Enostavno knjigovodstvo

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Novejši čistopisi so zbrani na tej povezavi.

Splošno

Oglasno sporočilo: Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)

Katere knjige je treba voditi?

Prijatelj odpira s.p. ... storitvena dejavnost, ni zavezanec za DDV. Katere knjige mora voditi? Na seminarju so mu rekli da samo Knjigo prihodkov in odhodkov!

Moje mnenje je da mora voditi

 1. Knjigo prihodkov in odhodkov
 2. Knjigo osnovnih sredstev
 3. Evidenco pretokov med dejavnostjo in gospodinjstvom
 4. Knjigo ostalih terjatev in obveznosti


Navajam SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih) - del, ki velja za enostavno knjigovodstvo:

2.1. Poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva so knjiga prihodkov in odhodkov z vključeno ali posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, knjiga ostalih terjatev, knjiga ostalih obveznosti in register osnovnih sredstev.

2.2. Knjiga prihodkov in odhodkov (KPO) ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in odhodkov, kar skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavitev izkaza poslovnega izida. V knjigi se lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Komentar: Vodenje evidence terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev kar v knjigi prihodkov in odhodkov je "praktične narave", saj večina prihodkov in odhodkov nastane iz terjatev do kupcev oziroma obveznosti do dobaviteljev. To pomeni, da npr. v ročni KPO (ali pa tudi v računalniški obliki) odpremo stolpca: terjatve do kupcev (kamor vpisujemo podatke iz izdanih faktur) in obveznosti do dobaviteljev (kamor vpisujemo podatke iz prejetih faktur, ki se nanašajo na stroške dejavnosti).

2.3. V knjigah ostalih terjatev in ostalih obveznosti se ločeno evidentirajo posamezne vrste terjatev in obveznosti, katerih posledica niso prihodki in odhodki. Teh knjig ni treba voditi, če se v evidenci terjatev in obveznosti iz kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o ostalih terjatvah in obveznostih. Na začetku obračunskega obdobja se v knjigo ostalih terjatev in ostalih obveznosti prenesejo začetna stanja terjatev in obveznosti iz ustreznih popisnih list. Komentar: V kolikor vključite terjatve in obveznosti (glej točko 2.2.) že v KPO bodo v tej knjigi še ostale terjatve in obveznosti:

- nekaj vrst terjatev: terjatve do države iz naslova preveč plačane predhodne akontacije dohodnine iz dejavnosti; terjatve iz danih kreditov; terjatev za vhodni DDV (če ste zavezanec za davek na dodano vrednost); aktivne časovne razmejitve (vnaprej plačani stroški...)

- nekaj vrst obveznosti: obveznosti za obračunani DDV; obveznosti za prispevke za socialno varnost zasebnika; obveznosti iz prejetih posojil; obveznosti za davek iz dejavnosti (predhodne akontacije ali pa obveznost po davčnem obračunu); pasivne časovne razmejitve (prejeta subvencija države za samozaposlitev...); obveznosti do zaposlenih, obveznosti za prispevke, davke od plač zaposlenih......

V kolikor pa terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev ne vključite v KPO, pa bodo v tej knjigi tudi: terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev. S tem boste imeli eno knjigo KPO in eno knjigo terjatev in obveznosti. (naj vas ne moti, da je v standardu poimenovana kot knjiga drugih terjatev in obveznosti, vi jo lahko imenujete kar knjiga terjatev in obveznosti)

Oblika: knjige so lahko že predtiskane (DZS) in so oblikovane glede na založnika, lahko pa si jih oblikujete tudi sami ( saj njihove oblike standard ne predpisuje), kot npr:

 • zaporedna številka vpisa;
 • datum knjižbe;
 • številka listine;
 • opis knjižbe;
 • datum opravljene dobave;
 • datum plačila;
 • terjatve do kupcev;
 • terjatve do države;
 • druge terjatve;
 • obveznosti do dobaviteljev;
 • obveznosti do države za prispevke zasebnika;
 • obveznosti za prispevke in davke zaposlenih;
 • obveznosti za predhodno akontacijo, obveznosti za davek iz dejavnosti;
 • druge obveznosti......

Ali so obvezne: DA, saj z njimi zagotavljamo vse potrebne podatke za sestavo bilance stanja (stanje sredstev in obveznosti).

