Knjiženje - društva

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Slovenski računovodski standard 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah

Kontni načrt za društva

Vsebina

KNJIŽENJE

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

Zanima me, ali lahko s sklepom določimo v društvu, da vodimo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva (zelo majhno društvo) in kje je to določeno?

Kriteriji so določeni v SRS 33.10 ; 33.11.- Vodenje poslovnih knjig.

Društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe, razen če se v svojem temeljnem ali drugem aktu odloči za uporabo enostavnega knjigovodstva v skladu s 3. odstavka standarda 33.10. (SRS 33).

Enostavno knjigovodstvo društev

Kaj vse moramo voditi za društvo? V statutu društva imamo napisano da vodimo knjige enostavno in da ne vodimo blagajniškega poslovanja. Se pravi, da knjižimo račune v enostavno knjigovodstvo in je to vse, ali še mora kaj biti?

Knjiga prihodkov in odhodkov za društva, knjiga ostalih terjatev in obveznosti. Glede blagajniškega poslovanja, pa morate voditi evidence (prejemki, izdatki, dnevnik), ker na ta način ugotavljate stanje gotovine v blagajni.


A mi lahko prosim kdo pove kako naj poenostavljeno (enostavno) vodim knjige v društvu?

Poenostavljeno enostavno knjigovodstvo je samo fraza, ker boste za sestavo izkaza poslovnega izida in bilanco stanja potrebovali več časa in evidenc, kot da bi vodili enostavno/dvostavno knjigovodstvo.

Res je, da morate voditi le blagajniško dokumentacijo (prejemke, izdatke, dnevnik), vendar morate preostale podatke zagotoviti z letnim popisom in "ocenitvijo". To pa pomeni:

 • da ugotovite stanje terjatev do kupcev (izdane fakture)...; obveznosti do dobaviteljev (prejete fakture) na dan 31.12.2007 = NEPLAČANE/NEPORAVNANE;
 • da iz blagajniških prejemkov ugotovite vrste prihodkov kot so razdeljeni prihodki v izkazu poslovnega izida;
 • da iz blagajniških izdatkov; prejetih računov ugotovite vrste stroškov/odhodkov kot so razdeljeni v izkazu poslovnega izida;
 • pripravite izpisek denarnih sredstev _ stanje TRR na dan 31.12.2007;
 • ugotovite stanje osnovnih sredstev in obračunate amortizacijo in to amortizacijo upoštevate kot strošek (odpisi vrednosti).

Predlagam vam, da pogledate SRS 33.11., 33.12. in ne glede na kriterije, vodite poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, kar pomeni vključitev teh dveh knjig: knjigo prihodkov in odhodkov; knjigo terjatev in obveznosti (SRS 33).

Bilanciranje, standardi...

Oddaja bilanc - glede na način vodenja

Zanima me, če društva, katera knjižijo po enostavnem knigovodstvu moraju tudi oddajati na koncu leta poeenotene bilance uspeha in bilance iskaza, kakor društva, katera knjižijo na dvostranski način?

Način vodenja poslovnih knjig (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) ni merilo za sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. V vsakem primeru morajo vsa društva sestaviti izkaze za javno objavo (na poenotenih obrazcih, ki jih posredujejo AJPES-u) in davčni obračun, če pridobijo prihodke tudi na pridobiten način.

Kdaj oddati poročila

Zanima me do kdaj je potrebno Davčnemu uradu poslati poročilo za društvo?

DURS-u je potrebno oddati obračun davka od dohodka do 31.3.2007,

AJPES-u pa bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s izjavo in finančnim poročilom do 31.3.2007 ravno tako.

SRS 33

Prehod na nove SRS v društvih

Ima kdo vzorec temeljnice za preknjižbo iz starih na nove konte? Pa še to me zanima, če je kdo bil na Zvezinem seminarju za knjiženje po novih SRS?Jaz sem bila na enem od Društva računovodij, pa je bilo zelo slabo, seminar sicer zanimiv za poslušat,kot če bi poslušal poročila npr., vendar nič konkretno uporabnega, kot je bilo obljubljeno? Tako enostavno pa vendarle ne gre. Vsako podjetje ima svoje specifične primere, ki jih je potrebno obravnavati v skladu s SRS in novim kontnim načrtom. Vrednotenje posameznih vrst sredstev in obveznosti je stvar sprejetih računovodskih usmeritev-odločitev v podjetju (nabavna vrednost ali poštena vrednost) in od te odločitve je odvisna izbira posameznega konta. Če se jaz odločim za vrednotenje naložbenih nepremičnin po modelu nabavne vrednosti in stanje iz konta 064 prenesem na konto 010, to ne pomeni, da se vi ne morete odločiti za model poštene vrednosti in jih prenesti na konto 011. Enako so zgodi pri osnovnih sredstvih, pri finančnih naložbah ...

Poskusite najprej "predelati" tiste standarde, ki se nanašajo na vaše specifične potrebe in prepričana sem, da boste našli odgovor, kam kaj poknjižiti. Naprej ugotovite vsebino, nato pa to vsebino prenesite na konte.

Osnovno sredstvo strošek naložbena ali strošek amortizirnja?

Prosim če mi pomagate razčistiti dilemo: Ali določimo način računovodskega obravnavanja stroškov pri nabavi opredm. osnovnih sredstev kot strošek:

 1. naložbenja, ali kot
 2. strošek amortizacije.

Kaj je pravilno od 1.1.2007 pri društvih?

Glede na SRS 33.26 (SRS 33 je jasno, da s 1. januarjem 2007 preidemo iz načina obračunavanja stroškov naložbenja na način obračunavanja amortiazcijskih stroškov in ukinemo Sklad osnovnih sredstev.

Sklad osnovnih sredstev

Na kateri konto se po novem prenesejo sredstva sklada OS, in ali se mogoče iz njih lahko pokriva višek stroškov nad prihodki iz preteklih let /izguba/?

Tako "piše" v SRS 33, ki velja od 01.01.2007 dalje:

33.26. Društvo, ki je do 31. decembra 2006 obravnavalo stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva, kot stroške naložbenja, s 1. januarjem 2007 preide na obračunavanje amortizacijskih stroškov od tako pripoznanih opredmetenih in neopredmetnih osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev s 1. januarjem 2007 društva ukinejo in stanje na ta dan izkažejo kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

Iz tega sledi: dolgoročne pasivne časovne razmejitve bodo imele naravo odloženih prihodkov, ki se bodo prenašali v poslovni izid v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev (skupina 91 kontnega okvirja za leto 2006).

33.27. Društva izkažejo v otvoritveni bilanci za leto 2007 vrednosti sredstev in obveznosti do njihovih virov, kakršne so bile izkazane na dan 31. decembra 2006, razen v primeru, pojasnjenem v SRS 33.28.

33.28. Društvo, ki na dan 31. decembra 2006 izkazuje v poslovnih knjigah v okviru sklada osnovnih sredstev prevrednotovalni popravek iz naslova prevrednotenja posameznih opredmetenih osnovnih sredstev, pobota znesek prevrednotovalnega popravka z zneskom nabavne vrednosti teh opredmetenih osnovnih sredstev. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka društvo, ki uporablja splošne računovodske standarde in se je odločilo vrednotiti opredmetena osnovna sredstva po modelu prevrednotenja, prenese v otvoritveni bilanci za leto 2007 ustrezen del sklada osnovnih sredstev na presežek iz prevrednotenja.

Mi osnovnih sredstev ne amortiziramo več, ker so že tri leta dokončno amortizirana, novih ne nabavljamo več, sklad pa se je osnoval na osnovi obračunane amortizacije. Kolkor razumem, bi šele v letu 2007 ta sredstva preknjižila na dolgoročne pasivne časovne razmejitve, kako pa potem dalje..LEPO PROSIM če mi razložite, kaj iz teh dolg.pas.čas.razm. pokrivam...ker amortizacije nimam več....

