem načrtu iz katerega je razvidna posamična vrednost anuitete, posamičen znesek obresti, posamičen znesek glavnice. Kot prvo, ste verjetno dobavitelju nakazali DDV, ki je obračunan od skupne vrednosti anuitet (anuiteta je vsota obroka glavnice in obroka obresti).

Knjižba:

 • 047/ nabavna vresnot (bolj pravilno kot takoj na 040) in
 • 161/ DDV (ko ga nakažemo dobavitelju) ter
 • /984-L (najbolje je, da odpremo analitiko konta 984 posebej za leasing in posebej za obresti) ter zmanjšamo vresnost konta 984 na analitiki 984-O/ za obresti.

Sledi plačilo DDV dobavitelju (ki ga imamo na dolgoročni obveznostih, kjer smo knjižili leasing) 984-L/.

Nato sledijo odplačila anuitet /110 in 984-L (skupaj posamičen obrok anuitete in obreti), ter istočasno zmanjšanje konta za obresti od leasinga /984-O in oblikovanje stoškov obdobja za obresti 451/.

Iz knjižb je razvidno, da nabavno vrednos sredstva predstavlja le dejanska vrednost sredstva, stroške obresti pa sprotno s izplačili anuitet prenašamo med stroške obdovja.

Vi imate malce poenostavljeno knjiženje. Dejansko takoj knjižimo vrednost 984-L, protivrednosti so konti DDV (161), nabavne vrednost OS (047) 984-O (na debetni strani).

Še pripomba, glede knjiženja OS. Pravilno in bolj pametno je vse nabave OS knjićiti prek kontov priprave (na primer za opremo 047). Praktično zato, ker ob koncu leta, ko "nabiramo" olajšave, točno vemo, koliko nabav je. Pa še po SRS je to bolj pravilno.

Lizing - osnovna sredstva

V prejšnjem računovodskem servisu, so k osnovnemu sredstvu, ki je bil vzet na leasing v vrednost osnovnega sredstva prišteli obresti od leasinga. kako lahko to sedaj popravim, gre za dvostavno knjigovodstvo, na katerih kontih in kako prikažem potem to v davčnem obračunu?

Na splošno velja, da se smejo v nabavno vrednost osnovnega sredstva vključiti tudi stroški izposojanja, vednar le do njegove usposobitve za uporabo (SRS 1.10; SRS 1.49)

Pridobljeno osnovno sredstvo na podlagi finančnega najema - nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik (SRS 1.19 in 1.46.m,n).

Pogodbena vrednost je razdeljena na nakupno vrednost sredstva, stroške financiranja (obresti), druge stroške in DDV(ali od celotne vrednosti ali pa pa samo od nakupne vrednosti + drugih stroškov). Na ta način nam je poštena vrednost, ki hkrati preedstavlja nabavno vrednost osnovnega sredstva znana takoj in zato ne izračunavamo sedanjo vrednost najemnin (anuiteta X število anuitet....).

Kolikor bi bile obresti vključene v nabavno vrednost, ki je osnova za amortizacijo, bi del teh obresti sorazmerno prehajal v odhodke poslovanja kot amortizacija, v odvisnosti od dobe koristnosti konkretnega sredstva. Pripoznanje obresti ob odplačilu obroka kot odhodek financiranja, bi tako pomenil dvakratno vključevanje v odhodke.

Knjiženje finančnega najema (poenostavljen primer):

 • 04 nakupna vrednost)=20.000 + DDV od zneska 20.000 /
 • /975 A obveznost za finančni najem (zmnožek anuitet)= 25.000 + DDV od obresti
 • 975=/obresti od finančnega najema = 5.000 + DDV od obresti
 • obveznost za DDV /220 = 5.000
 • plačilo anuitete: 975A/110 in 746/975O.

Stanje obveznosti tako izkazuje le glavnico vračila (975 anuitete minus 975 obresti=glavnica, ki je na začetku seveda enaka nabavni vrednosti sredstva).

V vašem primeru je v nabavno vrednost vštet DDV, ker si ga niste smeli odbijati ob nabavi (predpostavljam, da je to osebni avtomobil ... ali pa opravljate neobdavčljivo dejavnosti), ne pa obresti od finančnega najema.

