Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Kontni plan za zavode

Kateri kontni plan uporabljate za javene zavode. Mi smo sedaj uporabljali v večini kontni plan za gospodarske družbe, saj je imel zavod v večini pridobitno dejavnost.

Tudi če je imel javni zavod večinoma pridobitno dejavnost, se kontni plan razlikuje od kontnega plana za gospodarstvo. Enotni kontni načrt je določen s pravilnikom.

Priporočam van nabavo kontnega načrta in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike enotnega kontnega načrta (ZRFR)

Osnovna sredstva

Nakup motorja – privatni namen?

Podjetje je bilo registritrano v novemru 2007. 9.1.2008 so naredili nakup tovornega vozila in motornega klesa. Ali mi lahko kdo pomaga pri tem motornem kolesu? Motor služi direktorju za vožnjo? Plačan je bil iz TRR-ja firme. Tudi račun je na firmo. Kupljen je bil preko komisijske prodaje.

Kam naj zdaj to knjižim?

Bistveno vprašanje je: Ali bo motorno kolo uporabljeno za opravljanje dejavnosti?

Prejeti račun je verodostojna knjigovodska listina, ki glasi na d.o.o. in jo kot takšno tudi morate evidentirati v poslovne knjige. Glede na vsebino poslovnega dogodka, za katerega "smatrate", da ni posledica opravljanja dejavnosti, temveč zasebnega življenja lastnika, evidentirate poslovni dogodek na terjatev do lastnika, namesto na osnovna sredstva (165/220) - brez odbitka vhodnega DDV-ja. Vendar pa, ne glede na vsebino poslovnega dogodka, je v družbi odgovorna oseba, ki odreja evidentiranje/knjiženje knjigovodskih listin in od nje je odvisno ali bo konkreten dogodek smatrala kot povezan z dejavnostjo ali pa s privatnim življenjem lastnika. Če bo opredelila poslovni dogodek kot dogodek povezan z opravljanjem dejavnosti in to tudi utemeljila, listino knjižimo v poslovne knjige na podlagi te utemeljitve (osnovno sredstvo(obveznost do dobavitelja). Kolikor pa se bo utemeljitev nanašala na privatno življenje (vendar vrednosti računa ne bo "vrnil"), bodo vsi stroški, povezani s tem sredstvom, davčno nepriznani ali pa se uporaba sredstva smatra kot drugo nadomestilo - drugi dohodki iz 105. člena ZDoh ali pa prikrito izplačilo dobička 74. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Odpis OS

Prosim za mnenje v zvezi z odpisom tistih osnovnih sredstev, ki so bila izločena iz uporabe med letom. Ali čakamo na inventuro ter predlog inv.komisije za izločitev ali lahko že med letom na osnovi sklepa direktorja ali drugega organa?

Pri izrednem odpisu Os je pomembno, ali je osnovno sredstvo že v celoti amortizirano.Če jé, so knjžbe čisto običajne: 049/040, 050/059, in potem, ko je likvidacija 059/049-likvidac.komisija. Če ni dokončno amortizirano, se pravi, da ima še neodpisano vrednost in če je amortizacija v ceni storitev, pa se ugotavlja, ali bo odpisano osnovno sredstvo namenjeno prodaji ali pa se bo samó likvidiralo. V primeru prodaje knjižimo preko konta 371 - nekratkoročna sredstva za prodajo. Sedanjo vrednost prenesemo iz kontov 050/040 v breme 371. Ko se izstavi faktura za to odpisano Os pa knjižbe:

 • 120/371- prodajna vrednost in
 • 469/ če je prodajna vrednost manjša od knjigovodske in
 • /764 če je prodajna vrednost večja od knjigovodske.
 • Če pa ima odpisano OS sedanjo vrednost se knjiži glede na pokrivanje stroška amortizacije.

Amortizacija za rač.opremo po novem (po 1. 1. 2009)?