Če gledava pravila evidentiranja, ki so veljala doslej (do vključno 2006) se je sklad osnovnih sredstev oblikoval ob nabavi osnovnih sredstev ter vključevanjem stroškov naložbenja ob hkratnem oblikovanju sklada osnovnih sredstev (45/90). Popravek vrednosti osnovnih sredstev (amortizacija) ali odpis osnovnih sredstev, za katere je bil oblikovan ta sklad, se knjiži v breme tega sklada (90/01,02).

vse stroške amortizacije smo knjižili na sklad OS in ne v stroške /do leta 2003/, nadalje pa ni bilo več neodpisane vrednosti, so se sredstva že zamortizirala. Tako da mi sedaj ostajajo ta sredstva na skladu OS, tako kot ste napisali v skladu s SRS 2001 in ne vem kako naj se tega sklada znebim, ali pustim sredstva na skladu, saj se novih OS ne bo nabavljalo še nekaj časa. Dve leti že pokrivam izgubo ali presežek nad odhodki s presežki nad prihodki /in sicer s presežki preteklega leta, ker po standardih naj bi se tako pokrivalo/ in ne s presežki tekočega leta. Tako da sedaj sama ne vem kako naj knjižim ta sredstva.

Če se je sklad osnovnih sredstev oblikoval iz nabav osnovnih sredstev ter zmanjševal v višini amortizacije tako nabavljenih osnovnih sredstev, sklada OS, ko so le-ta amortizirana tudi ne bi smelo več biti (nabavljenih za 500 enot ter hkrati vključenih v stroške naložbenja za isti znesek; sklad. osnov. sred. 500 enot: če je bila npr. amortizacija 20%, so se tako osnovna sredstva kot sklad zmanjševala za isti znesek, v tem primeru za 100 enot). Sedanja vrrednost osnovnih sredstev = nič; sklad osnovnih sredstev = nič. Pomeni, da stanje sklada izvira iz preteklih knjižb in morebitnih napak.

Se pravi, da je prišlo do napake pri knjiženju in KAKO SEDAJ TO POPRAVITI-kam preknjižiti sredstva sklada OS in to napako odpraviti.

P.S. Sklad se ni osnoval ob nabavi OS, ampak samo ob obračunani amortizaciji, ni veliko ampak vseeno so ostala sredstva na skladu, društvo je majhno, zato tudi ni veliko sredstev.

dajte to podkrepiti s prikazom knjiženja, ker mi ni logično na kakšen način se je sklad oblikoval ob obračunani amortizaciji:

1) če je odločitev, da se nabavna vrednost osnov. sredstev smatra kot strošek naložbenja:

 • nabava osnovnih sredstev: 04/22
 • plačilo dobavitelju: 22/110 in hkrati 45/90;
 • obračun amortizacije 90/05 in po tej logiki je stanje osnovnih sredstev enako stanju na skladu osnovnih sredstev, Je tako?

oziroma če upoštevava SRS 33.23/2001 (tudi SRS 33.20/2006 ima podobno dikcijo): Društvo mora v svojem aktu (temeljnem ali posebnem) določiti način računovodskega obravnavanja stroškov, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev. Izbrani način (obravnava jih lahko kot stroške naložbenja ali kot strošek amortiziranja) se uporablja za vsa osnovna sredstva. In še SRS 33.24/2001: Društvo, ki obravnava nabavno vrednost osnovnih sredstev kot stroške naložbenja (investiranja) zmanjšuje sklad za osnovna sredstva za redne (amortizacijo) in izredne (odpis, uničenje) popravke vrednosti osnovnih sredstev.

2. Če je izbran način strošek amortiziranja:

 • nabava 04/22
 • plačilo. 22/110
 • obračun amortizacije: 44/05

In kje je nastal "kratek stik", zaradi česar vam je sedaj ostalo stanje na skladu osnovnih sredstev ob sedanji vrednosti osnovnih sredstev nič? Ali ste nekje "vmes" tudi amortizacijo prikazovali kot strošek, čeravno je celotna vrednost osnovnega sredstva predstavljala ob nabavi strošek naložbenja? Dejansko morate ugotoviti kje je nastala napaka in zakaj. Šele takrat boste dobili odgovor kam morate prenesti stanje, kot popravek napake ob otvoritvi 01.01.2007 (če nimate nobenih drugih specifičnosti v društvu, ki bi jih prikazovali v okviru društvenega sklada: ustanovne vloge npr. , posebni namenski skladi, rezervni sklad, presežek iz prevrednotenja sredstev....potem bo verjetno ta del pripadal presežkom prihodkov nad odhodki...). Prenos na dolgoročne pasivne časovne razmejitve bi bil upravičen, kolikor še imate sedanjo vrednost osnovnih sredstev (v isti višini seveda) in bi prenašali v prihodke od leta 2007 tisti del, ki se nanaša na obračunano amortizacijo (amortizacija: 45/05 in 91/74 - kontni plan za leto 2006) Oprostiti moji nevednosti, ampak res ne vem, kako to sedaj odpraviti.

Kolikor ste v preteklih letih obračunano amortizacijo evidentirali (in upoštevali) kot odhodek preko skupine 44, ste v posameznih obdobjih izkazovali nižji presežek prihodkov nad odhodki ali pa previsok presežek odhodkov nad prihodki. Vendar pa mi vaš stavek: "sklad se je oblikoval na osnovi obračunane amortizacije" po vsebini ne ustreza rešitvam, ki so jih vsebovali tako SRS 2001, kot tudi SRS 2006. Kako ste evidentirali obračun amortizacije? Šele, ko si boste odgovorili na kakšen način ste v preteklosti evidentirali te spremembe, boste po vsebini prenesli sklad osnovnih sredstev tja kamor spada!! (čeravno vam prehodne določbe novega standarda od 01.01.2007 "velevajo" drugače).

Pogledala sem kako se je knjižilo in ugotovila naslednje: del sredstev obrač.amortizacije je šlo v stroške, razlika pa se je knjižila direktno 901/026 in nič na 45. tako da se stanje OS razlikuje od stanja na skladu OS in sicer je sklad OS manjši za 113.398 SIT, se pravi vrednost OS je 240.378,30 SIT, sklad OS pa 126.980,30 SIT, OS se ne amortizirajo več. NA /90 imam ustanovitveno vlogo v višini 552.902,23 SIT v kredit. Kako naj še to popravim za leto 2006, imate kakšno idejo. Najlepša hvala da si vzamete čas in mi pomagate.

P.S. V priročniku (sicer iz leta sem našla naslednje:društvo, ki se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo knjiži popravek nabavne vrednosti osnovnih sredstev praviloma v breme sklada osnovnih sredstev...zato se tako tudi knjižilo, razen tistega dela, ki se je nanašal na pridobitno dejavnost, zato se razlikujeta konta osnovnih sredstev in sklad osnovnih sredstev.

Ustanovitvena vloga (ustanovne vloge) ostajajo na društvenem skladu. Sestavni del društvenega sklada je še (tudi od 01.01.2007 dalje): presežek prihodkov razporejen za določen namen, nerazporejen presežek prihodkov in nepokriti presežek odhodkov kot odbitna postavka. Torej ostanejo v skupini /90 in jih ne prenašate nikamor.

Tisto, kar ste prebrali v priročniku je enako kot je v SRS 2001. Problem nastane samo v primeru, ko za isto osnovno sredstvo za katero že imate oblikovan sklad osnovnih sredstev iz preteklosti; in jo kasneje delno (ali pa v celoti) uporabljate v pridobitni dejavnosti; amortizacije ne evidentirate v breme sklada osnovnih sredstev temveč kot strošek amortizacije (kar v bistvu pomeni dvakratni strošek upoštevan v poslovnem izidu; enkrat kot strošek naložbenja ob nabavi in drugič kot strošek amortizacije v dobi koristnosti osnovnega sredstva).