Gre za OS-kombi, od katerega smo zahtevali ddv in si ga tudi odbijali in ne gre za ddv samo od obresti; kako pa v tem primeru poknjižiš zadevo in kot že rečeno kombi je vreden 20.000 €, obresti od lesinga so 5.000 €; 5.000 € DDC na vse skupaj. Torej če prav razumem, lahko obresti poknjižim k nabavni vrednosti OS in jih amortiziram, in ker bi šle dvakrat v odhodke jih pri plačilu anuitet ne zavedem, v strošek? Kaj jih potem še vedno lahko dam na konto 746/9750?

SRS omogočajo vključevanje obresti v nabavno vrednost le za obresti, ki nastanejo do usposobitve sredstva za uporabo. V vašem primeru - torej v primeru leasinga pa ne gre za te obresti, ampak za "bodoče obresti", obresti, ki bodo nastale od dneva usposobitve naprej in zato ne morejo sestavljati nabavno vrednost sredstva.

Če so vaši podatki pravilni, potem je nabavna vrednost ugotovljena napačno, saj obresti niso njen sestavni del. Pred uveljavitvijo rač. standardov od 01.01.2006, je bil mogoč tudi drugačen način knjiženja (niste navedli iz katerega leta je leasing pogodba). Obresti so predstavljale razmejene dolgoročne aktivne časovne razmejitve in so bile evidentirane tako (po uvedbi standardov iz leta 2006 pa lahko obresti izkazujete le kot popravek dolgoročne obveznosti za finančni najem, torej kot debetno knjižbo na kontu 975/ in s tem izkazujete višino obveznosti le v višini glavnice, kar je pravilno):

 • 04/ 20.000
 • 00/ 5.000 (obresti)
 • /975 = 25.000 (anuitete)
 • DDV = 16/22 = 5.000

in plačilo:

 • 975/110 = anuiteta
 • prenos obresti v odhodke: 746/00
 • in amortizacija od nabavne vrednosti: 43/05

Kolikor nimate takšnega primera, morate ugotoviti kako je bil evidentiran poslovni dogodek nabave: (ali samo tako: 04/975A = 25.000; torej nabavna vrednost in obresti) in kasneje obračun amortizacije in upoštevanje obresti od zapadlih obrokov. Če obresti dejansko sestavljajo NV potem boste morali popraviti prvotno knjižbo in zmanjšati NV za obresti, ki jih nato prenesete na 975Ob/ - storno 04/ in 975Ob/ in posledično popravite tudi popravek vrednosti od že obračunane amortizacije. Če gre za bistveno napako potem upoštevajte popravek kot povečanje prenesenega poslovnega izida (/05 storno in /93), če pa napaka ni bistvena pa popravek upoštevajte v tekočem poslovnem izidu.

Nato pa evidentirajte:

 • amortizacija: 43/05 (od NV 20.000)
 • odplačilo anuitete: 975A/110
 • prenos zapadlih obresti v odhodke: 746/975Ob

SRS 1

Predčasno plačilo obveznosti leasinga

V letu 2006 je s.p. nabavil osebni avto. Delno je kupnino plačal s pologom, za ostalo je imel odobren leasing z odlogom in sicer bi 1.obrok zapadel marca 2007. Ker pa je dobil velik priliv sredstev, je leasing v celoti odplačal že pred marcem 2007. Sedaj pa je dobil dobropis za predčasno plačilo leasinga... Kako naj sedaj to poknjižim, ima še enostavno knjigovodstvo?

Zmanjšate dolgoročno obveznost iz finančnega najema! (imate jo prikazano v bilanci stanja na dan 31.12.2006 - stanje imate tudi v knjigi terjatev in obveznosti pod obveznostjo).

Ne vem kaj storiti z dobropisom, ki smo ga dobili in ni za celoten znesek lizinga, pač pa za obresti in DDV?


Najprej preverite osnovne knjižbe ob pričetku finančnega najema:

 • - K 9840A = anuitete + DDV od obresti
 • - D 9840O = obresti + DDV od obresti
 • = razlika/glavnica, ki izvira iz finančnega najema

in hkrati 160/ DDV od nabavne vrednosti sredstva in 04/nabavna vrednost osnovnega sredstva.

