Neopredmetena osnovna sredstva

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Naročnina na spletno stran - pregled bonitet

Imamo letno naročnino na bonitetah. prejšnja računovodkinja je to knjižila kot premoženjske pravice, meni pa to nekak ne znese. ker je letna naročnina, jo sicer lahko dam na premoženjske pravice, vendar morajo biti do konca leta v celoti odpisane, se pravi amortizacija je 100%. je tako ok? ali bi to raje prestavila direktno na stroške?

Boniteta? - premoženjske pravice? Verjetno gre za licenco?

Ne, ni licenca. dejansko je naročnina na spletnih straneh za preverjanje podjetij in podobnega, kot da bi šlo za naročnino na časopis na primer. in ravno zato tudi meni ni jasno, zakaj je to knjižila kot premoženjske pravice, saj naročnino na karkoli informativne narave ne dajemo med premoženjske pravice. torej knjižim kot strošek med naročnine?

Torej, plačali ste naročnino na spletno stran, kjer lahko preverjate boniteto določenega/ih podjetij (koristite zbrane podatke spletne strani). Evidentirate jo lahko kot strošek v odvisnosti za katero obdobje je bila plačana (če je za več kot leto dni jo razmejite preko kratkoročnih/dolgoročnih časovnih razmejitev).

Premoženjske pravice (licenca kot pravica za uporabo programov) - poglejte davčno priznano stopnjo v 33. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (druga vlaganja: 10%....???)

Izdelava spletne strani

Kam knjižiti izdelano spletno stran?

To je dolgoročna premoženjska pravica 003 konto

Dolgoročne premoženjske pravice

Primer oslabitev je opisan tu.

Dobro ime

Nakup podjetja

V letu 2005 smo kupili drugo podjetje in sicer za višjo cene od knjigovodske. Celoten znesek smo dali na dolgoročno finančno naložbo, lahko zdaj popravimo knjiženje in razliko nad knjigovodsko vrednostjo preknjižimo na dobro ime?

Naložbe v povezana podjetja ste ob prehodu na SRS 2006 morali najprej razporediti v eno od skupin vrednotenja: ali po nabavni vrednosti; ali po pošteni vrednosti preko kapitala ali po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. Praviloma so naložbe v odvisna podjetja vrednotene po nabavni vrednosti, ki je pri vas vrednost ob nakupu v letu 2005.

Dobro ime je presežek nabavne vrednosti nad deležem v čisti pošteni vrednosti razpoznavnih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti obveznosti in se lahko pojavi zgolj v postopku poslovne združitve in ne v podjetju samem oziroma nastane v uskupinjeni (konsolidirani) bilanci. Vaš presežek nabavne vrednosti nad pošteno vrednostjo premoženja odvisne družbe se "bo izravnal" postopoma glede na poslovne rezultate povezanega podjetja.

Kaj pa, če je vrednost podjetja res precenjena in verjetno ne bo nikoli dosegla vrednosti, ki smo jo plačali. Ali je možno dati razliko na dobro ime in odpisati vsaj 10 % (davčno priznano), oslabitev bo priznana šele ob prodaji! Malo čudna situacija vem, ampak jaz sem tu samo zato, da zadevo čimbolj rešim?

Če je vrednost naložbe, s katero se sicer ne trguje na borzi vrednostnih papirjev precenjena, jo lahko na podlagi cenitve podjetja oslabite. Oslabitev seveda ni davčno priznana (bo priznana ob prodaji, takoko pravite. Paziti morate tudi na to, da pri naložbah vrednotenih po nabavni vrednosti, ki ste jih oslabili - kasneje teh oslabitev ne morete odpraviti). Varianta prenosa te razlike na dobro ime "odpade".

Oslabitev

Ali mi lahko kdo pomaga kako knjižim slabitev dobrega imena?


720/007 - prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi:

SRS 17.5.: Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhone okrepitve (SRS 1).

Računalniški pogram

Zanima me kakšna amortizacijska stopnja se uporablja pri izračunu za računalniški program in kam poknjižite program?