Društvo je samo dvakrat organiziral turnir in od tu je bila pridobitna dejavnost, drugače pa že tri leta nima sredstev iz pridobitne dejavnosti, sedanja vrednost OS je 0, in se ne amortizirajo več že dve leti. Z nerazporejenim presežkom prihodkov preteklega leta moram pokrivati presežek odhodkov preteklih let, tako so delali do sedaj, če ne mi ostaja še naprej presežek odhodkov preteklih let (v bistvu izguba, ki se mora pokrivati)....

Dvostavno knjigovodstvo

Plačila

Plačila z gotovisnko kartico

Ali mi lahko svetujete ali poveste kako sami to počnete, in sicer kako knjižite plačila opravljena z društveno navadno gotovinsko kartico?

 • Pri plačilu z gotovinsko kartico jaz račun dobavitelja knjižim 4/220.
 • Potem pa plačilo knjižim po bančnem izpisku (ker se plačilo dejansko vidi na bančnem izpisku), in sicer 220/110.

Nakup zemljišča - knjženje obročnih plačil

V našem društvu smo nakazali prvi obrok za odkup zemljišča. Ker imamo še kar nekaj za odplačati in seveda nimam ne računa ne dokončne pogodbe o odkupu zemljišča me zanima kam naj zaknjižim znesek, ki smo ga nakazali našemu prodajalcu?

Plačilo brez listine je avans.

Osnovna sredsva

Vrednotenje osnovnih sredstev

V SRS 33 je zapisano da se opredmetena OS vednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora društvo plačati za pridobitev OS. Ker nismo zavezanci za DDV, slednejga ne dobimo vrnjenega, zato me zanima, če pri aktiviranju OS DDV upoštevamo pri nabavni vrednosti OS...

Da.

Knjiženje tjega osnovnega sredstva

Društvo ima v najemu (navadna najemna pogodba) prostor. Najemodajalec je občina. Med občino in društvom je bila prav tako sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove in adaptacije tega prostora. V pogodbi je določeno, da obnovo in adaptacijo financira občina s proračunskimi sredstvi.

Ko je bila obnova končana (leta 2006), si je društvo knjižilo v bilanci stanja neopredmeteno osnovno sredstvo kot svoje, in sicer kot vlaganje v tuje OS, čeprav je ves denar za to namenila občina. Prav tako si je društvo obračunalo amortizacijo, zaradi česar je nastal davčni dolg.

Sedaj pa me zanima, ali si je društvo pravilno knjižilo pod konto 00 (oziroma 002) v bilanci stanja? Malo me muči to, da je v SRS 33 za društav določeno, da si lahko pod ta konto knjižijo samo v primeru, če imajo OS v lasti ali finančnem najemu.

Težko se bova pogovarjali o temi, o kateri ne veste prav veliko (pravite, da niste domača na tem področju!)

Bistvo evidentiranja poslovnih dogodkov v knjigah društva, pravne osebe... je, da s povečanjem sredstev (v tem primeru osnovnega sredstva) nastane tudi obveznost (zato se imenuje tudi dvostavno knjigovodstvo, ker mora biti hkrati knjižene na "dveh straneh": sredstva)obveznosti; povečanja sredstev ob hkratnem zmanjšanju sredstev..... Med društvom in občino obstaja pisna pogodba, iz katere so razvidne medsebojne obveznosti po dokončanju objekta. Tako se med osnovna sredstva ne evidentirajo le lastna osnovna sredstva, finančni najem, ampak tudi sredstva, ki jih je društvo prejelo od občine v upravljanje (osnovna sredstva v aktivi bilance stanja in dolgoročna obveznost do občine v pasivi bilance stanja). Ali pa: je iz pogodbe razvidno, da občina plačuje račune, da pa plačilo teh računov predstavlja dotacijo v naravi društvu, ali ........ Veliko je teh ali, ker pač vsebnine celotnega dogodka ne pozanmo. In od vsebine je odvisno evidentiranje v poslovnih knjigah.

Obračun amortizacije predstavlja za društvo strošek.... in iz stroška ne more nastati davčni dolg, prej obratno nastane davčna terjatev (razen, če so imeli davčni nadzor in amortizacije ne bi smeli upoštevati, ker izkazujejo dolgoročno obveznost do občine za sredstva prejeta v upravljenje??????? - zopet sva na začetku, ker ne poznamo vsebine pogodbe)...

Kolikor pa gre izključno za najemno pogodbo, je strošek društva le najemnina, ki jo plačuje občini, ne pa amortizacija...... Ali je temu tako, je odvisno od določil pogodbe.

Običajno nadzorni odbori občine najamejo zunanjega svetovalca, da pregleda pravilnost določenega posla. Društvo je namreč ustanovljeno v skladu z zakonom o društvih, ima svoje organe nadzora (nadzorni odbor), ki ugotavljajo pravilnost delovanja društva. Vi, kot predstavnica občine, bi lahko ugotavljali le pravilnost rabe, če je tako določeno v medsebojni pogodbi. Kolikor pa gre za najemno razmerje, pa bi lahko kontrolirali namensko uporabo v najem danih stvari.

Društvo je knjižilo v bilanci stanja prostor kot opredmeteno osnovno sredstvo (004), pri obveznostih do virov sredstev pa v konto Društveni sklad (019).

V pogodbi o sofinanciranju je navedeno, da se občina zaveže prejemniku financirati stroške investicije v višini dejansko nastalih in izkazanih stroškov oziroma največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. Prav tako je v pogodbi določeno, da so dodeljena sredstva strogo namenska ter da jih sme prejemnik uporabiti izključno s pogoji iz pogodbe. Pogodba prav tako določa, da se finančna sredstva občine vlagajo v korist in lastništvo občine. Kako je z obveznostmi po dokončanju del, v pogodbi o financiranju ni nič določeno. Zato menim, da v tem primeru pride v poštev najemna pogodba, sklenjena med občino in društvom. V tej pogodbi pa je samo določeno, da društvo plačuje najemnino ter da bo društvo v tem prostoru opravljajo dejavnost, za katero je registrirano.

Vprašanje v zvezi z davčno izgubo sem postavila zato, ker je bila zraven bilance stanja, obračuna davka od dohodka pravnih oseb in izkaza poslovnega izzida tudi Priloga 5 - Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube.

Zakaj se v nadzornem odboru ukvarjamo s tem, je dolga zgodba, ki se vleče že nekaj let.

Sedaj so določene stvari bolj jasne:

V pogodbi o sofinanciranju je navedeno, da se občina zaveže prejemniku financirati stroške investicije v višini dejansko nastalih in izkazanih stroškov oziroma največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. Prav tako je v pogodbi določeno, da so dodeljena sredstva strogo namenska ter da jih sme prejemnik uporabiti izključno s pogoji iz pogodbe. Pogodba prav tako določa, da se finančna sredstva občine vlagajo v korist in lastništvo občine. Kako je z obveznostmi po dokončanju del, v pogodbi o financiranju ni nič določeno.

Iz tega vašega navajanja izhaja, da sta obnovo osnovnega sredstva financirali tako društvo kot občina. Predpostavljam lahko, da je kot pravica na tujem osnovnem sredstvu evidentirana višina vlaganja društva, ne pa tistega dela, ki ga je sofinancirala občina. Najlažje boste ugotovili ali je temu tako, iz končne gradbene situacije. Ker je v sami pogodbi višina omejena celo v višini pogodbene vrednosti (pomeni, da je tudi pogodba nekje v društvu), lahko predpostavljava, da bo celotna vrednost iz gradbene situacije predstavljala vlaganja v tuja osn. sredstva. Društveni sklad je bil do 31.12.2006 oblikovan iz plačil za nabavo osnovnih sredstev in prikazan kot strošek investiranja v izkazu poslovnega izida(4/901 - v tistem delu, ki ga je financiralo društvo in plačalo društvo), sam prejem fakture: 004/220 in plačilo fakture 220/110. Po spremembi računovodskega standarda za društva konec leta 2006, se je društveni sklad preoblikoval v dolgoročno časovno razmejitev in je namenjen kritju stroškov amortizacije. To pomeni, da stroški amortizacije ne vplivajo na poslovni izid.

