Odloženi davek

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Odloženi davki

Nekatere teme so nastale še pred uveljavitvijo ZDDPO-2, to je pred 01. januarjem 2007 - opozorila na posameznih temah!

Kaj so odloženi davki?

Kaj so to odloženi davki?

To vprašanje in odgovor sta nastala v marcu 2006 ko je bil v veljavi še ZDDPO-1

To pomeni, da v poslovni bilanci izkazujete nekaj, kar ni v davčni bilanci ali obratno oziroma je v obeh bilancah, vendar v različnem obdobju. V vmesnem obdobju (dokler ni nekaj npr. priznano tudi v davčni bilanci) pa izkazujete bodisi terjatev bodisi obveznost za odložene davke. Poglejte tudi uvod v nove SRS, SRS 5, SRS 19.

Pri odloženih davkih je potrebno poiskati razlike med davčno bilanco stanja in poslovno bilanco stanja. Za leto 2005 se lahko upoštevajo:

 • popravki vrednosti naložb in terjatev
 • popravki vrednosti zalog
 • oblikovane dolgoročne rezervacije
 • 100% odpis OS vrednih manj kot 500€.

V primeru terjatev je njihova davčna vrednost večja, saj na njih ne vpliva popravek vrednosti terjatev, zato v letu oblikovanja plačamo več davka kar pomeni da imamo terjatve za odloženi davek. Enako velja pri zalogah in pri dolgoročnih rezervacijah.

V primeru 100% odpisa OS vrednih manj kot 500€, kar se lahko naredi v davčni bilanci, v poslovni pa ni smiselno (npr. odpis računalniškega monitorja takoj), pa je situacija obratna. Davčna vrednost teh OS je nižja od njihove poslovne vrednosti, kar pomeni, da smo plačali manj davka letos, zato pa ga bomo v naslednjih letih. V tem primeru se oblikujejo obveznosti za odloženi davek.


Sem šele začetnica v računovodski stroki in bi prosila za enostavno razlago kaj so odloženi davki.

Odgovorjeno septembra 2007

Odložene davke ni mogoče razložit na hitro. Gre za povezavo med davčno in statistično bilanco. Npr. če si v statistični bilanci priznaš večjo amortizacijo (določiš predvidceno dobo uporabnosti opreme 3 leta) kot je davčno priznana (ta je 5 let), zato plačaš več davka, kot bi sicer, če te "davčne omejitve" ne bi bilo, vendar boš ta davek nekako dobil vrnen po dokončani statistični amortizaciji (v četretem in petem letu), ko se ti bo OS davčno še vedno amortiziralo... Ja, malo zakomplicirano... Enostavneje pa ne znam razložit...

Pojem odloženih davkov imate obširno obrazloženo v 11. točki Uvoda k SRS 2006, SRS 5.15 do SRS 5.22 (SRS 5); SRS9.15 in SRS 9.22 (SRS 9); SRS 19.13, 19.16, 19.25 in 19.26 (SRS 19).

Preprosto povedano pa to pomeni, da "razmejujete/odlagate" davčne obveznosti oziroma davčne terjatve (davek od dohodka pravnih oseb) na kasnejša davčna obdobja, ker vam zakonodaja iz tega področja /Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) ne priznava določenih odhodkov ali prihodkov. Gre predvsem za razlike med priznavanjem odhodkov, ki jih vključite v poslovno bilanco (recimo temu, da je to knjigovodska vrednost) in tistimi, ki so vam priznani v davčni bilanci (davčna vrednost sredstva) in se nanašajo na začasne razlike in ne na stalne razlike. Tipični primer stalnih razlik je npr. strošek reprezentance , ki se vam davčno prizna le v višini 50%, vendar vam razlika do 100% ne bo nikoli priznana kot davčni odhodek.

Terjatve/obveznosti iz začasnih razlik pa so vam priznani kot odhodek/prihodek v naslednjih davčnih obdobjih (torej lahko jih vključite v davčni obračun v naslednjih letih).

Terjatev za odloženi davek nastane takrat, ko je določen odhodek izkazan v poslovni bilanci, vendar ga v davčno bilanco ne morete vključiti v celoti, npr.: v poslovni bilanci je obračunana amortizacija po stopnji 25%, za davčne namene pa vam je priznana stopnja 20% - razlika v vrednosti = 25% = 300 d.e.; 20% = 240 d.e.; razlika je 60 d.e., ki davčno ni priznana in če upoštevamo davčno stopnjo 23% = 13,8 d.e. terjatev za odloženi davek, ki izvira iz odhodka, ki se vam bo priznal v petem davčnem obdobju/ poslovnem letu (osnov. sredstvo po stopnji 25% bo amortizirano v štirih letih, davčno gledano pa je to v petih letih). Kar se tiče priznavanja amortizacije v naslednjih davčnih obdobjih poglejte tudi 2. odstavek 33. člena Zakona o davku na dohodek pravnih oseb.