V uradnem listu sem zasledila da se naj bi spremenila amortizacijska stopnja za računalnike,ki je bila do sedaj 50% zdaj pa je 25% in piše da velja od 1.1.2009. Ker nikjer ne zasledim postavljam vprašanje tukaj če mi lahko pomagate in sicer: ali to pomeni za vsa OS, ki so bila nabavljena od 1.1.2009 in bo treba zdaj popravljati,ce smo ze obračunali amortizacijo v 2009 ali mogoče velja celo za računalnike ki so bili nabavljeni prej? Če komu kaj pomaga je uradni list št. 48 od 26.6.09 stran 6637.

Pravilnik se uporablja od 1.1.2009, kar pomeni za nabave v letu 2009. Če ste osnovna sredstva že vnesli v register, morate popraviti stopnjo amortizacije.

Pri tem pa je najpomembneje, da to velja le za tiste, za katere velja Zakon o računovodstvu - za tiste, ki uporabljajo enotni kontni načrt - za proračunske uporabnike, določene uporabnike EKGN (javne zavode,....) in ne za gospodarske družbe....

Evidenčno knjiženje - (ne)denarni tok

Knjiženje

Vedno sem evidenčno knjižila po denarnem - finančnem toku (dejanski prilivi in odlivi) zmanjšano za redundacije (boleznine, DDV)... Zdaj pa berem Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in sem v 3. členu zasledila tole:

Prihodki in odhodki se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

 • poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal, ter
 • je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka, izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.

Kaj to pomeni, če dobimo donacijo v obliki živil knjižimo ravno tako evidenčno in pa naprimer če račun zmanjšamo za dobropis knjižimo ob plačilu za nižjo vrednost?

Tipičen primer "nedenarnega toka", pa se kljub temu upoštevajo prihodki/odhodki oziroma evidenčno knjiženje, je medsebojni pobot terjatev in obveznosti. Takšen primer je tudi prejem donacije v obliki blaga (odhodki = živila; prihodki = donacija).

Pri dobropisu: nastane zmanjšanje obveznosti ob prejemu listine, denarni tok pa nastane, ko je izvedeno plačilo v zmanjšani višini. To pa ni primer, ki ste ga označili z ojačanim tiskom.

Preverjanje

Kako se konec leta preverjajo in primerjajo evidenčne knjižbe?

Evidenčne vknjižbe lahko kontroliraš le z izpisom po datumu vplačil ali izplačil.

Denarni tok

Imeli smo en javni zavod za katerega niti prej niso vodili evidence o denarnih tokovih niti mi jih ne vodimo, pa do sedaj ni bilo ničnarobe, niti ni nobeden odnas tega zahteval. Sedaj pa imamo še en zavod, ki pa je todo sedaj delal in bodo seveda mi s tem nadaljevali. Ampak kako? To pomeni, da moramo na evidenčne konte poknjižiti šele takrat ko gre za plačilo oz. nakazilo ali kako? Takrat ko strošek nastane verjetno ne, če ni bil plačan?

Ali ste dolžni izkazovati poslovne dogodke (in izdelovati izkaze) tudi po načelu denarnega toka kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, najdete v 13. odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in dohodkov pravnih oseb javnega prava (13. odstavek je nastal s spremembo pravilnika objavljena v Ur. l. RS 138/06, pred tem je bil to 11. odstavek), ki pravi: Določeni uporabniki EKN, ki niso uvrščeni med posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo podatkov iz prejšnjega odstavka (to pa so podatki za potrebe spremljanja javnofinančnih prihodko...., skratka po denarnem toku). Seznam pravnih oseb javnega prava, ki so uvrščene med posredne uporabnike

Kolikor pa je vaš javni zavod uvrščen med posredne uporabnike (prejemajo prihodke tudi iz proračuna občine ali države) potem morate vodite poslovne spremembe tudi po načelu denarnega toka: evidenčni promet prihodkov in odhodkov, ko so le-ti plačani.Hkrati pa morate zagotoviti tudi ločeno evidentiranje prihodkov/odhodkov za izvajanje javne službe in prihodkov/odhodkov, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu, saj morate izdelati tudi Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Več o izkazih

Asignacijska pogodba

Kako se knjiži asignacijska pogodba - ali se preknjiži obveznost na novega dobavitelja in kako poknjižim nato plačilo?