Knjiženje po sprememvi SRS 33 - ni potrebno oblikovanje društvenega sklada

Kako knjižite osn.sredstvo /prejeta faktura/, katerega vrednost damo na PČR in to vrednost z vsakoletno amortizacijo razknjižujemo in kako pravilno svetujete da se poknjiži osn.sredstvo pri opravljanju nepridob.dejavnost društva, kako je z oblikovanjem društ.sklada osn.sredstev oz PČR?

S spremembo standarda 33 - računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah obračunavanjo društva amortizacijo na enak način kot to velja za pravne osebe. Pri tem upoštevajo tudi SRS 33.26:

 • društvo, ki je do 31.12.2006 obravnavalo stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredm. sred. kot stroške naložbenja, s 01.01.2007 preide na obračunavanje amortizacijskih stroškov od tako pripoznanih osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev s 01.januarjem 2007 društva ukinejo in stanje na ta dan izkažejo kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

Dolgoročne PČR se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, ki so na dan 31.12.2006 (oziroma 01.01.2007) sestavljale sklad osnovnih sredstev (obračun amortizacije: 44/01,02 in 93/44 - 44=zmanjšanje stroškov amortizacije za koriščenje dolg. PČR iz ukinjenega sklada osnovnih sredstev). Ko bodo vsa osnov. sredstva amortizirana, bodo tudi PČR izkazovali stanje nič.

Za druga osnovna sredstva, za katere pa ni bilo oblikovanih PČR pa evidentirate amortizacijo normalno: 44/01,02.

In na koncu: društvo ne oblikuje ob nabavi osnov. sredstva več sklada osnovnih sredstev (upoštevanje stroška investiranja in oblikovanje sklada osnovnih sredstev. Pojma stroška investiranja ob poravnavi obveznosti ne poznamo več. Nadomestil ga je pojem stroška amortizacije).

 • nabava osnov. sred. (oziroma prenos v uporabo): 01 ali 02 analitika/220;
 • amortizacija osnov.sred. 44/01 ali 02 analitika (opredemeteno osnov. sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo)
 • prenos PČR za osnov. sred., za katere je bilo v prejšnjih letih (do vključno leta 2006) oblikovan sklad osnov. sredstev in s 01.01.2007 prenešen na PČR: 93/44 analitika.

In: poglejte standard 33 za društva.

Knjiženje osnovnih sredstev

Kako knjižijo osnovna sredstva nepridobitna društva. Prosim, če mi lahko kdo to razloži?

eno: Sob, 17. Feb, 2007 15:20 Naslov sporočila: Odgovori s citatom Popravi/Izbriši to sporočilo Izbriši to sporočilo Prikaži IP avtorja Način knjiženja v društvih ni odvisen od tega ali ste "nepridobitno ali pridobitno". Za vse velja standard SRS 33 in kontni okvir za društva.

SRS 33.20 SRS 33 :Društvo mora v svojem aktu (temeljnem ali posebnem) določiti način računovodskega obravnavanja stroškov, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev. Izbrani način (obravnava jih lahko kot stroške naložbenja ali kot strošek amortiziranja) se uporablja za vsa osnovna sredstva.

1) če je odločitev, da se nabavna vrednost osnov. sredstev smatra kot strošek naložbenja:

 • nabava osnovnih sredstev: 04/22
 • plačilo dobavitelju: 22/110 in hkrati 45 strošek naložbenja/90 sklad osnovnih sredstev;
 • obračun amortizacije 90/05

2) Če je izbran način strošek amortiziranja:

 • nabava 04/22
 • plačilo. 22/110
 • obračun amortizacije: 44/05

In ker ne ustvarjate prihodkov z opravljanjem dejavnosti na trgu, boste izbrali verjetno prvo varianto: stroški naložbenja.

Za društva velja od 01.01.2007 dalje novi računovodski standard, ki prvega načina - torej stroškov naložbenja ne pozna več. Kaj boste naredili s skladom za osnovna sredstva ob prehodu na nove standarde, pa je že bilo precej govora "zgoraj" (prenos na konto v skupini 91 : rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve). V letu 2007 bo zato knjiženje amortizacije:

 • mesečni obračun amortizacije: 44/05
 • mesečni prenos iz pasivnih časovnih razmejitev: 91 dolgoročne pasivne časovne razmejitve/74 drugi prihodki v višini obračunane amortizacije. Po vseh knjiženjih je stanje na kontu pasivnih časovnih razmejitev enako neodpisani vrednosti osnovnih sredstev.

Opredmeteno - neopredmeteno sredstvo

Kaj so opredmetena in kaj neopredmetena osnovna sredstva oz.iroma kaj je razlika med njimi? Ali bo potrebno v bilanci stanja za 2007 ta sredstva ločiti?

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki fizično obstajajo: nepremičnine (zemljišče, gradbeni objekti); oprema, drobni inventar in jih izkazujemo v skupini 01 in 02 kontnega načrta za društva. Neopredmetena dolgoročna sredstva pa praviloma fizično ne obstajajo, zato se pojavljajo kot dolgoročna sredstva: odloženi stroški razvijanja, patenti, licence, blagovne znamke, premoženjske pravice/računalniški programi itd. Neopredmetena dolgoročna sredstva se razvrščajo na tista, ki imajo končno dobo koristnosti (amortiziranje) in tista z nedoločenimi dobami koristnosti. Izkazujemo jih v skupini 00 kontnega načrta za društva. V bilanci stanja iz SRS 33 je ločena postavka za neopredmetena dolgoročna sredstva in za opredmetena osnovna sredstva, medtem, ko jih bilanca stanja za javno objavo (npr. AJPES za leto 2006) združuje v eno postavko. Vendar ne glede na obliko bilance stanja, morajo biti ta sredstva v poslovnih knjigah izkazana ločeno (glede na kontni načrt, ki velja za društva).

 • knjiženje nabave opredmetenega osnovnega sredstva: 01,02/220
 • amortizacija: 44/01,02 (končna doba koristnosti; stopnja amortizacije: določimo z internim aktom)
 • nabava računalniškega programa: 00/220 (končna doba koristnosti)
 • amortizacija: 44/00 (stopnja amortizacije: določimo z internim aktom)

Knjiženje dobljenih sredstev za nakup opreme

V letošnjem letu smo dobili sredstva za nabavo vozila, ki pa ga letos ne bomo mogli nabaviti. Kot kaj lahko smatram ta sredstva oz. kako naj jih poknjižim?

2. Prejeta sredstva iz proračuna se izkazujejo med dolgoročnimi rezervacijami oziroma med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, konkretno na kontu 936: Prejete državne podpore (knjiženje: 110/936). Ta sredstva so namenjena pridobivanju opredmetenih osnovnih sredstev (knjiženje nabave: glej točko 1) in se porabljajo za kritje amortizacijskih stroškov tistih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile nabavljene iz teh sredstev. Kolikor osnovnega sredstva ne boste nabavili v letu 2007 (kakšen pogoj vam je postavil dajalec teh sredstev????), v letu 2007 ne bo stroška amortizacije zato bo stanje prejetih državnih podpor na koncu leta neizpremenjeno (na kontu 936).