Obveznost za odloženi davek pa nastane takrat, ko določeni "prihodki" niso vključeni v poslovni izid, ker povečujejo npr. postavke kapitala. Primer: prevrednotenje osnovnih sredstev povečuje presežek iz prevrednotenja, kot ene izmed sestavin kapitala, ne pa prihodek obdobja, v katerem je le-ta nastal (neodpisana knjigovodska vrednost = 5.000 d.e.; ocenjena vrednost je 6.000 d.e.; razlika 1.000 d.e. predstavlja presežek iz prevrednotenja). Ob evidentiranju presežka iz prevrednotenja pa moramo oblikovati tudi obveznost za odloženi davek (razlika v vrednosti X stopnja davka od dohodka pravnih oseb). Glede na rač. standarde in Zakon o davku na dohodek pravnih oseb, zmanjšanje presežka iz prevrednotenja povečuje (v višini obračunane amortizacije, ki izhaja iz razlike med prvotno vrednostjo in prevrednoteno vrednostjo) pretekli poslovni izid in ne tekoči poslovni izid. Zato pa moramo zmanjšanje presežka iz prevrednotenja vključiti v davčno bilanco v obdobju, ko je to zmanšanje nastalo.

Knjiženje

Stornacija

V lanskem letu smo oblikovali preveč terjatev za odložni davek. Zdaj bi to stornirala, saj je prišlo do napake. Kako to sknjižim preko kapitala?

Menim da ja. Lani ste knjižili: 09/813, kar pomeni, da je bil poslovni izid večji za znesek vaše napake (npr. 815/93).

Odprava odloženih davkov

V letu 2006 smo oblikovali terjatve za odložene davke iz naslova oslabitev terjatev. V letu 2007smo del lani oslabljenih terjatev odpisali. Kako se zdaj odloženi davki odpravijo?

Če so odpisane terjatve v letu 2007 davčno priznane (popravek vrednosti v letu 2006 ni bil davčno priznan), potem imate osnovo za odpravo odloženih davkov (813/090). Če pa odpis teh terjatev tudi v letu 2007 ni davčno priznan (ker ni zaključen stečajni postopek, ker ni pravnomočnega sklepa o prisilni poravnavi....., ), bodo pa v naslednjih davčnih obdobjih, terjatev za odloženi davek ostane.

Odloženi davek v izkazih

Rezervacije za jubilejne in odpravnine se sknjižijo na konto 443/963. Nato se oblikuje odloženi davek. Knjiži se na konto 090/813. To pomeni, da konec leta, ko zapiram razred 8 in s tem tudi konto 813 se mi to izkaže kot prihodek. V bilanci stanja se mi torej za odloženi davek povečajo dolgoročna sredstva in na obveznostih čisti dobiček tekočega leta. Ko pa gledam v ajpesu izkaz uspeha pa se od dobička odloženi davek odšteje. Torej nimam istega dobička v bilanci stanja in izkazu uspeha.

 • AOP 184: odmerjeni davek po obračunu davka od dohodka
 • AOP 185: odloženi davki; če imate terjatev za odloženi davek, knjižite z negativnim znakom
 • AOP 186: dobite pravilni znesek dobička

Odloženi davek - nepokrita dvčna izguba, neizkoriščene olajšave za investiranje

V lanskem letu smo med investicijske olajšave za opredm.OS v Obračunu davka od dohodka lahko vključevali neizkoriščen del investicij v opredmetena OS iz preteklih davčnih obdobij.

Tudi tu gre za nek "neuveljavljen davčni dobropis" - terjatev za odloženi davek - vendar dvomim, da zadostuje pogoju SRS 5.18 za pripoznanje 5.18. Terjatve za odloženi davek za neizrabljene davčne izgube in davčne dobropise se pripoznajo, če je verjetno, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za neizrabljene davčne izgube in neizrabljene davčne dobropise - kaj menite?

Ali je "pogoj" izpolnjen je odvisno od podjetja do podjetja. Če se davčna izguba pojavlja že kar nekaj let (vsaj toliko kot lahko davčno izgubo prenašamo) je velika verjetnost, da tudi v naslednjih davčnih obdobjih ne bo imelo podjetje dovolj velike davčne osnove, da bi lahko v celoti izkoristili izgube. S tem postane oblikovanje terjatve za odloženi davek vprašljivo/nesmiselno... In pa obratno: kolikor podjetje presodi, da bo lahko v celoti "porabilo" neizrabljene davčne izgube, potem je verjetno, da se bodo izkoristili v naslednjih davčnih obdobjih in oblikovanje terjatve za odloženi davek ni vprašljiva.