Preknjižite dolg na podjetje po asignacijski pogodbi:

 • 220D 285K - "nova" obveznost po asign. pogodbi

plačilo

 • 110K 285D

Donacije

Knjiženje donacij

Smo javni zavod. Dobili smo dve donaciji. Namenske. Ena je za nakup osnovnih sredstev, ena pa drobnega inventarja. Zdaj pa nevem kako knjižiti. V literaturi sem prebrala, da grejo donacije na konto 922, jaz sem pa mislila da se jih knjiži na 98.

Kako ravnati/evidentirati prejete dotacije imate opredeljeno v Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov........., insicer v 16. členu, ki se nanaša na določene uporabike EKN:

 • 9. odstavek vam pravi: Namenska sredstva za pridobivanje osnovnih sredstev iz javnofinančnih virov povečujejo obveznost do virov sredstev - obveznost za sredstva prejeta v upravljanje - konkretno konto 980 (analitična razdelitev po lastnikih osnovnih sredstev)

in

 • 10. odstavek: Če znesek sredstev, prejetih od financerja za pokrivanje stroškov amortizacije, ali če znesek AM, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja presega znesek stroškov AM tega obračunskega obdobja, se za razliko prihodki, kot namenski prihodki prenesejo preko pasivnih časovnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje (uporaba konta 922).

Povezava na celotno zakonodajo, ki se nanaša na javne zavode

Ker imate vsa osnovna sredstva evidentirana kot sredstva prejeta v upravljanje in na drugi strani kot obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje (to sklepam, ker navajate da nimate nobenih lastnih virov sredstev), tudi za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju zmanjšujete obveznosti za prejeta osnov. sredstva v upravljanje.(npr. 98/05). To pomeni, da predstavljajo prejeta namenska sredstva/dotacija za nakup osnovnega sredstva povečanje obveznosti na kontu 980.

Donacije v vrtcu

Slovenski vrtci smo dobili od čebelarjev med. Kako ste poknjižili to donacijo? Ali se knjiži tudi evidenčno?

Knjiži se strošek prehrane/prihodek donacija. Evidenčno se ne knjiži, ker ni pretoka denarja.

Kateri konto je prihodek donacije? 7630 ali 7603. Verjetno je namenska, ker je v blagu?

Jaz bi knjižila na 7603 -prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev. Na 763 so nenamenske donacije.

Neovrednotena donacija

Dobili smo donacijo (knjige), ki pa nam jo dobavitelj ni ovrednotiv. Po kakšni vrednosti naj jo poknjižim?

Samo evidenčno - izvenknjigovodsko : Popisni list darovanih knjig (po naslovih).

Sroški, odhodki

Amortizacija - zmanjševanje (pokrivanje)...

Opreme

Sem že malo pri zaključnem, zato se ubadam kako zmanjšati prevelik presežek. Zanima me, ali lahko amortizacijo delno pokrivamo tudi s presežkom prihodkov nad odhodki, se pravi, da ne zmanjšujemo 980 ampak jo damo v stroške in si tako zagotovimo prosta sredstva (razlika med R0 in 980) za nabavo novih OS v tem letu?

Ali je dovoljeno in ali kdo to prakticira, da zmanjša presezek, saj neradi vidijo, da nam preveč ostaja.

Kolikor jaz vem imamo zavodi predpisano, da gredo stroški amortizacije v breme sredstev v upravljanju, razen za osnovna sredstva, ki smo jih pridobil iz drugih virom (donacije, ipd.). Bolje je, da prikažete razultat in predlagate porabo za nakup OS.

Drobnega inventarja

Kaj pa "amortizacija" drobnega inventarja (vrednost pod 500 eur) ? Lahko pustim na 462 ali moram knjižiti na 980?

