Povezane osebe

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Obresti za dano posojilo

Podjetju, ki je povezana oseba, smo dali kratkoročno posojilo. Sedaj, smo dobili denar vrnjen na TRR. Zanima pa me: Kdo obračuna obresti, in kako jih je potrebno izračunati (nekje sem brala, da je izračun drugačen za povezane osebe, pa več ne vem kje)?

Med povezanimi osebami se obračuna obrestna mera v višini priznane obrestne mere iz pravilnika (glejte tudi 19. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb):

Sprememba

Vendar pa so tudi izjeme od tega pravila - poglejte 6. odstavek 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Obresti obračuna posojilodajalec (torej vi)

Obračun obresti za prejet kredit - od zaposlenega, sina edinega lstnika

Družbi bi za obrtna sredstva najela kratkoročni kredit, od delavca, ki je zaposlen v d.o.o. Delavec je sin edinega družbenika-lastnika v podjetju, kar se šteje, da sta povezani osebi. Prosili so za ponudbo še na banki, da so pridobili dokazilo pod kakšnimi pogoji bi dobili isti znesek pri nepovezani osebi.

 • Ali lahko družba obračuna isto višino obresti, kot bi jo plačali banki?
 • Ali mora vseeno upoštevati objavljeno priznano obrestno mero med povezanimi osebami?
 • Pri izplačilu teh obresti je potrebno obračunati in plačati še 15% davčni odtegljaj?!

Ko bodo izplačane obresti, ali pa če bodo pripisane h glavnice, ste dolžni obračunati davčni odtegljaj po stopnji 20% kot dokončen davek (predložite REK-2). Višina stopnje davka, ki jo omenjate je veljala samo za leto 2007.

A niso dohodek od obresti do določenega zneska neobdavčene?

Neobdavčene so obresti od depozitov pri bankah do zneska 1.000€. Tukaj pa prejme delavec obresti od gospodarske družbe, ki ni banka.

Na to temo vprašanje, ki morda ni samo teoretično:

 • Domnevam, da je cel kup malih doojev, ki nimajo ustreznih bonitet, da bi jim banke sploh dale kredit.

Če banka zavrne prošnjo za kredit, to pomeni, da potem lahko doo od xy vzame kredit po višjih obrestih?

Iz napisanega sledi, da lahko upoštevamo isto obrestno mero kot bi bila na banki ali Ker je 20 % dokončen davek ali obresti potem še prijavimo v podatkih za dohodnino ali ne?

Sem mnenja, da ste določene stvari "pomešali", še posebno, ker se gradivo imenuje Financiranje med povezanimi osebami. Če gre za gospodarske družbe oziroma tiste, ki se po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb štejejo za povezane osebe, se v določenih primerih od obresti mora odtegniti davčni odtegljaj po stopnji 15% (70. člen zakona)::::: (mimogrede zaposleni v d.o.o, ki je sin lastnika podjetja v katerem je zaposlen ni povezana osebe v smislu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb: povezane osebe so rezidenti: domače d.o.o./kolikor imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti itd. itd. in s.p.-ji/fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati lastniki d.o.o./ in nerezidenti (povezave med domačimi rezidenti in tujimi pravnimi osebami.....).

Pri vas pa gre za odnos pravna oseba - fizična oseba in za to fizično osebo velja Zakon o dohodnini, kjer pa je stopnja davka/davčnega odtegljaja 20%.

Posojilo direktorju (d.o.o.) - izračun obresti

Gre za posojilo, ki ga da d.o.o. direktorju=lastniku družbe. V tem primeru gre nedvomno za povezano osebo, torej velja Pravilnik o priznani obrestni meri. Sedaj pa konkretno: družba bi dala direktorju npr. 20.000 eur posojila za ročnost 3 let.

Kakšno obrestna mera mora družba upoštevati? V Pravilniku (UL 141/2006) je navedeno, da je obrestna mera sestavljena iz variabilnega dela in iz pribitkov. Variabilni del se upošteva za ročnost 12 mesecev, torej je to npr. za oktober 2007 za eur 4,45%; sledi pribitek za ročnost (do vključno 5 let) 0,03% in pribitek iz 3. odstavka 5.člena Pravilnika in dopolnitev (Uradni list 52/2007)(kreditna ocena) za fizično osebo 0,75%. Ali potemtakem znaša priznana obrestna mera 4,45+0,03+0,75= 5,23%? Ali se kako drugače to izračuna? Koliko bi torej moral v danem primeru družbi dejansko vrnit?

Po kakšnem sistemu naj bi direktor vračal posojilo-mesečno, polletno, letno?

