Kratkoročne časovne razmejitve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve(AČR)

Imam strošek najema, ki ga moram razmejiti na 24 mesečnih obrokov, saj po vsebini to ni strošek enega meseca?

Vnaprej PLAČANA najemnina za 24 mesecev je 2,400.000 (za obdobje oktober 2006 do september 2008): 007/110

  • stroški oktober, november, december: 413/007; = 300.000 d.e.
  • razmejeni del za leto 2007: 190/007; prenos na kratkoročni del aktivnih časovnih razmejitev (prenos na koncu leta 2006 ob sestavi bilance stanja);= 12 X 100.000 = 1,200.000 d.e.
  • tako ostane na kontu 007 le razmejena najemnina, ki se nanaša na leto 2008. = 900.000 d.e.

Kratkročne pasivne časovne razmejitve

Izdali smo račun za delo, ki ga v letu 2007 nismo izvedli (zaradi časovne stiske). Ker so denar dobili po projektu in so seveda rabili račun, so nas prosili, če jim ga izstavimo. Mi smo račun izstavili in imamo za cca. 20.000€ večje prihodke, nimamo pa nobenih stroškov-saj material nismo porabili. Davek od izdanega računa smo že plačali.

Knjižite namesto na prihodke 760, na kratkoročno odložene prihodke konto 291. Ko boste projekt končali ali pa že sproti postopoma s konta 291 prenesete znesek v prihodke.

Začetna bilanca- napačen začetni saldo

Pri začetni bilanci za leto 2007 mi pride 0,04 € saldo začetni, kljub temu, da je bilanca končna 2006 usklajena. Vendar pa mi ne nastane saldo pri kupcih oz. dobaviteljih, temveč na kontu 93 pri seštevku, na kontu 98 pri seštevku, na kontu 25 ter 26. Kaj narediti v tem primeru. Analitika je pravilna, pri seštevku pa pride do stotinskih razlik?

Razlika pri preračunu začetnega stanja se izkaže ali na 19 ali 29, v letu 2007 pa prenesete iz /19 na 75 iz 29/ na 78.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve(PČR)

Imeli smo škodni dogodek na stroju in smo ga prijavili 10.12.2007. Zdaj smo 25.1. 08 prejeli zaključni sporazum in priznanje škode ter izplačilo. Ali knjižim terjatev do zavarovalnice datumsko 10.12.07 ( kto 162/786) ali v letu 2008, ko smo dejansko prejeli povračilo te škode?

Škoda na osnovnem sredstvu je nastala v letu 2007, kar pomeni, da je tudi poslovni dogodek iz leta 2007.

Vendar: nepravilno je vključevanje med prihodke v letu 2007, kolikor še ni dejanskih stroškov za popravilo omenjenega stroja (16/291 = kratkoročno odloženi prihodki - ko bo izvedeno popravilo evidentirate kot črpanje odloženih prihodkov= 291/220 in samo razliko prenesite bodisi v stroške bodisi v prihodke).

Če pa je bilo popravilo izvedeno v letu 2007, se tudi prihodek iz tega naslova izkaže v letu 2007 ali pa po gornjem predlaganem načinu.

Najemnina - operativni lizing

Potrebujem pomoč pri knjiženju najemnine za operativni leaing osebnega vozila. Kako je s prvo višjo najemnino (ali gre cela v stroške ob najemu?

Prvi "polog" se razmeji na obdobje trajanja poslovnega najema, ker se v celoti nanaša na najemnino (dolgoročne aktivne časovne razmejitve-007) Sorazmerni del tekočega obdobja prenesete iz časovnih razmejitev na stroške (413/007) - najbolje takrat, ko prejmete račun (ali obvestilo) za tekoči mesec (413/220).