Računalniške programe se še letos knjiži na 003 z AM stopnjo 10%, v kolikor ste program kupili posebaj. Če je program v računalniku ob nakupu ga štejete skupaj z računalnikom v opremo na 040 (amortizacija npr. 50%)

Konto 007

Zasledila sem namreč razlago standardov, da so to neopredmetena osnovna sredstva.. ki se amortizirajo..

Konto 007 = se imenuje Dolgoročne aktivne časovne razmejitve (SRS 2.4.: Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški). Celotna skupina 00 pa se imenuje: neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, torej so vanjo vključena:

  • neopredmetena sredstva , ki se amortizirajo (imajo končno dobo koristnosti);
  • neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti, ki se slabijo (dobro ime);
  • dolgoročne aktivne časovne razmejitve (vse tiste postavke/odhodki, stroški, ki se razmejuje na več kot eno).

Imam strošek najema, ki ga moram razmejiti na 24 mesečnih obrokov, saj po vsebini to ni strošek enega meseca.

Vnaprej plačana najemnina za 24 mesecev je 2.400 d.e. (za obdobje oktober 2006 do september 2008): 007/110

- stroški oktober, november, december: 413/007; = 300. d.e. - razmejeni del za leto 2007: 190/007; prenos na kratkoročni del aktivnih časovnih razmejitev (prenos na koncu leta 2006 ob sestavi bilance stanja);= 12 X 100 = 1.200 d.e. - tako ostane na kontu 007 le razmejena najemnina, ki se nanaša na leto 2008. = 900. d.e.

Neopredmeteno sredstvo - delni računi

Podjetje kupi rač.program, ki bo instaliran postopoma.Prejme račun v višini 30% celotne vrednosti(z ddv), čez en mesec bo račun še za drugih 30%, čez dva za ostanek.DDV od prvega računa si lahko odbije takoj, od drugega takoj po prejemu drugega računa.. Kako pa je s knjiženjem in obračunom DDV?

Tudi jaz sem imela podoben primer. Končno sem uspela dobit predračun (v začetku so mi izstavili delni račun). Sedaj ne vem kako je potrebno zavesti predračun. Se vpiše v knjigo računov (kot predračun)? Se potem normalno knjiži in upošteva pri DDV? Ko potem dobiš dokončen račun za celoten znesek, upoštevaš samo razliko v DDV? Kako tega poknjižiš, da potem nimaš podvojenih zneskov? Pri vseh zneskih knjižiš razliko ali mogoče kako zapreš predračune?

Predračun ne knjižite. Knjižite plačilo opravljeno na podlagi prejetega predračuna. Dobavitelj Vam mora za prejeto predplačilo izstaviti avansni račun. Po izdobavi blaga oz. opravljeni storitvi Vam izstavi račun. Avansni račun knjižite za potrebe DDV, po prejemu računa pa zaprete DDV. V primeru da sta avans in dobava v istem davčnem obdobju (isti mesec), avansni račun ni potrebno knjižiti, knjižite samo prejeti račun katerega zapirate z danim avansom.

Opremljanje tujega osnovnega sredstva

Splošno

Prosim vas, če mi lahko kdo pomaga. V najemu imamo pisarno in smo si preuredili tla v znesku cca 1.800 € kaj lahko to knjižim direkt v storšek 412?

Po mojem mnenju ne .. ampak knjižite na naložbe v tuja opredmetena osnovna sredstva na 001 in amortizirate.

Najemnina od fizične osebe

Zanima me kam bi knjižili vlaganja v najetem prostoru (sklenjena najemna pogodba), ki bi bila potrebna za preureditev za normalno poslovanje in dejavnost podjetja?

Vprašanje je preveč skopo, vendar je lahko:

  • ali usredstveni stroški naložb v tuja osnovna sredstva (glejte SRS 2.48b);
  • ali opredmeteno osnovno sredstvo, če izpolnjuje pogoje za samostojno pripoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva (glej SRS 2.48b),

(SRS 2).

V odvisnosti ali je najemna pogodba sklenjena s pravno osebo ali s fizično osebo se ta vlaganja davčno obravnavajo drugače (npr. če je najemodajalec fizična oseba predstavljajo tovrstna vlaganja povečanje vrednosti premoženja fizične osebe, zato je potrebno obračunati in plačati tudi dohodnino).

