Drobni inventar - osnovno sredstvo

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Drobni inventar

Drobni inventar med osnovnimi sredstvi

Kam knjižite nakup predmetov, ki imajo daljšo življenjsko dobo, njihova vrednost pa je recimo pod nižja, kot na primer poštni nabiralnik, pištola za silikon, mobiteli?

Po SRS 2001, do 31. 12. 2005 - Meja po SRS za drobni inventar, ki ga vodite v razredu 3 je 100 EUR, drugače pa lahko DI vodite tudi med osnovnimi sredstvi, vrednost do 500 EUR. Tega lahko vodite skupinsko ali posamič. priporočam posamično vodenje, ker je tako amorizacija davčno priznana ter tako nabavo lahko upoštevate kot olajšavo za OS v davčni bilanci (po ZDDPO).

Po SRS 2006, od 01. 01. 2006 dalje - Drobni inventar z življensko dobo do enega leta se lahko odpiše v enem letu pod posamično vrednostjo 500 EUR (glej spodaj), kot strošek materiala preko razreda 3 pa se lahko zavede pod vrednostjo 100 EUR (SRS).

Kar pomeni, da se priporoča vodenje drobnega inventarja, ki bo trajal dlje kot eno leto, na kontu 041 in popravek na 051; da lahko konec leta naredite inventuro in primerne odpise. Pomembno je, da je nekje evidenca dlje trajajočega drobnega inventarja, ne glede na njegovo sedanjo vrednost, sicer se preglednost izgubi. Seveda je to tudi odvisno od velikosti podjetja in velikosti sektorja računovodstva.

Preberite 26. člen Zakona o davku od dobička pravnih oseb


Imam račun za opremo pisarne. Na računu je kakšnih 20 postavk, nekaj stolov (vsak različen), 5 postavk za mizo, pa 10 postavk za omare. Ali lahko v osnovna sredstva vnesem kompleten račun (1 postavka) kot pisarniško opremo, ali moram v evidenco osnovnih sredstev (osnova za amortizacijo) vnesti vsako postavko posebej?

Stol je osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu je manjša od 500 EUR (življenjska doba je daljša od enega leta). Po SRS 1.47 se takšno osnovno sredstvo lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar, stvari drobnega inventarja pa, če ne presegajo gornjega zneska, lahko izkazujemo kot material. Če upoštevam določila standarda, potem bi stol uvrstila med DI in ga amortizirala kot opremo. (43/05)

ZDDPO pa omogoča kot odhodek ob prenosu v uporabo odpis celotne nabavne vrednosti (26.člen), če je nabavna vrednost osnovnega sredstva manjša od 500 EUR in je njegova doba uporabnosti daljša od enega leta. Ob upoštevanju te možnosti bi knjižila enako: 43/05 (enako za davčne kot poslovne namene). Obračun amortizacije za poslovne namene je sicer lahko drugačen (npr. 25%= 43/05), vendar se vam v tem primeru pojavijo začasne razlike med davčnimi odhodki in poslovnimi odhodki in izkazovanje obveznosti za odloženi davek (v davčni bilanci AM v višini 100%, v poslovnem izidu pa 25%).


Na seminarju so nam povedali, da v primeru, da se odločimo neko sredstvo, ki smo ga imeli do sedaj na OS, po novih standardih knjižiti na material, moramo tudi tisto kar imamo še na OS prerazvrstiti na material.

Torej: Npr. stole smo imeli do sedaj na OS in imamo na 040 še neko neodpisano vrednost za te stole. Sedaj smo se odločili, da bomo stole razvrstili med DI in knjižili na 404. Če sem prav razumela, moramo tudi neodpisano vrednost stolov, ki jih še imamo na OS s 1.1.06 prenesti na 404? Kaj pa DDV?

Po mojem sta dve možnosti:

  • opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljev računu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar (torej stol je opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga lahko uvrstimo in izkazujemo tudi med drobnim inventarjem - konto 041). Lahko pa se v celoti prenese v odhodke za davčno bilanco;
  • stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR se lahko razporedijo med material (recimo orodje . .)