Oglasno sporočilo: Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)

Računi

Zanima me kako je z računi pri s.p., ki sem jih izdala novembra ter jih bom izdala decembra plačani pa bodo šele januarja 2007. Ali te račune iz knjig (2006) prestavim v naslednje leto ali gredo v bilanco že za letos?

Računi, ki se nanašajo na poslovno leto 2006, gredo v knjigo prihodkov in odhodkov v letu na katero se nanašajo (torej v leto 2006), ne glede na to ali so plačani ali ne. Zato boste imeli v bilanci stanja na dan 31.12.2006 odprto terjatev do kupca v knjigi terjatev in obveznosti.

Vodenje pretokov in odtokov

Imam s.p., poslovne knjige vodim ročno. Zanima me, kako mora izgledati evidenca prenosov gotovine med s.p. in gospodinjstvom?

Ob uvedbi te evidence je bil v Obrtnikovem svetovalcu tudi obrazec; žal se ne spomnim številke Svetovalca, niti prispevka nisem našla v njihovem arhivu. Našla pa sem dopis, ki sem ga pripravila za programerja za dopolnitev programa:

 1. Ime evidence: Evidenca pretokov v denarni in v stvarni obliki med podjetjem in lastnikovim gospodinjstvom pri enostavnem knjigovodstvu
 • kolona 1: zap.štev.
 • kolona 2: datum knjiženja
 • kolona 3: datum plačila
 • kolona 4: številka listine
 • kolona 5: opis dogodka
 • kolona 6: datum zapadlosti v plačilo
 • kolona 7: način plačila
 • kolona 8: prenos v denarni obliki iz podjetja v gospodinjstvo (znesek SIT)
 • kolona 9: prenos v denarni obliki iz gospodinjstva v podjetje (znesek SIT)
 • kolona 10: prenos v stvarni obliki iz podjetja v gospodinjstvo (znesek SIT)
 • kolona 11: prenos v stvarni obliki iz gospodinjstva v podjetje (znesek SIT)

Ali je potrebno v evidenco pretoka med sp in gospodinjstvom(enostavno knjig) vnesti tudi znesek za prehrano in prevoz zasebnika, če ta denar ni bil izplačan iz TRR?

Vse kar vpišete v knjigo odhodkov kot strošek zasebnika-fizične osebe (prispevki, prevoz, prehrana, dnevnice) in v času vpisa v knjigo niste tudi izplačali iz poslovnega računa s.p.-ja, nastane obveznost do gospodinjstva. To hkrati pomeni, da gospodinjstvo "financira" podjetje-sp., saj ni opravljenega denarnega toka iz TRR s.p.-ja na osebni račun fizične osebe, ki je hkrati nosilec dejavnosti oziroma ni dviga gotovine v s.p.j-u za njegovo izplačilo (seveda hkrati, ko vnašate obračun prehrane v knjigo odhodkov in ste čisto namensko dvignili gotovino iz poslovnega računa). Še lažja razlaga: ko je izdelan obračun prehrane, ste jo dolžni izplačati zasebniku-fizični osebi. Ker ob obračunu tega niste izplačali, ste nekomu dolžni. Dolžni ste sebi, nosilcu dejavnosti, ki v odnosu s.p.-ja do fizične osebe-nosilca dejavnosti, predstavlja gospodinjstvo - pritok denarnih sredstev iz gospodinjstva v s.p.. Če bi imeli zaposlene delavce bi temu rekli, da imate obveznost do zaposlenega, pri sebi pač to poimenujete gospodinjstvo. In še en primer: vi kot gospodinjstvo iz svojega osebnega računa poravnate račun, ki glasi na s.p.: račun predstavlja odhodek s.p.-ja, ki ga vpišete v knjigo odhodkov, hkrati pa je to tudi obveznost do gospodinjstva-pritok denarnih sredstev iz gospodinjstva v podjetje s.p.

Obratna situacija: plačate račun, ki se nanaša na gospodinjstvo iz poslovnega računa: v tem primeru to ni poravnava obveznosti s.p.-ja, temveč gospodinjstva, zato predstavlja omenjen odliv odtok denarnih sredstev iz podjetja v gospodinjstvo. Enak je primer pri dvigu gotovine iz poslovnega računa: ker vam ni potrebno vedeti, za kakšen namen je opravljen dvig gotovine, predstavlja ta dvig odtok denarnih sredstev iz podjetja v gospodinjstvo.