 • poraba za stroške amortizacije: obračun amortizacije: 44/02; poraba sredstev v višini obračunane amortizacije: 936/74 (drugi prihodki)

Nabava gasilnega vozila

Nabavili smo novo gasilsko vozilo.Po pogodbi smo nakazali 3x avansni znesek in prejeli avansne račune. Sedaj je investicija zaključena, vozilo je prevzeto in podjetje nam je poslalo račun. Kako poteka knjiženje od plačila avansnih računov do tega, da je gasilsko vozilo dano v uporabo.

 1. Dani avans za opredmeteno osnovno sredstvo (3X)v1630 kratkoročni predujmi za opredmetena osnovna sredstva/110 denarna sredstva na računih
 2. prevzem osnovnega sredstva in prejem računa ter prenos v uporabo 0200 oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti/220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
 3. zapiranje obveznosti 220/1630 prenos avansov
 4. obračun amortizacije: - gasilsko vozilo pričnete amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo; - letni popravek vrednosti je ugotovljen na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna na podlagi ocenjene dobe koristnosti; mesečni strošek amortizacije = nabavna vrednost X stopnja amortizacije/12 442 amortizacija opreme/0250 popravek vrednosti opreme zaradi amortiziranja.

Primer ne vključuje DDV-ja (kar pomeni, da sem predpostavljala, da niste zavezanec za DDV).

Amosrtizacija društev - ačetek pred uveljavitvijo SRS 36

Zanima me kako je z amortizacijo za sredstva (vozila, oprema,...) pri prostovoljnih gasilskih društvih. Nekje sem zasledila, da se v bistvu ne obračunava? A kdo ve ali je to res, kako zakaj?

Prostovoljno društvo nas je prosilo, da bi za njih oddali letna poročila, ko smo prešli na prevzem dokumentacije in informaciji so rekli, da amortizacije nikoli niso obračunavali, ker se to pri njih naj nebi delalo, ne vejo pa zakaj,... Mi lahko kdo to pojasni.

Poglejte SRS 36, ki velja za društva. V vsakem primeru se obračunava amortizacija, vendar boste morali poznati njih primer v celoti. Do 01.01.2007 je predstavljala nabava osnovnih sredstev hkrati tudi strošek naložbenja, za isto vrednost se je oblikoval sklad osnovnih sredstev. Ta sklad se je nato zmanjševal z obračunom amortizacije (90 društveni sklad/02 popravek vrednosti opreme). S prehodom na nov standard SRS 36/2007 se je sklad osnovnih sredstev ukinil, stanje pa se je preneslo na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Te se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, ki so oblikovale sklad osnovnih sredstev.

Občinske dotacije za objekt - neporabljen del v naslednjih obdobjih - kam z njim?

Društvo je že v letu 2006 in v letu 2007 dobivalo občinsko dotacijo za nabavo osnovnega sredstva. Prvotno so nameravali postaviti samo kontejner (zato imam med opredmetenimi OS v nastajanju), sedaj pa je iz tega nastal montažni objekt. To bom že preknjižla iz 024 na 014. V letu 2006 in 2007 imam knjiženo:

 • prejem dotacije 1100/7
 • prejem računa 024/2200

Z prenosom v uporabo sem nameravala knjižiti na 452/9010.

Sedaj vidim da je to popolnoma zgrešeno.Kako naj rešim situacijo? Dodaten problem je še to, da vsa dotacija ni bila porabljena za nabavo OS, saj so precej delali člani prostovoljno.

(Tekoče) Občinska dotacija so bila namenska sredstva za nabavo osnovnih sredstev in kasnejše kritje stroškov amortizacije. To pomeni, da jih ne vštevate med prihodke tekočega obdobja, temveč jih evidentirate v skupini 93 - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Če pogledate kontni okvir za društva, je v skupini 93 med drugim navedeno:......in dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejeta denarna sredstva, namenjena pridobivanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki se porabljajo za pokrivanje amortizacijskih stroškov-........ Prejem sredstev je zato evidentiran: 110/93, "črpanje teh sredstev za amortizacijo): 93/01,02.

Prejem računa ste najbrž evidentirali kot opremo v pridobivanju oziroma jo boste evidentirali med nepremičninami v pridobivanju. Ko bo montažni objekt razpoložljiv za uporabo, ga boste prenesli iz nepremičnin v pridobivanju na nepremičnine (v uporabi) ter pričeli z obračunom amortizacije: 93/01.

Način (stroški investiranja in oblikovanje sklada osnovnih sredstev), ki ste ga omenili je veljal še v letu 2006, ko ste ob plačilu obveznosti za osnovna sredstva (ne ob prenosu v uporabo), plačilo upoštevali kot strošek investiranja ob hkratnem oblikovanju sklada osnovnih sredstev. S spremembo računovodskega standarda za društva, sklada osnovnih sredstev ni več (če ste imeli stanje na dan 31.12.2006 ste ga prenesli na pasivne časovne razmejitve - v skupino 93 in ga boste uporabili za nadomeščanje stroškov amortizacije tistih osnovnih sredstev, za katere ste ta sklad v preteklosti oblikovali). Povezava na SRS 33 (2007)

Za letošnje leto bom še lahko popravila. Mi lahko svetujete, kaj naj naredim s tistim kar je bilo nabavljeno v letu 2006?

(Za nazaj)

PrispevekObjavljeno: Ned, 16. Mar, 2008 14:58 Naslov sporočila: Odgovori s citatom Popravi/Izbriši to sporočilo Izbriši to sporočilo Prikaži IP avtorja Namensko dotacijo, ki ste jo prejeli v letu 2006 ste vključili med prihodke tekočega obdobja, namesto v PČR. Tako je ta sestavni del presežka prihodkov. Kolikor bi kot društvo uporabljali splošne računovodske standarde, bi napako popravili v povezavi z 9. točko uvoda k standardom. Predpostavljam, da ste majhno društvo in da uporabljate le SRS 33 in splošne samo tiste, ki so izrecno navedeni v posameznih točkah vašega standarda. Menim, da lahko napako popravite:

 1. da izračunate sorazmerni del PČR, ki se bo uporabljal za kritje bodočih stroškov amortizacije (npr. dotacija brez tiste, ki ste jo vključili med prihodke 2006 = 1.000 enot; nabavna vrednost = 1.200 enot; sorazmerni del 1.000/1.200 = 83,33% ; AM l. 2007 = 200 d.e.; v breme PČR 200X83,33%= 166,67...);
 2. ali pa iz presežka prihodkov prenesete ustrezni del, ki se nanaša na namensko dotacijo za nabavo osnovnih sredstev (90/93), nato pa dotacijo uporabite za kritje amortizacije v naslednjih obračunskih obdobjih.

To sta moja dva predloga/načina, morda pa imate še kakšen svoj predlog.

Dobljeno kratkoročno posojilo

Na kateri konto se knjiži posojilo fizične osebe pravni osebi?

Jaz bi dala na 276.

Stroški naložbenja?

Smo društvo, nismo davčni zavezanec. Letos (2006) bomo imeli prihodkov npr. 4,5 mio SIT. Nabavili bomo osn. sredstvo, za katerega bo faktura izdana za približno isti znesek kot so prihodki v decembru2006, plačali pa naj bi ga v januarju 2007 na valuto. Ali lahko dam to fakturo oz. osn. sredstvo v stroške naložbenja za leto 2006, da se mi prihodki in stroški približno pokrijejo, kljub temu, da faktura v letu 2006 ne bo plačana in potem izkazujem stanje odprtih obveznosti konec leta ter sorazmerno tudi stanje TRR?

ZA DRUŠTVA velja SRS 33 in pripadajoči kontni načrt za društva. Standard 33.18.e. določa: Stroški naložbenja so PLAČANI zneski, ki se nanašajo na nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. Kontni načrt: Stroški naložbenja se evidentirajo v skupini 45: Stroški naložbenja v velikosti PLAČIL za stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost osnov. sred.. Zanje se oblikuje sklad osnovnih sredstev, ki je sestavni del društvenega sklada. Iz tega izhaja, da lahko vključite med stroške naložbenja le PLAČANE ZNESKE v letu 2006.