Drobni inventr z vrednostjo pod 500 EUR imaš kot strošek na 462, ker ga lahko 100% odpišeš. Seveda pa moraš imeti tudi evidenco na 041 in 051 ali pa v razredu 3. Ti pa v celoti bremeni prihodke tekočega leta.

Potreben vir za vsako OS

Ali lahko nekaj knjižim tudi na 980, saj to je v bistvu računalniška oprema. Ne bomo mogli vse pokrivat iz prihodkov, ker jih ne bo dovolj?

Na to pa ne morem kar tako odgovoriti, ker je premalo informacij. Načeloma je tako - za vsak nakup OS moraš imeti VIR. Če imaš vir na 980, gre tudi amortizacija v breme 980.

Strokovno izobraževanje, kotizacija, potni stroški...

Zanima me, kako knjižite nastale stroške v zvezi strokovnega izobraževanja. Npr.: delavec je napoten na seminar, povrne se mu kotizacija, kilometrina in dnevnica. Ali skupen znesek povračila knjižite na konto stroškov 4613 ali razbijate kotizacijo na 4613, kilometrino na določen konto 4616 in dnevnice na določen konto v okviru 4616?

Ta problem rešujem tako, da knjižim kotizacijo na konto stroš. strokovnega izobraževanja, dnevnice na strošek na službeni poti .... skratka vsako posebej. Pri knjiženju pa označim stroškovni nosilec = strokovno izobraževanje, ločeno za strokovne in teh. admin. delavce. Tako imam podatke o stroških dosegljive po vrstah stroškov, ko pa potrebujem podatke o vseh stroških strokovnega izobraževanja, pa pogledam na stroškovni nosilec...enako imam za ekskurzije učencev, šolo v naravi, učila in učne pripomočke ...

Prihodki

Prejeta odškodnina zavarovalnice

Od zavarovalnice smo prejeli odškodnino za nastale stroške pri vlomu. Zdaj pa imam dve opciji knjiženja, pa nevem katera je prava:

 1. 110/7631 (Evidenčnega konta ne vem)
 2. 175(nevem kaj je podlaga za knjiženje, morda zahtevek)/764 prevrednotovalni prihodki)
 • Plačilo 110/175
 • Evidenčno 799/714199

Mi ponavadi knjižimo tako:

 • stroški v zvezi s popravilom: 4/220
 • zahtevek zavarovalnici: 165/786
 • Nakazilo odškodnine: 110/165

Javni in tržni prihodki

Smo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta in vodimo prihodke po vrstah dejavnosti, se pravi javna služba in prihodke iz naslova trga. Ali moramo voditi prihodke še po kakšnem kriteriju po zakonu o računovodstvu? npr. prihodke, ki se tičejo javne službe ampak so iz naslova nejavnih prihodkov.

9. člen ZR pravi: Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ. Prihodki, ki so iz naslova nejavnih virov, so drugi prihodki za opravljanje javne službe,

Knjiženje namenskih sredstev za investicije

Od ministrstva smo prejeli namenska sredstva za investicije, ki jih bomo uporabili za nakup osnovnih sredstev. Knjiženje le-tega se bržkone razlikuje od knjiženja osnovnih sredstev, ki jih nabavimo iz lastnih virov. Zanima me torej, kako knjižiti namenska sredstva za investicije, ki nam jih je na naš račun v obliki posebne dotacije nakazalo ministrstvo ter kako posledično knjižiti nakupe osnovnih sredstev, ki so se in se bodo financirali iz omenjene dotacije? Tako me predvsem zanimajo knjiženja z dobavitelji (konto 220). Prosim, če mi to prikažete na tem preprostem (izmišljenem) primeru: Javni zavod od dobavitelja nabavi računalniško opremo v vrednosti 1.000 €. Kmalu zatem dobi v ta namen od ministrstva 1. obrok posebne dotacije za investicije v višini 2.000 €.