Izračun priznane obrestne mere je pravilen. Pri danih posojilih lastniku (v tem primeru ni pomembno, da je direktor, ker obravnate dano posojilo lastniku) izhajamo iz 90. člena Zakona o dohodnini (dividenda/prikrito izplačilo dobička) v povezavi s 7. točko 74. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Za prikrito izplačilo dobička se štejejo tudi obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša priznana obrestna mera (POM) iz 19.,člena tega zakona....). V 19. členu zakona so podane tri možnosti uporabe višine upoštevane POM:

 • 2. odstavek: do višine zadnje objavljene, v času odobritve posojila znane POM, (gre za fiksno obrestno mero ves čas trajanja pogodbe);
 • 3. odstavek: do višine zadnje objavljene, ob času, obračuna obresti znane POM, če se obresti obračunajo mesečno in je dogovorjena 'fleksibilna obrestna mera;
 • 3. odstavek: do višine povprečne mesečne POM, če se te obresti obračunavajo za obdobje daljše od enega meseca, pri čemer pa to obdobje ne sme biti daljše od enega leta (tudi v tem primeru gre za spremenljivo obrestno mero).

Z vidika obresti, je pomembneje, da opredelite način obračuna obresti in uporabljeno obrestno mero: npr. mesečni obračun obresti in fiksno POM; ali mesečni obračun in fleksibilno POM, trimesečni/polletni obračun in povprečno POM; letni obračun obresti in povprečno POM (pod obračunom obresti je mišljeno tudi plačilo obresti, ne pa pripis k glavnici kredita). Z vidika vračila dolga pa je vseeno: lahko mu izdelate anuitetni izračun in vrača posojilo mesečno (v tem primeru bi uporabili fiksno POM v času odobritve posojila); lahko pa vrne posojilo (glavnico posojila) v enkratnem znesku ob njegovi dospelosti (torej čez tri leta), obresti pa plačuje sproti.

V primeru enkratnega vračila glavnice 20.000 EUR, bi znašale obresti za vso obdobje 3.138 EUR, kar pomeni vračilo 23.138 EUR. Obresti si lahko izračunate sami z uporabo navadnega obrestnega računa (linearna metoda):

 • glavnica x obrestna mera X število obdobij (leta)/100 ali
 • glavnica x obrestna mera x število mesecev/1200 ali
 • glavnica x obrestna mera x število dni/36500.

Torej je v veliki meri odvisno od dogovora, ali se uporabi fiksna ali fleksibilna ali povprena POM. Če bi se torej odločili za mesečno vračanje posojila, glavnice in obresti (izdelali bi anuitetni načrt),za omenjen primer, ob upoštevanju fiksne POM, bi torej obrok znašal glavnica 555,55 eur + 87,17 eur obresti, torej skupaj 642,72 eur mesečno in bi ta POM ostala vsa tri leta enaka. Če pa bi uporabili fleksibilno POM, pa bi si morali vsak mesec na novo izračunat obresti na še neodplačan del glavnice.

Podjetje pa mora plačat davek na prejete obresti 15%, v 2008 20% in ta davek se plača sproti, ko posojilojemalec plačuje obresti. Kateri obrazec pa bi morala izpolnit za DURS? REK-2?

Prvič: posojilo daje pravna oseba fizični osebi, kar pomeni, da je obdavčitev prihodkov iz tega naslova v pravni osebi v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in ne pri fizični osebi po zakonu o dohodnini. Kar pomeni, da tudi ni davčnega odtegljaja in REK-2 obrazca (dohodnina, obrazec REK-2 je v primeru, ko bi fizična oseba dala kredit pravni osebi in bi dosegala obdavčljive dohodke iz naslova prejetih obresti).

Če se odločite za fiksno POM in mesečno vračanje posojila, se uporabi POM v skladu z 2.odstavkom: zadnja objavljena, ob času, odobritve posojila POM in seveda ostaja ves čas pogodbe enaka. Pri anuitetnem načinu odplačila je anuiteta (lahko) vso obdobje enaka: pri tem pa je delež obresti v začetku odplačevanja večji, kasneje pa pada. Poskusite si izdelati izračun s pomočjo programa.

Knjiženje


Koliko je ta obrestna mera in kje je to objavljeno? Tudi konkretno kako se izračuna?

Način izračuna priznane obrestne mere je določena s Pravilnikom o priznani obrestni meri (Ur.l.RS 141/2006 in Dopolnitve... (52/07). Obresti so objavljene na spletni strani DURS-a oziroma Ministrstva za finance ter se mesečno spreminjajo. Priznana obrestna mera je razdeljena: na variabilni del in pribitke: na ročnost in na kreditno oceno. Variabilni del je objavljen (v primeru bo upoštevan mesec januar 2008; kreditna pogodba je v EUR, rok odplačila 3 leta, kredit je dan pravni osebi brez kreditne ocene, kredit je dan fizični osebi:

 • variabilni del EUR do vključno 1 leta = 4,69700 %
 • pribitek na ročnost (do 5 let) = 3 bazične točke (1 bazična točka je 0,01% = pribitek na ročnost 0,03%
 • pribitek na kreditno oceno: pravna oseba je 100 bazičnih točk = 1%, fizična oseba je 75 bazičnih točk = 0,75%

Skupna priznana obrestna mera:

 • pravna oseba= 4,697 + 0,03 + 1,00 = 5,727 %
 • fizična oseba = 4,697 + 0,03 + 0,75 = 5,477%