Odpis osnovnega sredstva

Smo neprofitno društvo. V lasti imamo stavbo-dom z zemljiščem in opremo. Kako se knjiži letni odpis teh sredstev - amortizacija?

Vzamete nabavno vrednost stavbe, stopnjo amortizacije in izračunate letni znesek amortizacije. Enako je tudi pri opremi. Izračunani znesek vam predstavlja strošek amortizacije (konto skupina 44???/01,02)... Evidentiranja naprej pa so odvisna:

 • ali ste imeli v preteklih letih oblikovan sklad osnovnih sredstev, ki ste ga po stanju na dan 31.12.2006 prenesli na dolgoročne časovne razmejitve: za znesek amortizacije tistih sredstev, za katere imate vrednost tudi na časovnih razmejitvah: 93/44 ali direktno 93/01,02;
 • ali ste za nakup sredstev prejeli donacijo, državno podporo: za višino amortizacije zmanjšate "dolgoročne rezervacije iz tega naslova": 93/01,02 (torej brez evidentiranja v skupini 44).

Če pa nimate ničesar od tega, kar je navedeno v teh dveh alinneah, pa je: 44/01 amortizacija stavbe in 02 amortizacija opreme).

Obveznosti

Enostranski pobot

Društvo je sklenilo zavarovanje in zavarovalnica nam je poslala račun. Med tem časom je prišlo do škodnega primera in zavarovalnica nam je ocenila škodo. Sredstva iz škodnega primera niso bila nakazana na poslovni račun ampak smo podpisali izjavo o pobotu terjatev in obveznsoti. Kako naj knjižim pobot in zmanjšam naše obveznosti do dobaviteljev(račun še ni zapadel v plačilo!

 1. Prejeta faktura zavarovalnice za premije zavarovanja: 41/220
 2. ocenitev škodnega primera in nastanek terjatve do zavarovalnice: 16/.... (protikonto je odvisen od vrste konkretnega škodnega primera, ki se nanaša na ocenitev škode: neodpisana vrednost osnovnega sredstva, storno stroškov pri odpravljanju škode ...)
 3. pobot: 220/16.

Amortizacija

Ločevanje "pridobitno" : "nepridobitno" (financiranje delno iz donacij)

Kako vpišem amortizacijo pri društv, ki vodi knjige po enostavnem knjigovodstvu. Moti me, da če vpišem am pod stroške (sorazmerni del pridobitne dejavnosti), ima društvo na ta način vedno premalo dohodkov. OS je bilo plančano iz donacije 90% in iz društva 10%, zato sem tudi preostanek vrednosti vpisala glede na ta % pod sklad društva in DPČR?

Namenska donacija je "dolgoročno razmejen prihodek", katerega zmanjšujete (porabljate) za obračunano amortizacijo konkretnega osnovnega (90%)

Za preostali del vrednosti (10%) ste v preteklosti oblikovali sklad osnovnih sredstev, ki ste ga s 01.01.2007 prenesli na dolgoročne časovne razmejitve, ki jih zmanjšujete za sorazmerni del obračunane amortizacije.

Primer:

 • amortizacija konkretnega osnovnega sredstva je 100 enot, ki pa ne bo prikazan kot strošek amortizacije, ker bo le-ta nadomeščen iz:
 • prejete donacije v višini 90% amortizacije = 90 enot (zmanjšanje v letu 2007);
 • dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 10% amortizacije = 10 d.e. (zmanjšanje v letu 2007)

Amortizacija in prostovoljna društva

Zanima me kako je z amortizacijo za sredstva (vozila, oprema,...) pri prostovoljnih gasilskih društvih. Nekje sem zasledila, da se v bistvu ne obračunava? A kdo ve ali je to res, kako zakaj? Prostovoljno društvo nas je prosilo, da bi za njih oddali letna poročila, ko smo prešli na prevzem dokumentacije in informaciji so rekli, da amortizacije nikoli niso obračunavali, ker se to pri njih naj nebi delalo, ne vejo pa zakaj,...

Poglejte SRS 36, ki velja za društva. V vsakem primeru se obračunava amortizacija, vendar boste morali poznati njih primer v celoti. Do 01.01.2007 je predstavljala nabava osnovnih sredstev hkrati tudi strošek naložbenja, za isto vrednost se je oblikoval sklad osnovnih sredstev. Ta sklad se je nato zmanjševal z obračunom amortizacije (90 društveni sklad/02 popravek vrednosti opreme). S prehodom na nov standard SRS 36/2007 se je sklad osnovnih sredstev ukinil, stanje pa se je preneslo na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Te se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, ki so oblikovale sklad osnovnih sredstev.

Prosil bi za pomoč glede naslednjega primera. Društvo je v letu 2010 kupilo nov kombi v vrednosti 30.000 EUR. Nakup je bil financiran takole. Društvo je dobilo sredstva od občine v višini 20.000 EUR (namenska za nakup kombija), 5.000 EUR je financiralo društvo iz sredstev, ki jih dobijo od občine za opravljanje redne dejavnosti in 5.000 EUR je bilo sredstev, ki jih je društvo zaslužilo z opravljanjem lastne dejavnosti (prevozi vode, ki so pridobitni prihodki društva). Zanima me kako je z obračunom amortizacije. Sredstva, ki jih je društvo prejelo namensko od občine za nakup vozila bi knjižil na devetico dolgoročne pasivne časovne razmejitve in jih nato z obračunom amortizacije prenašal v prihodke. Zanima me kako je s sredstvi za redno delovanje, ki jih društvu prav tako nakaže občina in s sredstvi, ki jih društvo ustvari z opravljanjem lastne dejavnosti (prevozi vode so pridobitna dejavnost društva)?

Dotacija občine za nabavo osnovnih sredstev evidentirate v razredu 9 (npr. 936 - prejete donacije namenjene pridobivanju osnovnih sredstev), ki jih boste nato zmanjševali s sorazmernim delom obračunane amortizacije sredstva, ki je financirano iz teh sredstev.

Dotacija/sredstva za redno opravljanje dejavnosti društva in prihodki iz svoje dejavnosti so po zmanjšanju za odhodke sestavni del presežka prihodkov/odhodkov. Ti so vir iz katerega ste financirali nabavo osnovnega sredstva. Ustrezni del amortizacije osnovnega sredstva bo "bremenil" prihodke naslednjih obračunskih obdobjih do dokončnega amortiziranja osnovnega sredstva.

Če prav razumem poknjižim tako:

 • nabava kombija 0200/ prejem namenskih sredstev od občine /936
 • obračun amortizacije za del sredstva pridobljen z namenskimi sredstvi občine 442-amort.opr. / 0260-pop vr. opreme 936-pčr/704-donacije pravnih oseb

Ne razumem pa dobro drugega dela ali bi bilo prav takole nakazilo sredstev od občine za delovanje /703-dotacije iz prorač.javnih sredstev prihodki lastne dejavnosti /706-prih. iz prodaje.

 • obračun amortizacije 442-amort. opreme/0260-popr. vr. opreme

Ali bi bilo prav tako?

Ker ne vem kateri kontni načrt uporabljaze, bo pri vsakem kontu navedli njegovo vsebino:

 • a) nabava osnovnega sredstva-opre,a: 020 oprema vrednotena po modelu nabavne vrednosti/220 kratk. obveznosti do dobaviteljev = 30.000
 • b) prejem donacije občine za nabavo osnovnega sredstva: 110 TRR/936 Prejete donacije, namenjene pridobivanju osnov. sredstev = 20.000
 • c) obračun amortizacije:442 AM opreme/026 popravek vrednosti opreme - celotna amortizacija ne glede na vir financiranja nabave (predpostavimo stopnjo 20% in obračun amortizacije za 6 mesecev = 3.000)
 • d) del amortizacije "financiran iz donacije": 936/709 drugi prihodki od dejavnosti = delež financiran iz donacije = 20.000/30.000= 66,67% X 3.000 = 1.999,80...)