Potem je podobno tudi z oblikovanjem odloženih davkov v zvezi z neizkoriščenimi investicijskimi oljšavami? Vejretnost pokrivanja le-teh je malce večja, še posebej, če davčna izguba ni prisotna...

Dolgoročne premoženjske pravice

Pridobitev premoženjskih pravic od fizične osebe

Prejeli smo račun. Stranki sem nakazala dogovorjen znesek (10.000) in odvedla 25% dohodnine (2.903,23) (z upoštevanimi 10% normiranimi stroški =1.290,32):

 • obveznost do dobavitelja /220 ............ 10.000
 • dolgoroč.premož.pravice 003/ ............ 10.000
 • plačilo dobavitelju 220/110 ........ 10.000
 • obveznosti za davčni odtegljaj /265 ......... 2.903,23
 • plačilo davčnega odtegljaja 265/110 ............. 2.903,23

Bi morala pod dolgoročne premoženjske pravice knjižiti cel znesek 12.903,23? Stranka je fizična oseba in ni davčni zavezanec, zato ddv ni obračunan.

SRS 2.17 določa, da seob začetnem pripoznanju v nabavno vrednost vštrejejo tudi vse uvozne in nevračljive nakupne dajatve, sem bi jaz štel tudi davčni odtegljaj. V vašem knjiženju priznanje obveznosti za davčni odtegljaj nima protiknjižbe in obveznost do fizične osebe bi knjižil na konto 285 (podobno pripoznamo tudi avtorski hoborar v bruto znesku).

Verjetno gre za neopredmeteno osnovno sredstvo (premožensko pravico) s končno dobo koristnosti, imate pogodbo o trajanju, kar je podlaga za določitev dobe amortiziranja. Davčno priznana stopnja mislim da je 10 %.

Odpis - oslabitev premoženjskih pravic

Na kontu 0030 imamo premoženjske pravice, za katere se je izkazalo, da so čista brca v temo! Če odpišem vse letos bo davčno priznano samo 10 %. Ali imam prav?

Če jih boste prevrednotili - oslabili za več kot znaša 10% letna amortizacija (seveda s predpogojem, da gre za pravice s končno dobo koristnosti), bo razlika davčno nepriznana. Lahko pa jo boste upoštevali v naslednjih davčnih obdobjih, zato ob morebitni oslabitvi, oblikujete tudi terjatev za odložene davke.

Primer: nabavna vrednost pravic = 10.000

 • popravek vrednosti pravic = 5.000
 • amortizacija tekočega obdobja = 1.000 (davčno priznan odhodek)
 • oslabitev pravic: 4.000
 • terjatev za odloženi davek (4.000 x 22%/stopnja, ki velja v letu 2008 = 880 = 09/813)

V davčni bilanci za leto 2007 imamo skupne odhodke: na kontu 43 = 1.000; na kontu 720 = 4.000). Davčno priznan le odhodek 1.000

V davčni bilanci leta 2008, 2009,2010,2011 = med odhodki nimamo več stroška amortizacije; vendar zmanjšamo davčno osnovo za 1.000 (toliko bi bila amortizacija, ki je davčno priznana) in hkrati prenesemo ustrezni del odloženih davkov: 1.000 X 22% = 220 = 813/09). Na koncu leta tudi preračunamo odložene davke na novo stopnjo, ki bo veljala v letu 2009 (21%) = 3.000 X 21% = 630 / sledi popravek 880 - 220 = 660 - 630 = 30 = 813/09)

Kaj pa če gre za premoženjske pravice z nedoločeno dobo koristnosti, ki jih moramo prevrednotovati. Je oslabitev ravno tako priznana v višini 10 %, za razliko pa oblikujemo odložene davke?

Praviloma imajo vse premoženjske pravice kočno dobo koristnosti iz katere tudi izhaja nato stopnja amortizacije.

Premoženjske pravice: koncesija, patent, licenca, blagovna znamka....računalniški program oziroma pridobljena licenca uporabe ..... Pri vseh teh primerih je predpostavljena doba koristnosti: patent do predpostavljene dobo proizvodnje določenega izdelka, licenca od predpostavljene dobe uporabnosti, blagovna znaka prav tako od predpostavljene dobe prodaje določenega izdelka oziroma dobe pridobivanja prihodkov.....