Ob poplačilu celotne obveznosti ste poplačali glavnico (9840A/110), tako, da vam je ostalo:

 • na kontu K9840A = obresti in DDV od obresti
 • na kontu D9840O = obresti in DDV od obresti

To pomeni, da zaprete medsebojno oba konta: 9840A/9840O

Sprememba obresti/euribora

Ko dobimo račun za spremembo eurobora pri leasingu, knjižim:

 • 740,160/220 nato pa na temeljnico preknjižim 220/984..., zdaj pa me zanima, ali na temeljnico knjižim celoten znesek z ddv ali samo osnovo? in na 984-O(obresti)?

Torej ali na temeljnico knjižim: 220/984(na leasing)ali 220/984-O (na obresti)

Iz dokumenta je razvidno, kaj morate leasingodajalcu plačati, ko vam pošlje spremembe zaradi obresti. Te spremembe se nanašajo na bodoče še nezapadle anuitete, ne pa na tekoče obresti, saj vam spreminjajo višino anuitete za naprej.

lahko knjižite:

 • 9840 obresti/9840 Anuitete = povečanje zaradi spremembe obresti (ta sprememba se ne nanaša na obveznost do dobavitelja;
 • 16/220 - to pa je znesek DDV-ja, ki ga morate poravnati ali ne?????; in ali se nanaša leasing na nabavo, kjer imate pravico do odbitka DDV-ja?
Knjiženje obresti lizinga "na obroke"

Zanima me, kako naj pokljižim račun leasing obresti, ki se porazdelijo skozi obroke.DDV plačamo takoj. Ali je prav: 4500/2200 1600 prenos na dolg.fin.obveznosti 2200/97900?

Prejeti račun za obresti leasinga za obroke, se knjiži na 746/280, in plačilo 280/110. Zakaj bi prenašali na dolg.obveznosti?

 1. Prejem računa od lizingodajalca:
 • 040 (vrednost os)
 • 160 (DDV)
 • 984-o (obresti leasinga)/984 (dolgor.dolgovi iz finančnega najema)
 1. Plačilo DDV oz. anuitet:
 • 984/110
 1. Prenos obresti med stroške:
 • 74/984-o (mesečnmo ali na koncu leta)

Neodpisane obresti

V preteklih letih se obresti od lizinga za osnovno sredstvo niso odpisovale. Sedaj se je osnovno sredstvo prodalo in je potrebno obresti odpisati. Ali je mogoče na kakšen način se izogniti odpisu obresti (iz davčnega vidika je to samo dobro za državo saj se poveča dobiček)? Kam pa potem poknjižiti te obresti? Prevzeli smo vodenje poslovnih knjig od drugega rač. in ugotovili, da obresti niso odpisovali. Odpisovali pa naj jih nebi zato, ker bi potem naredili izgubo kar pa ni bilo dobro za boniteto podjetja.

Se obresti od leasinga niso odpisovale:......očitno se niso odpisovale in upoštevale kot odhodek (ker sicer nimajo vpliva na izkazovanje izgube).

Ker so to odhodki iz preteklih obdobij (napaka), upoštevajte odhodke v breme prenesenega poslovnega izida (izgube ali dobička). Izkažite jih tudi v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (zap. 11.4. obrazca)

Vaš citat: ali je mogoče na kakšen način se izogniti odpisu obresti (iz davčnega vidika je to samo dobro za državo saj se poveča dobiček)? Če gre za obveznosti iz finančnega najema, ki so se izkazovale kot vsota anuitet (glavnica + obresti) in so se te obveznosti zmanjševale za plačane anuitete (glavnica + obresti), pri tem pa se obresti niso prenašale med odhodke..... to ne more povečati dobička. Kje imate sploh prikazane obresti?

Obresti imamo knjižene v breme 984. In ker se niso sproti razknjiževale, to pomeni, da bi se ta konto zmanjševal in bi se povečali odhodki od obresti, so obresti še vedno odprte. Torej potrebno jih je odpisati sedaj, ko je leasing zaprt.

Problem je, da ker gre za obresti prejšnjih let jih dejansko ne bi smeli upoštevati v letu 2007. Vendar je to samo v davčnem obračunu, kar pomeni da je dobiček - in to je ok. V komercialni bilanci pa bo prikazana izguba. To pa je problem zaradi bonitete podjetja - banke. Obresti skupaj je za cca 150.000 €.

Pri knjiženju obresti, ki so ostale odprte je ugotovljena napaka, zato pri odpravi pripoznanja upoštevate poglavje 9 k Uvodu k SRS 2006 - spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak. Napaka se popravi (tisti del, ki se nanaša do vključno leta 2006) v breme prenesenega poslovnega izida (93/984O). Del obresti, ki se nanaša na leto 2007 pa prikažete kot odhodek financiranja: 74/984O).