Iz gornjih primerov je razvidno, da se le za del amortizacije oblikujejo prihodki, pa še ti iz naslova "odprave dolgoročnih časovnih razmejitev), medtem ko je "ostala" amortizacija sestavni del odhodkov/stroškovi in kot takšna posredno vpliva na rezultat: presežek prihodkov/odhodkov, kjer so evidentirani tudi prihodki iz dotacij za redno delovanje in prihodki iz lastne dejavnosti.

Še eno vprašanje. Društvo vsako leto prejme od občine poleg sredstev za delovanje tudi sredstva požarnega sklada. Ta so namenjena izključno za nakup gasilske opreme. Ali tudi ta sredstva knjižim na 936-prejete donacije, namenjene pridobivanju osn. sr.. Velikokrat se zgodi, da društvo iz tega naslova kupuje cevi, škornje in drugo opremo, v vrednosti po nekaj 100,00 EUR. To opremo knjižim kot drobni inventar. Ali je prav, da jih knjižim preko razreda 9 ali bi bilo bolje preko razreda 7?

Menm, da se omenjeni prihodki uvrščajo med nepridobitne dohodke, saj "prvenstveno" izvirajo iz dotacije občine za nabavo osnovnih sredstev.

Tudi prejeta sredstva požarnega sklada (iz zakona o varstvu pred požari) so namenjena le nakupu vozil, gasilske opreme in bi se lahko obravnavala enako kot je dotacija za nabavo avtomobila. Vendar pa je evidentiranje med dolgoročne pasivne časovne razmejitve umestno le za tisti del, ko gre za nabavo sredstev z dobo koristnosti daljše od enega leta. Preostala sredstva - za nabavo drobnega inventarja z dobo koristnosti do enega leta, pa bi lahko izkazali kot kratkoročne časovne razmejitve.

"Prefakturirani" stroški

Zanima me, če je zelo narobe, da plačane prefakturirane stroške (elektrika, odvoz smeti...) mesečno knjižim na prihodke (zaračunamo jih najemniku), konec leta pa jih s temenico preknjižim na ustrezni konto - strošek v minus?

Stroški, ki so povezani z najemom in predstavljajo stroške, ki jih mora kriti najemodajalec, so stroški najemodajalca. Kolikor pa so prejeti računi (sicer glasijo na društvo), ki se nanašajo na porabo, povezani z delovanjem najemojemalca, jih praviloma na evidentiramo med stroški in posledično tudi ne med prihodki društva. Zato jih knjižite med druge terjatve, vendar le, če so vsi stroški prefakturirani:

 • npr. 169/220.

Če pa boste ravnali enako kot doslej, pa vsaj na koncu leta stornirajte prihodke in ustrezne stroške.

Knjiženje članarine, plačane za leto vnaprej

Prosim za pomoč pri knjiženju članarine, ki je bila plačana že v letu 2009 za leto 2010. V letu 2009 sem znesek knjižila na 1100/291 - pasivne časovne razmejitve.

Kako pa v letu 2010: ga torej knjižim 291/703. Problem nastane, ko prejmemo račun za plačilo članarine zvezi društev (torej del članarine, ki jo je plačal posameznik je namenjen zvezi društev).

Ali to najprej poknjižim:

 • prejem računa od zveze društev: 130/220 in plačilo 220/110,
 • nato pa 130 zapiram s čim? Ali moram vmes poknjižiti tudi 232? In kaj zapiram s čim?

Samo knjiženje mi ne gre skupaj.

Poskusite tako:

 • 1) prejem članarine za leto 2010: 110 ali 100/291
 • 2) razdelitev članarine na: a) društvo: 291/700 in b) zvezo: 291/241
 • 3) plačilo zvezi: 241/110 (prejem računa in plačilo).

ali pa:

 • 1) prejem članarine: 110/ 291 za društvo in 241 za zvezo
 • 2) prenos v prihodke: 291/700
 • 3) plačilo zvezi: 241/110

ali pa (primer tekoče leto):

 • 1) terjatev do članov za članarino, ki pripada drušvu: 130/700
 • 2) terjatev do članov za članarino, ki pripada zvezi: 141/241
 • 3) plačilo članarine člani: 110/130,141
 • 4) plačilo zvezi: 241/110

Članstvo v "Zvezi"

Zanima me, kako se knjižijo članarine in ostale dajatve, ki jih je društvo plačalo zvezi, katere član je. Društvo se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, vendar je pogoj za delovanje članstvo v zvezi. Kako naj knjižim odhodke iz naslova plačila članarine in drugih dajatev zvezi? Kot druge odhodke? ali dotacije drugim pravnim osebam?

Vključite jih med druge odhodke iz dejavnosti (skupina 46 - AOP 071 izkaza poslovnega izida). - članarine zvezi društev; drugi prispevki zvezi, ki so povezani z delovanjem društva oziroma pogoj za sodelovanje na raznih tekmovanjih ipd.

Dotacije zvezi društev pa so denarni odhodki brez opravljane protistoritve s strani zveze (dotacije zvezi, skupina 43; AOP 069 izkaza poslovnega izida).

Odhodki

Prikaz odhodkov

Ali je potrebno letos (2007) za obračun davka od dohodka še dovoljeno prikazati pridobitne odhodke v smislu sorazmernega dela stroškov ali bomo morali prikazati le po sistemu dejanskih stroškov- na seminarju letos februarja sem zasledila., da bodo pridobitni odhodki priznani le po sistemu dejanskih stroškov?

Zakon o društvih 1. odstavek 26. člena: Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju voditi in izkazovati ločeno. Že ob upoštevanju tega določila mora društvo prihodke in odhodke izkazovati ločeno bodisi z uporabo stroškovnih mest bodisi z uporabo analitičnih kontov stroškov/prihodkov. Tiste odhodke, ki so skupni tako eni kot drugi dejavnosti in jih že ob nastanku ni mogoče pripisati konkretni dejavnosti pa razdelimo z uporabo ključev. Kakšen ključ - merilo uporabimo pa je odvisno od vrste stroška. Način izračuna, vrste stroškov in ključ za razdelitev opredelimo (opišemo, določimo) v internem aktu. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v svojem 27. členu določa upoštevanje prihodkov/odhodkov, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost, insicer:

 • Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove.

Tudi Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 (Ur.l.RS 46/2007), "ohranja" ali dejanske ali sorazmerne stroške nepridobitne dejavnosti. Torej, če za nepridobitno dejavnost lahko določimo sorazmerne stroške - (vendar le za tiste stroške, ki jih ne moremo direktno pripisati tej dejavnosti ob nastanku), potem bo tudi ustrezen del stroškov pridobitne dejavnosti izkazan na ta način - tisti del, ki ga bomo razdelili med pridobitno in nepridobitno dejavnost z uporabo ključev. Sorazmernega dela stroškov nepridobitne dejavnosti pa ne morete določiti "kar povprek" - pomeni, da v osnovo ne morete vključiti tistih stroškov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost. To pa lahko ugotovite samo na ta način, da jih že ob nastanku pripišete dejavnosti in to izkažete ali na analitičnih kontih ali pa na ločenem stroškovnem mestu.

Prihodki

Srečolov, sponzorstvo

Sem blagajnik društva (nismo davčni zavezanec) in me zanima na kakšen način naj poknižim denar, ki smo ga dobili od srečolova na eni od naših prireditev. Prav tako me zanima kako poknižim sponzorski denar, ki ga društvo dobi od koledarjev.