Vodenje odhodkov

Delodajalec je za nedoločen čas zaposlil osebo in je od zavoda za zaposlovanje dobil določena sredstva, ker je zaposlil osebo, ki je je bila brezposelna. Ali se morajo ta sredstva kot prihodek kam knjižiti. Sredstva so bila nakazana na poslovni račun s.p., in si poslovanje vodi z enostavnim knjigovodstvom.

Verjetno velja refundacija sredstev za daljše obdobje zaposlitve (2 leti ponavadi). Če ja, potem bi jaz naredila tako: npr. nakazilo 15.11.2006 = 500.000,00 sit za dobo 2 leti

 • izredni prihodki v letu 2006 = 31.250,00 sit
 • ostalo v letu 2006 v PČR = 468.750,00 sit (ker imate enostavno knjigovodstvo, si pač nastavite evidenco o PČR za naslednja leta)
 • izredni prihodek v letu 2007 = 250.000,00 sit
 • AČR v letu 2007 (ko boste delali bilanco stanja) zmanjšate za ta znesek in imate PČR stanje 31.12.2007 še 218.750 sit.
 • izredni prihodki v letu 2008 = 218.750,00
 • stanje PČR na dan 31.12.2008 = 0,00

Oziroma si boste 1.1.2007 vse preračunali v EUR (postopek pa je isti).

Normirci

Kaj mora voditi normiranec (s.p.) oziroma ali mora kaj poročati?

 • 3. člen Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Ur.l.RS 138/2006):
 • Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika lahko vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od odhodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le EVIDENCO IZDANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.....

Več si poglejte na tej povezavi: Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Normiranec ni zavezanec za predložitev davčnega obračuna, saj na podlagi podatkov izplačevalcev, ki so med letom plačevali davčni odtegljaj (akontacijo dohodnine), vključi te dohodke v letno napoved dohodnine (ki jo bomo/boste-za leto 2006, prejeli že predizpolnjeno do 31.03.2007). Prav tako normiranec ne predlaga ničesar AJPES-u za javno objavo, ne pošilja kontrolnih podatkov o dohodkih DURS-u, ker ne zaposluje delavcev .....?? če ste zavezanec za DDV pa poročate DURS-u ..

Izračun povprečne vrednosti aktive - prehod na dvostavno knjigovodstvo

Kako preverim, ali kot s.p. presegam kriterij: "povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 €"? (to je eden od treh kriterijev za "preskok" iz enostavnega v dvostavno knjigovodstvo, in seveda ga ne želim nevede preseči/izpolniti). Konkretno kateri "viri" torej pridejo v poštev pri računu, oz. na katere podatke iz bilance stanja (ali še kakšne druge, nadaljnje?) se naj oprem pri izračunu? Lahko kdo prosim posreduje primer takega izračuna?

Vrednost aktive je vrednost vseh sredstev (zemljišč, zgradb,strojev, opreme, materiala in denarja) na določen dan. Za izračun povprečne vrednosti vzamete seštevek aktive iz bilance za leto, za katero računate povprečno vrednost in seštevek aktive prejšnjega leta, (ker vrednost prejšnjega leta na dan 31.12. je enaka vrednosti naslednjega leta 1.1.)oboje seštejete in delite z 2 in dobite povprečno vrednost.

Opis posameznih knjižb

Knjiženje bančnih izpiskov

Ali je potrebno pri enostavnem knjigovodstvu voditi bančne izpiske posebej?

Pri enostavnem knjigovodstvu izpiskov ne knjižite. Predvsem vam služijo za evidentiranje plačanih terjatev in obveznosti vašega poslovanja. Arhivirati in hraniti jih morate tako kot vse ostale poslovne knjige oz. listine, ker so pomembni sestavni del poslovne dokumentacije.

Finančni lizing - enostavno

Mi lahko kdo pomaga kako se v enostavnem vodi finančni leasing. Edini dokument, ki ga imam je pogodba. Plačan je bil tudi polog. Ne vem tudi, kaj naj naredim z ddv? Ga dam na podlagi pogodbe delno, kolikor je bil polog in potem mesečno obresti, obrok in ddv ? Ali naredim na celotno vrednost avtomobila?