Odprava napake ima le vpliv na bilanco stanja, saj "zmanjšuje" pretekle dobičke ali povečuje preteklo izgubo, obresti, ki se nanašajo na leto 2007 imajo vpliv na tekoči poslovni izid. Tekoči izkaz poslovnega izida za poslovne namen bo tako vključeval le odhodke za obresti, ki se nanašajo na leto 2007.

V davčno bilanco 2007, pa bodo odhodki za obresti vključeni:

 • preko odhodkov ugotovljenih po računovodskih predpisih (za leto 2007 v zap. 5);
 • kot popravek napake pa popravljamo davčno osnovo v zap. 11.4.

Tako bo večina zneska "popravljena" preko bilance stanja, zato bo poslovna bilanca izkazovala dobiček (če ga imate že doslej), davčna bilanca pa negativno osnovo (v primeru, da bo davčna osnova pred upoštevanjem popravka napake manjša do ugotovljene napake).

Prodaja in povratni nakup na lizing

Stranka je prodala poslovni prostor Vogo leasingu in ga bo nazaj odkupila po obrokih. Kako naj poknjižim, ker dejansko gre za prodajo in hkrati za odkup! Imam kupoprodajno pogodbo in prejet račun. Nekje sem prebrala, da te nepremičnine ne smem dati iz registra osnovnih sredstev.

Preberite Pojasnilo 1 k SRS 18 - pripoznavanje prihodkov (SRS 18), ki se nanaša na pogodbe o prodaji in ponovnem najemu (sale and lease-back).

Bistveno je, da pri osnovnem sredstvu ne odpravite pripoznanja (ne "izknjižite" )osnovnega sredstva in da ne pripoznate prihodkov iz prodaje. Takšna transakcija se smatra kot transakcija financiranja.

Primer (v primeru ne bom upoštevala DDV-ja):

 • knjigovodska/neodpisana vrednost sredstva je 1.000 enot;
 • prodajna vrednost tega sredstva je 1.500 enot
 • pogodba o finančnem najemu (1.500 + 200 obresti= 1.700)

a) prodaja osnovnega sredstva: Debet 120/ Kredit "05"* = 1.500 enot

b) pogodba o finančnem najemu Debet "05"* 1500 enot /Kredit 9840= 1.700 Debet 9841 obresti 200enot/

(Namesto konta 05 lahko uporabite tudi drugi konto npr. v skupini 29, ker ga potrebujete samo za prehod od ene do druge knjižbe.)

Lahko pa prodajo in finančni najem evidentirate hkrati, kar pomeni, da ni potrebnega nobenega "prehodnega" konta:

 • Debet 120 = 1.500 enot /
 • Debet 984obresti= 200 enot/
 • /Kredit 9840 anuitete = 1.700 enot.

O tej temi si lahko preberete tu: Finančni najem

Lizing in uničenje OS

V letu 2006 smo kupili tovornjak (leasing), letos pa je prišlo do nesreče-totalka.Kako je sedaj z neplačanim leasingom, kako z DDV, z amortizacijo? Zaradi višje sile verjetno DDV ni potrebno vračat. Zavarovalnica bo povrnila del , ker smo imeli kasko zavarovanje.Tovornjak bi sedaj prodali.

Kako je s poplačilom po leasing pogodbi je stvar pogodbe, vendar predpostavljam, da boste morali celoten znesek poravnati leasingodajalcu. Del boste krili iz povračila škode, ki vam jo bo nakazala zavarovalnica, morebitni manjkajoči znesek pa iz lastnih sredstev.

Hkrati pa morate izknjižiti tudi osnovno sredstvo. Od višine povračila škode je odvisen končni "rezultat" izknjiženja: ali prevrednotovalni poslovni odhodek ali prevrednotovalni poslovni prihodek???

Kar se tiče DDV-ja: najprej totalka ni višja sila, je pa zato uničenje osnovnega sredstva iz 112. člena Pravilnika:

 1. Če določeno osnovno sredstvo oziroma nepremičnina postane neuporabna (uničena) pred iztekom obdobja za popravek odbitka DDV, se s trenutkom, ko postane neuporabna (uničena), konča tudi obdobje popravka odbitka DDV.