Z vidika računovodskih standardov in uvoda k standardom med prehodnimi določbami ni prilagaditev in preračunov ("prenos" neodpisane vrednosti na dan 01.01.2006: 930/05),ki bi se nanašali na spremembo izkazovanja osnovnih sredstev/drobnega inventarja/materiala. Ker pa tako standard kot tudi zakon o davku iz dohodka pravnih oseb govori "ob nabavi oziroma ob prenosu v uporabo" mislim, da se vse to nanaša le na nove nabave od 01.01.2006 dalje.

Opredelitev

Zanima me če lahko dam KLEPARSKO ŽLICO vrednost je 68, 87 vrednost brez ddv-ja med osnovna sredstva. A kdo ve kakšen je minimalni znesek da lahko dam v osnovna sredstva. Hvala za odgovore.

Načeloma ni minimalnega zneska. Opredelitev je odvisna od vrednsoti drugih istovrstnih sredtev, v kolikor imajo ta vrednsot nad 500 € ste to OS dolžnivoditi kot OS.

Med opredmetenimi OS imate skupino osnovnih sredtev kot drobni inventer, ki se obravnava glede amortiziranja enako kot ostala osnovna sredstva, le davčno so lahko drugače tretirana, to jedavčno priznan odpis v času nabave, vendar se amortizacija kljub temu obračunava. Malce telovadbe med davčno in poslovno bilanco...

Kot kriterji, poleg trajanja, je lahko tudi namen kleparske žlice, namen opravljanja osnovne dejavnosti - "osnovno" sredstvo, kot na primer vozilo za šoferja, telefon za komercialista.

Sam bi ga dal kar med drobni inventar v okviru osnovnih sredstev.

Drobni inventar - kako voditi?

Zanima me ali lahko vodim predmet-opremo, ki je imel nabavno vrednost 1.480,00€ pod kontom 0412 -OS (drobni inventar) ali bi morala nujno pod 0400-OSNOVNA SREDSTVA. To opremo sem že amortizirala kot osnovno sredstvo vendar označeno kot D-drobni inventar. Sedaj sem malo v dvomih.

Malo me bega glede opredelitve drobnega inventarja, saj sem zasledila, da lahko vodimo kot drobni inventar le opremo z vrednostjo pod 500€!Menim, da to pomeni, da lahko damo te direktno v stroške vendar nisem prav sigurna. Prosim za pomoč. Amortizacijo sem že opravila. Upam, da ne bo potrebno popravljati.

Opremu, v vrednsoti do 500 € lahko vodimo kot material, imamo pa več različic:

  • kot material v razredu 3, odpisujemo ga lahko takoj ali postopoma do enega leta,
  • kot DI med OS, in ga amortiziramo kot OS, lahko ga vodimo skupinsko ali posamič. Posamično vodenje je pogoj za davčno olajšavo pod pogoji, kot za ostala OS.
  • lahko ga vodimo kot DI med OS za poslovne namene in le v davčnih evidencah v letu nabave priznamo odpis v celoti. tu moramo paziti, da za obračunano amortizacijo teh sredstev povečamo davčno osvnovo.

Kar se tiče omenjenih OS, ki ste jih že amortizirali, jih vodite še naprej na kontu 040 jit že amortiziranje do odtujitve. Če ste do sedaj vodili na 041 je napaka levsebinska, na davčne in ostale izkaze to ni vplivalo. Napravite popravek knjižbe, pa je.

Gume avoprevoznikov

Sorodna je opisana v povezavi.

Mobitel za 1 €

Kako poknjižite nakup mobilnega telefona v vrednosti 1 eur-a.Do sedaj sem imela vse telefone med osnovnimi sredstvi. Ali gre tudi ta?

Torej če ste prej dajali telefone, med OS, morate tudi tega, ne glede na vrednost.

Merilo kdaj DI ali OS

Če je vrednost manjša od 500 €, uporabnost pa daljša od 1 leta, daste v osnovna sredstva?€

Vodenje drobnega inventarja, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta ni obvezna kot osnovno sredstvo. Navadno je merilo, kolikšne vrednosti osnovnih sredstev imamo. Če osnovna sredstva manjših vrednosti, je razumljivo, da le-ta vodimo med osnovnimi sredstvi. Če pa nam vrednsot teh ne predstavlja veliko, jih vodimo kot material.

Osnovna sredstva do 500 €

Nekaj je v tej temi (s.p.).