Oboje se poknjiži kot prostovolni prispevki članov!

Prihodki od najemnine

Kateri konto naj uporabim za knjiženje prihodka od najemnine. Društvo daje del svojega doma v najem?

Predlog : skupina 70 je namenjena izkazovanju prihodkov

Konto 705 - Prihodki od prodaje; razdelite na analitična konta:

 • 7050 Prihodki od prodaje proizvodov
 • 7051 Prihodki od prodaje storitev (najemnine)

Zanima me tudi, če je zelo narobe, da plačane prefakturirane stroške (elektrika, odvoz smeti...) mesečno knjižim na prihodke (zaračunamo jih najemniku), konec leta pa jih s temenico preknjižim na ustrezni konto - strošek v minus?

Stroški, ki so povezani z najemom in predstavljajo stroške, ki jih mora kriti najemodajalec, so stroški najemodajalca. Kolikor pa so prejeti računi (sicer glasijo na društvo), ki se nanašajo na porabo, povezani z delovanjem najemojemalca, jih praviloma na evidentiramo med stroški in posledično tudi ne med prihodki društva. Zato jih knjižite med druge terjatve, vendar le, če so vsi stroški prefakturirani:

 • npr. 169/220.

Če pa boste ravnali enako kot doslej, pa vsaj na koncu leta stornirajte prihodke in ustrezne stroške.

Plačana ali obračunana realizacija

Imam eno dilemo, ker ne vem ali se pri društvu upoštevajo prihodki in odhodki po plačani ali obračunani realizaciji?

Če gledate na rezultat se seveda upoštevajo dejansko nastali prihodki in stroški. Ali je društvo DDV zavezanec? Ali ima samo neprofitno dejavnost (članarine) ali ima tudi profitno dejavnost? To me semo zanima zaradi DDV. Vsekakor pa na rezultat gledamo dejansko nastale prihodke in stroške, katera nima nobene veze z plačanano ali obračunano realizacijo. Tudi društva imajo bilanco stanja, kjer se točno vidijo terjatve in obveznosti, ki še niso poravnane na določen dan.

Članarina, prihodek naslednjega leta

Vodim društvo, ki je letos prvič sklenilo (po nalogu nadrejenih, seveda), da člnarino za prihodnje leto poberejo že letos. Imam prav, če dam na časovne razmejite in evidentiram prihodek v letu, za katerega so namenjeni prihoski?

Torej plačilo letos 110/PČR, v letu 2009 pa PČR/R7.

Presežek prihodkov - pokrivanje

V letu 2007 smo imeli presežek prihodkov ki ga bomo namenili pokrivanju presežka odhodkov. Ker se prvič srečujem s tem me zanima ostali del presežka prihodkov ima društvo v statutu napisano da bo porabilo za izvajanje dejavnosti.

Zanima me, ali je obvezno nameniti sredstva v rezervni sklad za pokrivanje presežka odhodkov za naslednja leta ali ni? In če jih ne namenimo v rezervni sklad kako potem pokrivaš presežek odhodkov v naslednjem letu če slučajno je ali lahko z vseh sestavin društvenega sklada (nekako tako kot pri d.o.o.)?

Kontni okvir za društva: skupina 90:

V tej skupini se izkazujejo ustanovne vloge v velikosti sredstev, ki so jih ustanovitelji v skladu z ustanovnim aktom zagotovili za začetek poslovanja društva, če ta sredstva niso namenjena pokrivanju stroškov poslovanja niti niso bila dana kot posojilo, ter skladi, ki jih društvo izkazuje za določene namene.

Posebej se izkazujejo rezervni sklad, namenjen pokrivanju presežkov odhodkov (izgub), tisti del presežka prihodkov, ki ga društvo nameni pokritju izbranih stroškov oziroma odhodkov v prihodnjih obračunskih obdobjih, ter tisti del presežka prihodkov, ki ni bil razporejen za določene namene. Posebej mora društvo izkazovati tudi presežek odhodkov, ki ga še ni pokrilo.""

Presežek prihodkov se "razporeja" v skladu z akti društva ali pa sklepi skupščine, kjer se obravnavajo računovodski izkazi. Tako se ta lahko nameni:

 • v rezervni sklad namenjen pokrivanju presežkov odhodov,
 • na presežek prihodkov, namenjen pokritju izbranih stroškov oziroma odhodkov v naslednjih obračunskih obdobjih;
 • nerazporejen presežek prihodkov.

V primeru nezadostnih virov za kritje presežka odhodkov, ostane nekriti presežek odhodkov, ki se pokriva iz prihodkov v naslednjih obračunskih obdobjih.

Knjiženje akontacije dohodnine ob izplačilu nagrad

Kam in kako knjižim akontacijo dohodnine za izplačane nagrade prostov. članom društva?

Akontacija dohodnine je obračunana/plačana od zneska nagrade članom društva za njihovo prostovoljno delo in je sestavni del nagrade, saj je to "osebni davek". Ker je izplačana v denarju, tudi ni potreben izračun iz neta v bruto osnovo za davčni odtegljaj (koeficient davčnega odtegljaja - 9. odstavek 16. člena Zakona o dohodnini), razen, če imate višino nagrade dogovorjeno v netu znesku.

 • obračun bruto nagrade = R-4. (npr. 469)/269
 • obračun akontacije dohodnine = 269/265
 • izplačilo neto nagrade = 269/110
 • plačilo davčnega odtegljaja = 265/110

Pridobina - nepridobitna dejavnost - davčni vidik

Razmejitev

Zanima me ali je izdani račun za plesni nastop obdavčen, vem da članarine in donacije niso, kaj pa nastopi. Je to profitna dejavnost? Društvo je plesna šola. Pri izpolnitvi davčnega obračunau me zanima, ali ga izpolnim tako kot pri sp. Ali samo vpišem prihodke in nato stroške, in ker prihodki tako niso obdavčeni, pustim ostale vrstice prazne?

Naj omenim, da imam tudi sama problem z izdanim računom za opravljeno plesno dejavnost (foklorna skupina). To vprašanje sem postavila tudi na 2 seminarjih in sem dobila 2 različna odgovora v smislu:

 1. Ker smo izdali račun, se ta prihodek avtomatsko šteje za pridobitno dejavnost (ki je obdavčena)
 2. Ker smo izdali račun za povrnitev stroškov za opravljanje osnovne dejavnosti, za katero je društvo ustanovljeno, se ta prihodek ne šteje k pridobitni dejavnosti.

Uporaba stroškovnih mest

Po 26. členu Zakona o društvih (Ur.l.61/06) je zapisano, da mora društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost (nekaj malega se jo najde skoraj v vsakem društvu) voditi in izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju ločeno od nepridobitne dejavnosti. Ločeno že mora biti že za leto 2006. Društvo pa naj samo določi merila za delitev ločenih prihodkov in odhodkov. Kako bomo to delali še ne vem, ali so to dovolj stroškovna mesta?

Menim, da bi bilo v redu voditi po stroškovnih mestih. Glede razmejevanja stroškov pa bi si za sodila izbrala takole; tisto kar se nanaša na pridobitno dejavnost je tako jasno da spada na stroškovno mesto pridobitne dejavnosti, ostale stroške pa bi delila po ključu, glede na to, kakšen procent predstvalja pridobitna dejavnost v vseh prihodkih. Seveda bi si za tako delitev priskrbela ustrezni sklep organa društva.

Amortizacija

Primer delnega financiranje iz donacij je opisan tu.

Društvo - vloge v družbah

Prodaja stvarnega vložka je opiana tudi tu.

ZAKLJUČNI RAČUN

Pristojbina AJPES

Ali mora društvo tudi plačati objavo letnih poročil na Ajpes? In kolikšen je ta znesek?

Ni potrebno!