Pogodba o poslovodenju

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Lastnik d.o.o. - šifra 010=

Tema je opisana v povezavi.

Lastnik vs prokurist

Lastnik, kateri ni zaposlen v podjetju in prokorist,ki tudi ni zaposlen v tem podjetju in ne izplačujemo poslovne pogodbe ali lahko za lastnika in prokorista obračunamo potne stroške in jih tudi izplačamo?

Lastniku, če je tudi poslovodna oseba (direktor), lahko, če ima sklenjeno poslovodsko pogodbo - lahko brezplačno - , kjer mora biti določeno izplačilo potnih stroškov.

Pri povračilih stroškov poslovodji in prokuristu morate presoditi njuna "položaja". Zakaj? Dohodki, ki jih poslovodje dosežejo z VODENJEM družbe, se smatrajo kot dohodki iz delovnega razmerja. V skladu s sklenjeno pogodbo o vodenju poslovnega subjekta (dohodek je lahko tudi nič), je le-ta upravičen tudi do povračila stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v osnovo za obdavčitev - so pa ta povračila navedena v pogodbi.

Dohodek prokurista, ki je pooblaščen le za zastopanje dtužbe proti tretjim osebam (in ne tudi za VODENJA brez vpisa v register - 33. do 38. člen ZGD) pa se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Pri tej vrsti dohodka pa se tudi povračila stroškov vštevajo v osnovo za obdavčitev (enako kot pri podjemni pogodbi). Le v primeru, ko prokurist formalno ni vpisan v register kot poslovodna oseba, jo pa dejansko vodi (kar je razvidno iz pogodbe o vodenju in zastopanju družbe) se njegov dohodek smatra kot dohodek iz delovnega razmerja. ZGD, čistopis 04. 08. 2009

Lastnik podjetja in zaposlen drugje

Sem direktor in ustanovitelj enoosebnega d.o.o. (zdravstvena dejavnost), istočasno redno zaposlen v drugi zdravstveni ustanovi. Zanima me, ali si lahko uredim pogodbo o poslovodenju, in opravljam nekaj urno delo dnevno v svojem d.o.o., kljub temu da ni nikogar zaposlenega, oz. nihče razen mene ne opravlja dejavnost.

Glede na to, da ste že nekje drugje zaposlen, si drugače kot po pogodbi o poslovodenju, sploh če ste direktor firme, ne morete izplačevati honorarja. To je za moje pojme edina logična in možna izbira v takem primeru.

Je sicer najugodnejši, ne plačate pa "samo" dohodnine, temveč tudi 6% prispevek PIZ, pa še malenkost za ZZZS.

Dileme

Ali je kaj spornega v tem, da sem jaz istočasno lastnik, direktor in edini ki se ukvarja s storitveno zdravstveno dejavnostjo v podjetju?

Ali je kaj spornega: moje mnenje je, da je sporno izplačevanje po pogodbi o poslovodnje v primeru, ko oseba opravlja druge storitve, ki niso predmet poslovodne pogodbe. Že samo ime pove, da gre za "plačilo" storitev vodenja podjetja: sklepanje pogodb, zastopanje podjetja, razgovori s poslovnimi partnerji, skratka vse tisto kar pač počno direktorji.

Kolikor pa bi oseba opravljala "zdravstvene storitve" - npr. zdravniške usluge, terapevtske sotirtve..... pa opravlja konkretne storitve, ki nimajo nič skupnega s poslovodenjem, temveč bi jih lahko opredelili kot delovno razmerje......... Nekdo, ki je zaposlen v drugi pravni osebi za poln delovni čas ---- lahko le v izjemnih primerih še dela v drugi pravni osebi vendar največ ???? (minimalno število ur).

Izpis člena zakona: 146. člen (dopolnilno delo)

  1. Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.
  2. Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.
  3. Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku tega člena, ta pogodba preneha veljati v skladu s tem zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

Obdavčitev

Za lastnika družbe, ki v njej ni zaposlen, smp obračunali honorar po pogodbi o poslovodenju. Odvedli smo 25 akontacijo dohodnine, oddali smo obrazec REK-1. Nato pa je klicala iz davčne, da je potrebno obračunati še 6% prispevke za PIZ. Ali ima kdo izkušnje s tem?

Prispevki za socialno varnost se razlikujejo:

  • če je sklenjena pogodba o poslovodenju z lastnikom, ki je hkrati direktor ter je obvezno zavarovan na drugi podlagi (je drugje v delovnem razmerju): se ob izplačilu dohodka obračuna davčni odtegljaj ter 6%-ni prispevek;
  • če je sklenjena pogodba o poslovodenju z lastnikom, ki je hkrati direktor in ni obvezno zavarovan na drugi podlagi (ni nikjer zaposlen) potem je potrebno obračunati prispevke za socialno varnost kot samozposleni osebi/prispevki za socialno varnost za osebe, ki ne prejemajo plače - davčnemu organu predložite poseben obrazec-ne preko e-davkov (oseba je zavarovana na podlagi 040) in pri nakazilu dohodka obračunamo samo davčni odtegljaj (dohodnino).

Zaposlitev direktorja, ki je že polno zaposlen

Direktor in lastnik podjetja je zaposlen v drugem podjetju, vendar bi nekaj ur tedensko vseeno delal v svojem (prodajal) in si za to izplačal plačo. kakšno pogodbo potrebuje oz. kaj je podlaga za izplačilo?

Predlagam pogodbo o poslovodenju v kateri si bo glede na delo, ki ga bo opravil za vodenje svojega podejtja izplačal nagrado in bo tudi opravičen za povračila stroškov (dnvenic, kilometrin). Pri izplačilu nagrade bo od bruto zneska plačal akontacijo dohodnine 25% in prispevke v višini 6%.

Poročanje na REK-1, saj je to dohodek iz delovnega razmerja.

Izplačilo stroškov družbeniku

Družbenik v d.o.o. je 50% lastnik in v družbi ni zaposlen in ni nikoli bil – je upokojena oseba - se želi udeležiti strokovnega sejma v tujini, ki je tematsko povezan z dejavnostjo (družba tudi drugače nima zaposlenih oseb). Ker so navedeni sejmi povezani s kar visokimi stroški: letalska karta, nočitev, dnevnica …..) si ta družbenik želi obračunati in izplačati navedene stroške na račun in na strošek družbe v kateri je solastnik. Ali si lastnik družbe lahko izplača te stroške in ali jih lahko knjižimo med stroške- ne da bi obračunali dohodnino? Npr. kot navaden potni nalog za zaposlene?

Naše mnenje je, da tako izplačilo zapade pod druge oblike dohodka in da je potrebno na to obračunati dohodnino in prijaviti na REK2. Ker se lastnik družbe s tem ne strinja in trdi, da tako delajo vsi- bi radi še vaše mnenje.

Z družbo naj sklene pogodbo o poslovodenju in v njej opredeli, da se mu ti stroški povračajo. Tako delajo vsi - do prve inšpekcije.