Stavbna pravica

Prosim za knjigovodsko evidentiranje uporabe ter prenehanje stavbne pravice (zemljišče in zgradba)??? ALi gre za osnovna sredstva in amortizacijo?

Stavbna pravica je pravica na tuji nepremičnini, ki daje lastniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt ali pravico, da isti objekt zgradi in traja največ 99 let (256. člen Stvarnopravnega zakonika). Pomeni, da je to pravica graditi in imeti stavbo na nepremičnini druge osebe, kar je vpisano tudi v zemljiško knjigo.Stavbna pravica preneha po poteku časa, ki je naveden v pogodbi oziroma po 99 letih.

Ko ste pridobili stavbno pravico (s pisno pogodbo) ste na tujem zemljišču gradili in s tem pridobili gradbeni objekt (lahko ste tudi stavbo nadgradili, pod zemljiščem zgradili parkirne prostore, garaže, skladiščni prostore..). To pomeni, da je zgrajen objekt opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga amortizirate po stopnji, ki izhaja iz njegove dobe koristnosti (časa pridobljene stavbne pravice). Zemljišča ne morete evidentirati v svojih poslovnih knjigah, saj je ta v lasti tistega, ki vam je podelil stavbno pravico. Vaša je le zgradba.

kako pa po prenehanju stavbne pravice recimo po 5 letih. Ali zgraadbo obravnavam kot prodajo osnovnega sredstva lastniku stavbne pravice? in se to tisti, ki ustavri stavbno pravico vodi to v posl. knjigah kot stavbno pravico med opred. os. sredstvi?

Predlagam vam, da si preberite XI. poglavje Stvarnopravnega zakonika, Spremembe.

263. člen govori o prenehanju: S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba sestavina nepremičnine. Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Iz tega sledi, da so posledice in nadomestilo dogovorjene v pisni pogodbi. Imetnik stavbne pravice zgradbo izloči iz poslovnih knjig, saj ni več lastnik tega dela zgradbe (dvomim, da bo nekdo pridobil stavbno pravico zgolj za 5 let?).

Izločim zgrajen objekt iz pos. knjig. Kako potem lastnik zemljišča evidentira ta objekt, saj je sedaj njegova last; med svoja osn. sredstva kot objekt poleg prvotnega zemljišča, ali je to povečanje nab. vrednosti zemljišča?

Menim, da lastnik, ki je pridobil gradbeni objekt (plača vam odškodnino???) to evidentira kot gradbeni objekt in ne kot povečanje vrednosti zemljišča.

Blagovna znamka

Kako poteka knjiženje blagovne znamke in amortizacija?

Odvisno je, ali ste blagovno znamko kupili ali ne. Če ste jo kupili, pomeni to neopredmeteno sredstvo in se v skladu s tem tudi amortizira. SRS 2 pa pravi, da se v podjetju ustvarjene blagovne znamke ne pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, ampak so strošek obdobja, v katerem so bile ustvarjene.

Slovenski računovodski standardi 2006 natančno opredeljujejo kdaj se ustvarjeno dolgoročno sredstvo ne pripozna med osnovnimi sredstvi:

  • nastali stroški raziskovanja,
  • v podjetju ustvarjene blagovne znamke, kolofoni, naslovi publikacij,
  • v podjetju ustvarjeno dobro ime,

Se strinjam, ampak to velja samo takrat, če je blagovna znamka ustvarjena v podjetju, torej ko jo sami razvijemo. Če pa se blagovna znamka kupi od nekega drugega podjetja in imamo za nakup račun ali pogodbo, pa je to neopredmeteno sredstvo, ker po SRS 2 izpolnjuje tako imenovano sodilo razpoznavnosti.

Kam se knjiži v podjetju ustvarjena blagovna znamka?

V bistvu so vsi stroški, ki so nastali z ustvarjanjem blagovne znamke že evidentirani na posameznih vrstah stroškov. In ker teh stroškov ne moremo prikazati kot usredstvene stroške - neopredmetena dolgoročna sredstva, ostanejo na stroških. Kolikor pa so ti stroški med nastajanjem blagovne znamke evidentirani na neopredmetenih sredstvih v nastajanju, jih je potrebno prenesti na stroške po vsebini: material na material, storitve na storitve, plače na plače itd..