Pri nas knjižimo nabavo računalnikov 040/220, nakazilo sredstev ministrstva pa na 110/980,

če kar nadaljujem : amortizacijo tako nabavljenih sredstev pa potem na 462/050 in prenos v breme vira sredstev 980/462,

še nadaljujem. Da amortizacijo 980/462, seveda če v ceni storitev ni vkalkulirana amortizacija. Če je potem ta vknjižba odpade in se amortizacija knjiži le 462/050.

Zakladniški račun

Knjiženje zakladniškega proračuna - občina

Ali ima kdo zglede knjiženj, kako se knjiži zakladniški račun občine?

Na naši občini knjižimo:

 • promet izpisek EZR 1100001/1100001
 • promet v dobro /1110000
 • promet v breme 1110000/
 • vse obresti pa 2601000 , na koncu leta razliko obresti na prihodek /7

Uporabljamo 7 mestni konti plan - torej analitiko si odprite sami.

v letu 2007 je bil v Uradnem listu (Ur.l. RS, št. 120/2007) objavljen Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladiškega računa, ki upravljalcu sredstev sistema ERZ nalaga, da vodi ločene poslovne knjige. Izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, in premoženjsko bilanco.

Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo državnega oziroma občinskega proračuna.

Pravila vodenja transakcij upravljavca sredstev sistema EZR so opisana v omenjenem pravilniku, podrobnejša navodila z modeli knjiženja pa v Navodilu za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine.

Lastne delnice

Prosim, če ima kdo opravka in izkušnje z lastnimi delnicami:

 • ali se z njimi poveča kapital?
 • kje imajo vir?
 • kakšno imajo glasovalno pravico?
 • ali želi večinski lastnik nas, male delničarje peljati žejne čez vodo?

O lastnih delnicah govori Zakon o gospodarskih družbah: 247. do 252. člen. O njih govorimo takrat, ko delniška družba sama v svojem in za svoj račun odkupuje delnice svojega podjetja. Omejitve so v 247. členu zakona. Skupni znesek lastnih delnic ne more presegati 10% osnovnega kapitala. Pred odkupovanjem mora družba oblikovati rezerve za lastne delnice v breme prenesenega dobička ali drugih sestavin kapitala (npr. 93/921). Iz računovodskega vidika se "zmanjša" kapital podjetja, saj predstavljajo lastne delnice odbitno postavko pri kapitalu (pridobivanje 929/110)

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic, ne glasovalnih in ne udeležbe na dobičku/dividende (249. člen).

V primeru pridobivanja lastnih delnic (na podlagi sklepa skupščine) zaradi kasnejšega umika lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala, je lahko vzrok v prevelikem osnovnem kapitalu, glede na potrebe delniške družbe (skrajšano evidentiranje s prikazom končnega učinka: 900/929 v višini vpoklicanega kapitala, razlika nad tem zneskom povečuje kapitalske rezerve /915 in sprostitev rezerv za lastne delnice, v vir iz katerega so bile oblikovane). Kaj je pa pravi namen odkupovanja, pa mora biti razvidno iz sklepa skupščine (enega sem vam že navedla - zmanjšanje osnovnega kapitala).

Zakon o gospodarskih družbah, Popravek Zakona o gospodarskih družbah

Javni zavod in ustanovitev d.o.o.

Javni zavod bi ustanovil d.o.o. in bi prispeval (nakazal na d.o.o.) osnovni kapital v znesku 7.500 €. Na kateri konto se potem knjiži 7.500 € pri javnem zavodu?

Uporabite Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za...in druge osebe javnega prava in EKN: Konti skupine 06 - dolgoročne finančne naložbe

 • 9. člen: Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom

vrednosti) teh naložb.

V tej skupini se izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb. Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje naložb v namensko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za izkazani znesek povečanja naložbe povečajo, za znesek zmanjšanja naložbe pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

Dobiček

Ugotovitev dohodka in knjiženje dobička

Kako se poknjiži dobiček (ugotovljeno razliko med R7 in R4) preko R8, če imam v R9 izgubo iz preteklih let. Vem, da je drugače kot pri gospodarskih družbah, ne vem pa, kako to narediti preko pravih kontov.

Ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki knjižim takole: " preneseš odhodke 800/490

 1. preneseš prihodke 790/800
 2. preneseš pres.prih.prej.let ali odh. 985/801 - 802/986
 3. preneseš preneseni pres.prej.let 801/800 - 800/802
 4. ugotoviš rezultat - presežek prih. 800/803
 5. preneseš presež.prih. 803/985
 6. razporeditev presežka prih. 985/9850 -za mat.str.
 • /9851-za inv.vzdr.
 • /9852-za nabavo OS
 • /9859-nerazporejeni del

Kako se poknjiži dobiček (ugotovljeno razliko med R7 in R4) preko R8, če imam v R9 izgubo iz preteklih let. Vem, da je drugače kot pri gospodarskih družbah, ne vem pa, kako to narediti preko pravih kontov.

Knjiženje davka od dohodka - Šole

Prosim, če mi kdo napiše knjižbo za davek od dohodka pravnih oseb.

 • 46510/23001
 • 40295/49900 in 23001/11000 ob plačilu

Lepo te prosim, če objasniš evidenčni konto za knjiženje davka od dohodka 40295. Tega konta namreč v uradnih objavah nikjer ne najdem, seveda pa tudi nobenega drugega, kamor bi ta davek lahko knjižila. Kolikor vem, pa evidenčne konte ne smeš kar sam dodajat, ali pač?..

V javnem zavodu knjižim davek takole: 4650/2304- poslovne knjige 402999/499000 -denarni tok (ob plačilu)

Plačilo pa na 2304/110 seveda, če je to prvič. Potem pa dalje knjižiš akontacije v R- 17, nato pa poračunaš akontirani in obračunani davek nekje v aprilu mesecu naslednjega leta. Potem pa sledi za I in II doplačilo akontacij ali pa vračilo preplačanih akontacij in seveda plačilo novih akontacij od meseca III naprej.

Premoženjska bilanca

Upoštevanje postavk

Pozdravljeni, zanima me, če je že kdo naredil premoženjsko bilanco. Ker to delam prvič sem malo v dilemi. Ali je saldo na bilanci stanja enak saldu v premoženjski bilanci, namreč ko naredim bb-analitiki terjatve in obveznosti se naredijo poboti in se mi stanje v premoženski bilanci ne ujema s stanjem v bilanci stanja. Pa še eno vprašanje imam v bilanci stanja sem vse terjatve vpisala na konto 12 morala bi pa razdeliti na 12 in 14-terjatve do občine. Kaj naj zdaj naredim, ker se mi premoženjska bilanca z občino ne bo ujemala na ministrstvu za finance pa so mi rekli naj vpišem podatke, kot jih imam v bilanci stanja. Lepo prosim za pomoč, ker sploh ne vem kako naj delam naprej.

Tudi če imate v svoji bilanci knjiženo na 120 morate v premoženjski vse, kar izkazujete do uporabnikov proračuna prikazati na 14 in tudi vse obveznosti na 24. Zaradi pobota podatki v premoženjski ne bodo enaki kot v vaši bilanci. Enaki podatki so v obrazcu BB.

Denarni tok

Imeli smo en javni zavod za katerega niti prej niso vodili evidence o denarnih tokovih niti mi jih ne vodimo, pa do sedaj ni bilo ničnarobe, niti ni nobeden odnas tega zahteval. sedaj pa imamo še en zavod, ki pa je todo sedaj delal in bodo seveda mi s tem nadaljevali. Ampak kako? to pomeni, da moramo na evidenčne konte poknjižiti šele takrat ko gre za plačilo oz. nakazilo ali kako? Takrat ko strošek nastane verjetno ne, če ni bil plačan?