Če res govoriva o finančnem leasingu, potem gre nabavna vrednost sredstva plus DDV, vkolikor niste zavezanec za DDV, v register osnovnih sredstev, mesečno obračunavate amortizacijo in jo prenašate v KPO med stroške. Ob plačilu vsakega obroka med stroške prenesete tudi obresti, ki pritičejo zadevnemu obroku (to vidite iz amortizacijskega načrta). Obveznost do dajalca leasinga imate prikazano v knjigi ostalih terjatev in obveznosti, zmanjšujete jo s plačili obrokov.

Zmanjšanje terjatve

Zanima me na kak način se v knjigi ostalih obveznosti in terjatev vpiše zmanjšanje terjatev. Jasno mi je, da se ob izstavitvi računa, ko nastane terjatev vpiše znesek v ustrezno kolono. Kako pa označimo zmanjšanje terjatve, ko je račun poravnan? Pa še to, ali je potrebno v primeru gotovinskih plačil (ki so takoj poravnane) prav tako v eni vrstici odpreti terjatev, v naslednji pa zapreti, ali pa se terjatve beležijo le v primeru, ko račun ni takoj poravnan.

Terjatev nastane takrat, ko za opravljeno prodajo ni takojšnjega plačila. Pri gotovinski prodaji ni nastanka terjatev.

V knjigo terjatev vpišete nastanek terjatev, podlaga za vpis v knjigo je izdan račun. Ko je terjatev plačana = za način izkazovanja v knjigi se odločite sami in sicer tako, da bo za vas najlažje. Npr. morda z drugo barvo, da boste vedeli, da morate znesek odšteti ali znesek daste v oklepaj (100) in vam ta oklepaj predstavlja odštevanje itd.

Prenos osnovnega sredstva v gospodinstvo

Prevozno sredstvo sem prensel iz gospodinjstva na s.p. Prevozno sredstvo sem pridobil pred opravljanjem dejavnosti. Iz prebranega na netu sklepam, da mi v davčnem obračunu ni potrebno prikazati razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo.

Vodim enostavno knjigovodstvo in nisem zavazenaec za DDV. Prevozno sredstvo sem nato kot fizična oseba prodal, in sicer za nekoliko nižjo vrednost, kot je knjogovodska: tv = 3.000, kv = ..

Prenos evidentiram v knjigo prenosov za 3000, v register osnovnih sredstev naredim likvidacijo 3200- je potrebno še kaj narediti v knjigi prihodkov in odhodkov - zanima me, ali v tej knjigi evidentiram odpis vrednosti 3.200?

Ne navajate letnic povezanih s prenosi sredstev iz gospodinjstva v podjetje, ampak:

 • ko ste prenesli sredstvo iz gopodinjstva v podjetje (s.p.), vrednosti tega sredstva niste vključili v prihodke, ker ste izpolnili pogoj, da je bilo sredstvo nabavljeno pred pričetkom dejavnosti. Prenos ste upoštevali na eni strani kot osnovno sredstvo (vpisali ste ga v register osnovnih sredstev) in na drugi strani je bil ta prenos sestavni del podjetnikovega kapitala......
 • od osnovnega sredstva ste obračunali amortizacijo in to amortizacijo vpisali v knjigo prihodkov in odhodkov in s tem vključili v strošek s.p.-ja;
 • letos ste to sredstvo prodali in ugotovili naslednje vrednosti: prodajna vrednost je 3.000 enot; knjigovodska vrednost pa je 3.200-- pomeni, da ste ustvarili izgubo pri prodaji osnovnega sredstva za 200 enot.
 • denar, ki ste ga dobili kot fizična oseba ste prikazali kot pretok iz podjetja v gospodinjstvo (ker je pač osnovno sredstvo še vedno v osnovnih sredstvih s.p.-ja)v vrednosti 3.000 enot;
 • pri tem pa niste prikazali učinka pri prodaji v KPO: izgubo pri prodaji osnovnega sredstva prikažete kot odhodek (200 enot).

Skupaj imate naslednje spremembe:

 • register osnovnih sredstev zmanjšate za knjigovodsko vrednost 3.200 enot;
 • pretok denarnih sredstev iz podjetja v gospodinjstvo je 3.000 enot;
 • odhodek/izguba pri prodaji osnovnega sredstva je 200 enot.