Izvenbilančne evidence

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Splošno

Vpliv na bilanco stanja in bilanco uspeha (s.p. in družbe)

Na bilanco stanja in izkaz posl.uspeha pa nima vpliva, kajne? V bistvu m i ni čisto jasno, zakaj jo je treba potem sploh kje voditi? Je treba o tem poročati v razkritjih?

Izvenbilančne postavke prikažejo v bilanci stanja gospodarske družbe, medtem, ko jih zasebniki ne prikazujejo. Gospodarske družbe kot tudi zasebniki razkrijejo ta dejstva v razkritjih, ki so sestavni del letnega poročila. Pomembnejše od garancij, je evidentiranje hipotek na premoženju. Tudi hipoteke se evidentirajo izvenbilančno.

Kako torej prikažem v bilanci stanja?

Vprašanje je med zasebniki, zato sem smatrala, da se tudi vaše vprašanje nanaša na zasebnike. V bilanco stanja vpišete v AOP 054 - zabilančna sredstva in AOP 096 zabilančne obveznosti.

Vpliv na bilanco uspeha

Na poslovni izid garancije, ki jih je izdala na naše ime banka, nimajo vpliva?

Garancija ne vpliva ne na poslovni izid (razen stroškov, ki ste jih imeli z izdajo garancije), prav tako ne vpliva na DDPO.

Knjižbe

Prejem menic kot zavarovanje plačila

Prejeli smo nekaj menic z katerimi naj bi naši dobavitelji zavarovali svoje ne-dobave. Prosim če ima kdo izkušnje z menicami,kako se vodijo - zanimajo me vse evidence v zvezi z njimi. Predvidevamo da do vnovčenja le teh ne bo prišlo.

Mi prejete menice za zavarovanje plačil knjižimo izvenbilančno in sicer 9905/9965. Če pa prejmemo menico - neizpolnjeno in je terjatev poplačana jo enostavno vrnemo pošiljatelju, v nasprotnem primeru pa pošljemo na vnovčenje in takrat se tudi izvenbilančna evidenca razknjiži.

Konsignacija

Kako knjižite konsignčacijo:

 1. Prevzem blaga na konsignacijo od dobavitelja
  • 1. 990/995 prevzem na konsignacijo od dobavitelja
 1. Prodajo takega blaga kupcu
  • 2. 120/242,760,260 prodaja kupcu (760 = samo zaslužek komisionarja)
 1. odjavo dobavitelju
  • 3. 995/990 razbrem konsign zalog (odjava dobavitelju)
  • 4. 160/242 vstopni DDV po dobav računu
  • 5. 110/120 prejeto plačilo od kupca
  • 6. 242/110 plačilo odjave dobavitelju

Mesečno naredimo odjavo konsigancijeskega blaga po posameznem dobavitelju, na osnovi odjave naredimo prevzemnico (to delajo komercialisti, zato ti ne znam dobro povedat, vem, pa da imajo posebej vodeno konsigancijsko blago in gre ob prodaji tudi iz konsignacijske zaloge), ko pride račun pa ga poknjižim normalno 6600 (+ddv Nasmejan / 2200, pa dve dodatni knjižbi 995 / 990, da se konsigancijska zaloga razknjižuje...

Bančna garancija

Kam se knjiži bančna garancija npr. v znesku 1.500 €?

Razčlenitev ni predpisana, kar pomeni, da si uporabniki sami določijo konte za določene namene. Vedeti pa je treba, da so zunajbilančni konti celota - medsebojno izravnani , razdeljeni na dva dela:

 • na aktivne zunajbilančne konte in
 • na pasivne zunajbilančne konte.

In že sama beseda pove, da se knjižbe ne morejo prepletati z bilančnimi konti, temveč je knjižba enkrat na aktivni strani in hkrati na pasivni strani:

 • 991 - aktivni zunajbilančni konto, ki ga lahko poimenujete Prejete bančne garancije za.... ("zbirni konto)
 • 996 - pasivni zunajbilančni konti :Obveznosti iz prejetih bančnih garancij (po izdajateljih garancij)

Knjiženje:

 • 991/996 = 1.500 €(prejem garancije)
 • Ko se garancija zmanjšuje: 996/991 = 500 €
 • in ko dokončno ugasne - ni več veljavna: 996/991 = 1,500.000 oziroma saldo garancije.

Poroštvena pogodba

Prosim nekoga, ki ima izkušnje, da mi prikaže knjiženje v bilanco in sicer: Poroštvena pogodba med Banko in podjetjem A, po kateri je podjetje A porok podjetju B pri najetju bančnih posojil!

Pri izvenbilančni evidenci je pomembno, da so konti tako aktivni kot pasivni medsebojno usklajeni. To pomeni, da poslovnih dogodkov ne morete kombinirati med bilančnimi konti in izvenbilančnimi.

Dano jamstvo predstavlja za vas potencialno obveznost:

 • 999 - drugi pasivni zunajbilančni konti in protipostavka na 994 - drugi aktivni zunajbilančni konti.
 • 994/999 obveznost za dano jamstvo banki xy in znesek danega jamstva.