Ali ste dolžni izkazovati poslovne dogodke (in izdelovati izkaze) tudi po načelu denarnega toka kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, najdete v 13. odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in dohodkov pravnih oseb javnega prava (13. odstavek je nastal s spremembo pravilnika objavljena v Ur. l. RS 138/06, pred tem je bil to 11. odstavek), ki pravi: Določeni uporabniki EKN, ki niso uvrščeni med posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo podatkov iz prejšnjega odstavka (to pa so podatki za potrebe spremljanja javnofinančnih prihodko...., skratka po denarnem toku).

Kolikor pa je vaš javni zavod uvrščen med posredne uporabnike (prejemajo prihodke tudi iz proračuna občine ali države) potem morate vodite poslovne spremembe tudi po načelu denarnega toka: evidenčni promet prihodkov in odhodkov, ko so le-ti plačani. Hkrati pa morate zagotoviti tudi ločeno evidentiranje prihodkov/odhodkov za izvajanje javne službe in prihodkov/odhodkov, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu, saj morate izdelati tudi Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Zaključek leta

Javni sektor

Knjiženje dobička v javnem sektorju

Kako se poknjiži dobiček (ugotovljeno razliko med R7 in R4) preko R8, če imam v R9 izgubo iz preteklih let. Vem, da je drugače kot pri gospodarskih družbah, ne vem pa, kako to narediti preko pravih kontov?

Ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki knjižim takole:

 1. preneseš odhodke 800/490
 2. preneseš prihodke 790/800
 3. preneseš pres.prih.prej.let ali odh. 985/801 - 802/986
 4. preneseš preneseni pres.prej.let 801/800 - 800/802
 5. ugotoviš rezultat - presežek prih. 800/803
 6. preneseš presež.prih. 803/985
 7. razporeditev presežka prih. 985/9850 -za mat.str.
 • /9851-za inv.vzdr.
 • /9852-za nabavo OS
 • /9859-nerazporejeni del

Razporeditev narediš seveda na podlagi sklepov sveta zavoda-ustanoviteljev.

Potrditev, sprejem zaključnega računa - šole

Potrditev po 28. 2.

Prosim naj mi kdo odgovori ali mora svet šole res do konca februarja sprejeti oz.potrditi zaključni račun, to se pravi še preden ga oddamo na AJPES.

Na izobraževanju 19. januarja v Koloseju v LJ. je na to temo prisotnim ravnateljem in računovodkinjam odgovorila predstavnica računskega sodišča - Nikjer ni zakonsko zapisano, kdaj svet šole sprejema in potrjuje zaključni račun, vendar po 28. februarju nima nobenega smisla, da to počne...

Mnenja sem, da je to isto, kot če bi vpraševali če mora biti redovalna konferenca res v juniju, preden učitelji napišejo spričevala, ali je lahko recimo v avgustu? Saj v zakonu ni nikjer določeno, kdaj mora biti....

Kaj bi pa storila v primeru, da zaključni račun oddate na AJPES do 28.2., svet zavoda vam ga pa kasneje (npr. 15.3.) ne požegna?

Imela sem primer, ko je Svet Zavoda kompliciral, ker smo jih poročilo predložili po 28.2., češ - kaj nam ga dajete, itak ste ga že oddali, ne bomo potrjevali za nazaj... tako da se je Zavod za naprej zverziral tako, da ga odda pred 28.2..... res je, da če ga kasneje ne potrdijo in so potrebni popravki, se tudi na AJPES da oddati popravke (enako kot včasih tudi revizija popravi bilance potem ko so že oddane). Če bi sama bila članica Sveta, bi zahtevala potrditev preden se odda... res je zelo kratek rok, zato ne vem, zakaj tudi za proračunce ne prestavijo roka na 31.3.

Kaj pa recimo lahko svet zavoda spremeni v zaključnem računu?

Marsikaj, kat neposredno vpliva na vrednosti kontov v glavni knjigi: npr. razdelitev presežka, pokrivanje izgube, nepriznavanje vnaprej vkalkuliranih stroškov.....

