G2G storitve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

G2G storitve

Se vam sanja, kaj je to?

E-storitve med organi javne uprave, G2G

ZPIZ-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi ZPIZ-u nemoten in neprekinjen pristop do referenčne baze CRP. Referentom ZPIZ-a je omogočeno, da pridobijo ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe zavarovancev, ki uveljavljajo pravice na ZPIZ-u. Omogočeno je pridobivanje podatkov o državljanstvu, stalnem prebivališču, iz rojstne in poročne matične knjige ter matične knjige umrih.

MDDSZ-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS (MDDSZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi MDDSZ-ju nemoten in neprekinjen pristop do referenčne baze CRP. Referentom centrov za socialno delo (CSD) in upravnih enot (UE) je omogočeno, da pridobijo ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe upravičencev, ki uveljavljajo pravice po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakonu o socialnem varstvu in zakonu o vojnih invalidih, zakonu o vojnih veteranih in zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Omogočeno je pridobivanje podatkov o državljanstvu, stalnem prebivališču, iz rojstne in poročne matične knjige ter matične knjige umrih.

MKGP-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Po vzpostavitvi redne povezave med MKGP in CRP preko infrastrukture CVI in ustrezne varnostne sheme ter uporabi ustreznih aplikacij imajo končni uporabniki na MKGP omogočen vpogled v podatke CRP.

JSP

Gre za vključevanje Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS (JSP) v sistem e-uprave; e-povezava z upravljavci podatkovnih baz CRP, ZZZS in ZPIZ ter ustanovami, pri katerih upravičenci pridobivajo dokazila v e-obliki (sodišča, centri za socialno delo, stečajni upravitelji). Omogočeno je elektronsko vlaganje vloge za uveljavljanje pravic iz naslova insolventnosti delodajalca in iz naslova nadomestila preživnine, vpogled določenih podatkov o vlogi in pridobivati ažurne podatke o osebah, za katere je sklad na temelju zakona pooblaščen pridobivati podatke za potrebe odločanja v upravnem postopku in izterjavo v sodnih postopkih.

E-SEJE VLADE

Elektronske seje vlade so vrh kompleksnega informacijskega sistema, ki povezuj več različnih aplikacij med seboj. Gre za proces, ki zajema delovanje vseh ministrstev in vladnih služb, kjer se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih teles. Poleg gradiv so na voljo še sklici sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi. Člani vlade lahko preko prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni dvorani ali pa odločajo o točkah dnevnega reda na dopisni seji, neodvisno od tega kje se nahajajo. Komunikacija med udeleženci procesa poteka elektronsko in je osnova tudi za elektronsko odločanje. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, je javnosti omogočen dostop do vladnih gradiv že v postopku njihove obravnave.

INFOKLIP

Informacijski sistem za spremljanje medijev. Informacijski sistem je na voljo kot intra ali internet rešitev. Vsebuje podatke iz dnevnega tiska, STA in drugih virov z možnostjo iskanj po različnih kriterijih, za različna časovna obdobja.