In če vaša premoženjska pravica že od začetka ni dolgoročno razmejen strošek, temveč je po "napaki" pristal na tem kontu, jo odpravite kot popravek napake v smislu 9. točke Uvoda k SRS. V davčno bilanco se odprava napake vključi glede na to ali je konkreten strošek/odhodek davčno priznan ali ne.

Rezervacije za pokojnine

V letu 2006 smo prvič oblikovali rezervacije za jubilejne in pokojnine (8.000 €), v 2007 smo rezervacijo še povečali za 2.000 € (polovica od tega je bilo priznanih v davčni bilanci).

V 2008 jih je šlo nekaj v pokoj in smo porabili 700 €. Dodatno pa smo naknjižili še za 2.000 € (kar bo spet polovica priznanih v davčni bilanci).

Zanima me kaj je s to porabo rezervacij v letu 2008 za 700 eur- ali to kam vpišem v davčni bilanci. Kot mislim je to rezervacija iz leta 2006 (kako je bilo to takrat priznanano) in kako naj to tretiram v bilanci?

Predpostavljam, da so razervacije oblikovane v letu 2006 tiste rezervacije, ki ste jih oblikovali ob prehodu na SRS 2006 iz prenesenega poslovnega izida in vam niso bile davčno priznane. Pojasnilo 1 k SRS 10, ki se uporablja od 01.01.2006 dalje, v svoji 3. točki pravi: Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade se pripoznajo skupinsko (kot sklad). Rezervacije se pri porabljanju zmanjšujejo neposredno za nastale obveznosti v zvezi s stroški ali dohodki, za katere so bile oblikovane (pri vas 700€) Zato se pri porabljanju rezervacij stroški ali odhodki ne pojavljajo več v izkazu poslovnega izida. Pri zmanjševanju rezervacij zaradi njihovega porabljanja ali odpravljanja se uporablja metoda fifo, na podlagi katere se najprej zmanjšajo oblikovane rezervacije starejšega datuma.

V vašem primeru gre torej za porabo rezervacij iz leta 2006, ki niso bile davčno priznane. Zato porabo v celoti upoštevate v davčni bilanci v zapor. 11.6.: zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja.

Ker se rezervacije obravnavajo kot sklad, vam predlagam, da vzpostavite evidence rezervacij zaradi njihove različne davčne obravnave (iz prenesenega izida so bile v celoti obdavčene; iz leta 2007 je 50%-ov in boste ob porabi povečali odhodke za 50%-ov.....)

In hkrati tudi delno odpravite odložene davke (090), ki jih oblikujete ob oblikovanju in porabi...

Omenili ste odložene davke.Ali jih je obvezno računati in na kakšen način?

Odloženi davki izvirajo iz sedanjih in prihodnjih davčnih posledic in izvirajo iz začasnih obdavčljivih razlik. Posledica odbitnih začasnih razlik se kažejo v terjatvah za odloženi davek, ki so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih (povzetek iz 11. Uvoda k SRS).

Ker vam bo v davčnem obračunu priznanih le 50% rezervacij kot davčno priznan odhodek, je potrebno za preostalih 50%-ov oblikovati odloženi davek kot terjatev do države. Odloženi davek ugotovimo tako - samo na primeru oblikovanja v letu 2008:

 • znesek 50% rezervacij je npr. = 1.000 enot
 • stopnja davka v letu 2008 oziroma v letu koriščenja te rezervacije in vključevanja v davčni obračun (predpostavimo, da po letu 2010, ko bo splošna davčna stopnja 20%) = 1.000 X 20% = 200 enot. To je znesek odloženega davka, ki ga boste "vnovčili" v letu koriščenja rezervacije
 • knjiženje odloženega davka: 090/813 = 200 enot

Davčna obveznost leta 2008 ostane neizpremenjena, spremeni se le poslovni dobiček, ki ga popravimo za znesek davka od dohodkov, ki bo obračunan v naslednjih letih (za preostalih 50%-ov), ko bodo nastali stroški/odhodki (ko boste tudi koristili rezervacijo: 963/255itd..) in boste povečali davčne odhodke iz tega naslova ter poračunali odloženi davek: 813/090.

Sicer pa bi morali imeti stanje odloženega davka na dan 31.12.2008 naslednje:

 • od preostalega dela 7.300 iz leta 2006 - je davek od celotnega zneska: 7.300X20% (oziroma 21%, ki velja v letu 2009, toda za primer naj bo splošna davčna stopnja 20%) = 1.460 enot
 • 50% rezervacij iz leta 2007 = 1.000X20% = 200 enot
 • 50% rezervacij iz leta 2008 = 1.000X20% = 200 enot

Skupaj = 1.860 enot

Kniženje je opisanu tu.

Jubilejne nagrade

Tema je opisana tu.