Družbe z neomejeno odgovornostjo

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Zapiranje

Zapiranje po hitrem postopku

Zapiram podjetje d.n.o. Zanima me kaj naredim s sredstvi, ki še niso zamortizirana (ali obračunam AM do dneva zaprtja in ostalo pustin tako kot je?) in ružba je denar posodila lastniku, ki pa nima denarja za vračilo kredita. Kaj sedaj?

Kako je z delnicami ali kaj z njimi, ki jih ima podjetje v lasti. (naj ponovim, podjetje je končalo s poslovanjem)?

Predpostavljam, da boste prenehali po skrajšanem postopku: upoštevajte zakon o davčnem postopku in sestavite računovodske izkaze in davčni obračun (369.člen Zakona o davčnem postopku). Ker je davčni obračun sestavljen na dan pred izbrisom iz ustreznega registra, boste upoštevali vse stroške/prihodke in odhodke do tega datuma - to pomeni, da boste tudi amortizacijo osnovnih sredstev obračunali do tega dneva/meseca.

Posojilu družbeniku (enemu od družbenikov) ki ga ni mogoče "pobotati" z njegovim še neizplačanim kapitalskim deležem, se smatra po Zakonu o dohodnini kot prikrito izplačilo dobička (odpust dolga) oziroma kot dividendam podoben dohodek - obračun in plačilo dohodnine od dividend po stopnji 20% kot (74. člen zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 90. členom Zakona o dohodnini).

Finančne naložbe praviloma prodate (to velja tudi za preostala sredstva), saj boste potrebovali denarni tok za izplačilo kapitalskih deležev oziroma poravnavo drugih obveznosti ob prenehanju(pri tem je pomembno, da so bili pripisi dobička k kapitalskim deležem družbenikom obdavčeni ob letnem pripisu dobičkov z 20% davkom od dividend - glej 90. člen zakona o dohodnini: kot dividenda se obdavčuje..... ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika). Kolikor finančne naložbe ne boste prodali, ampak jih boste uporabili za poplačilo kapitalskih deležev v naravi, bi jih morali v bilanci stanja na dan pred izbrisom ovrednotiti po tržni vrednosti in razliko vključiti v poslovni izid.