Zadruge - rezerve

Ker zadruge morajo oblikovati 5 % obveznih rezerv iz presežkov in lahko oblikujejo prostovoljne sklade iz presežkov, me pa zanima če se ti dve kategoriji pred oblikovanjem obdavčita ali ne?

Kar se tiče obdavčenja velja za zadruge zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in v veljavnem zakonu ni nobenega zmanjšanja davčne osnove, ki bi veljale za njih. To pomeni, da se tako obvezne rezerve kot druge rezerve iz dobička oblikujejo na enak način kot to velja za gospodarske družbe - šele po obdavčitvi....

SRS 34.24: Zadruga oblikuje rezerve pri delitvi čistega dobička (tudi ne poznamo več pojma presežka prihodkov ali odhodkov) po zdaružnih pravilih in najmanj v velikosti, predpisani z zakonom o zadrugah. Zakon pa predpisuje v 43. členu, da se najmanj 5% doseženega letnega presežka (terminologija ni usklajena s standardom za društva) nameni v obvezne rezerve.

Zasebni zavod

Zaključek leta - zasebni zavod

Kateri so predpisani obrazci za zasebne zavode za oddajo davčnega obračuna? Zanime me tudi, če moram oddati davčni obrazec, ker gre ves prihodek na poslovni izid za prenos v naslednje leto? Kot sem razbrala po forumu, je potrebno davčni obračun oddati do 31.03.?

Davčni obračun za zasebne zavode (neprofitne organizacije zasebnega prava) je enak, kot velja za gospodarske družbe/društva/zadruge..... Obračun je treba oddati do 31.03., četudi prenašate presežek prihodkov v naslednja leta, saj v obračunu prikazujete vse prihodke, izločite prihodke iz nepridobitne dejavnosti, ostanejo vam prihodki iz pridobitne dejavnosti, ki so obdavčeni po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (9. člen zakona). Ugotovljena višina davka vpliva tudi na presežek prihodkov, ki ga morate upoštevati v izkazu poslovnega izida (tega pa oddate AJPES-u do 28/29. februarja)!!!

Kolikor v letu 2007 ne bo prihodkov iz pridobitne dejavnosti, morate davčni obračun kljub temu oddati (pač izpolnite skupne prihodke in v isti višini so prihodki iz nepridobitne dejavnosti - enako pri odhodkih; davčne osnove ni).

Poglejte tudi Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki je objavljen v Ur.l.RS št. 109/2007.

Izpis konto kartic

Zanima me ali je še vedno potrebno ob zaključku leta izpisati vse kontokartice. Glede da je to kar precej papirja in da imamo možnost kadarkoli izpisati kontokartice za 10 let nazaj se mi zdi tole malo nesmiselno.

Pri nas jih nikoli ne izpisujemo.


Popravki

Napačen prenos prihodkov

Nadzorni odbor na KS je ugotovil, da je bilo na konto 714199 drugi tekoči prihodki prenešen znesek (visok) iz sredstev telefonije (povračila za vlaganja občanov). Ker je telefonija v naši KS vroča tema, je NO zahteval obrazložitev. Obrazložitev računovodkinje je bila: ker občina konec leta še ni nakazala sredstev za refundacijo, bi KS poslovala z izgubo. Zato je pač preknjižila ta znesek na prihodke, da ne bi prikazala izgube. Mislim, da sem nekje zasledila, da se sredstva, ki so odobrena in še niso nakazana, knižijo nekako preko razmejitev. Ker pa nisem ravno doma v računovodenju KS in mi je tuj kontni plan, ki ga uporabljajo.

KS je drug uporabnik enotnega kontnega načrta, kar pomeni, da je izkaz prihodkov in odhodkov sestavljen na podlagi denarnega toka. Vključevanje v prihodke le na podlagi "friziranja" presežka, ni dovoljeno. Kolikor obstaja terjatev do občine se ta prikaže kot terjatev in neplačani prihodki (17/28).

Menim, da bi morali popraviti izkaze, čeravno bo krajevna skupnost prikazovala presežek odhodkov nad prihodki. Vzrok presežka pa se navede v razkritjih.