Splošni napotki

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Vodenje knjig v letu 2007

Najprej osnovni predpisi, ki se nanašajo na delovanje s.p.-ja (brez zakona o gospodarskih družbah, ki tudi predpisuje način vodenja poslovnih knjig za zasebnike):

- Zakon o dohodnini (najmanj v delu, ki se nanaša na davek od dohodka iz dejavnosti - to so členi 46. do 68.: V omenjenih členih boste našli tudi kaj se vam prizna kot odhodek (strošek) oziroma v kakšni višini je določen strošek še davčno priznan oziroma davčne olajšave, ki vplivajo na ugotovljeno višino davčne osnove (olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj; olajšava za zaposlovanje; olajšava za zavezanca invalida; olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju . . . ) Davčne stopnje (122. člen) in izračun davka je na enak način, kot to počnete pri dohodkih fizične osebe (letna napoved dohodnine). Razlika je v tem, da se s.p.-ju med letom ne upošteva splošna olajšava oziroma olajšava za vzdrževane družinske člane. Le-ti se upoštevata šele ob obračunu dohodnine fizične osebe, na podlagi dohodninske napovedi (v to se vključijo tudi drugi obdavčljivi dohodki, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti). Bo pa zasebnik ti dve olajšavi lahko vključil že v davčni obračun za leto 2007 (128. člen), kar pomeni, da bodo akontacija davka iz dejavnosti za leto 2008 nižje. V 48,49. členu boste našli tudi možnost ugotavljanja prihodkov in odhodkov z upoštevanjem normiranih odhodkov (25% prihodkov za "običajne" zasebnike). V tem primeru bi vodili le evidenco izdanih knjigovodskih listin ter evidenco osnovnih sredstev. Davčni odtegljaj bi poravnavali plačniki davka (npr. kupci vaših storitev). Vse dohodke bi vključili v svojo dohodninsko napoved. Postopek prijave v ta način obdavčevanja je podrobno določen v Zakonu o davčnem postopku (308. člen). DAVČNI obračun se predloži davčnemu organu najkasneje do 31.03. v tekočem letu za preteklo leto (torej 31.03.2007 za leto 2006). V njem ugotovite obveznost za davek od dohodka iz dejavnosti ( v obračunu upoštevate tudi med letom plačane predhodne akontacije davka), ki jo poravnate najkasneje v 30 dneh po predložitvi davčnega obračuna. Podrobno o tem: 295. do 304. člen Zakona o davčnem postopku.

Zakon o dohodnini

Zakon o davčnem postopku

- SRS 39: je računovodski standard, ki "predpisuje" način računovodenja, tako za dvostavno kot enostavno knjigovodstvo, oblike bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje.. Kako vodijo poslovne knjige in katere knjige vodijo zasebniki je v prilogi k standardu, in sicer: knjiga prihodkov in odhodkov; evidenco terjatev do kupcev in evidenco obveznosti do dobaviteljev; knjigo ostalih terjatev, knjigo ostalih obveznosti; register osnovnih sredstev. Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce po vrstah prihodkov in odhodkov, kot na primer: PRIHODKI: prihodki od prodaje proizvodov in storitev; prihodki od prodaje trgovskega blaga; prihodki od dotacije, subvencij; prihodki od obresti; ODHODKI/STROŠKI: stroški materiala (material, pisarniški material, energija, strokovna literatura); stroški storitev (telefon, reprezentanca, intelektualne storitve, najemnine); nabavna vredost prodanega trgoskega blaga; prispevki za socialno varnost podjetnika; povračila stroškov podjetnika (dnevnice, kilometrina, povračilo stroškov prehrane, prevoza na delo/iz dela.); drugi stroški; amortizacija osnovnih sredstev....Na podlagi teh podatkov na koncu poslovnega leta (ki je enako koledarskemu letu) sestavite (izdelate) izkaz poslovnega izida, v katerem ugotovite tudi svoj izid (ali dohodek ali izgubo). Podatki iz knjige prihodkov in odhodkov so tudi osnova za izdelavo davčnega obračuna - Davka od dohodka iz dejavnosti. Če bi ugotavljali davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, na koncu leta ne bi sestavljali nobenih izkazov.

- Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti: evidenca izdanih knjigovodskih listin; evidenca osnovnih sredstev; evedence za potrebe davka na dodano vrednost; evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom (za podjetje se smatra zasebnik-s.p.; za gospodinjstvo zasebnik kot fizična oseba). Pretoki so lahko: namesto iz poslovnega računa s.p.-ja poravnate določeno obveznost iz svojega osebnega računa - nastane obveznost do gospodinjstva oziroma pritok denarnih sredstev iz gospodinjstva; iz poslovnega računa poravnate račun, ki se nanaša na vaše gospodinjstvo in zato ne predstavlja stroška/odhodka s.p.-ja - v tem primeru nastane terjatev do gospodinjstva oziroma odtok denarnih sredstev v gospodinjstvo itd. Zavezanci morajo do 31. decembra tekočega leta obvestiti davčni organ o načinu vodenja poslovnih knjig v naslednjem poslovnem letu: torej do 31.12.2006 ste davčni organ obvestili kako boste vodeli poslovne knjige v letu 2007: enostavno knjigovodstvo Pravilnik


Evidenca osnovnih sredstev: Zasebniki, ki vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva morajo vzpostaviti tudi register osnovnih sredstev. V ta register (knjigo) vpisujeje vse spremembe, ki se nanašajo na osnovna sredstva (nabava, prodaja itd.). Stroški amortizacije se lahko izkažejo kar v izkazu poslovnega izida, lahko pa ta strošek vpišete tudi v knjigo odhodkov in prihodkov, pod odhodke/amortizacija. Osnovno sredstvo se prične amortizirati prvega dne naslednjega meseca, ko je to razpoložljivo za uporabo. Če ste nabavili osnovno sredstvo npr. 10. 12.2006, je to osnovno sredsto razpoložljivo za uporabo in pričnete obračunavati amortizacijo z mesecem januarjem 2007. Najprej morate določiti stopnjo amortizacije, ki je odvisna od dobe koristnosti osnovnega sredstva. Če je doba koristnosti recimo 2 leti, je stopnja amortizacije: 100/2= 50% na leto (recimo za računalnike je davčno priznana stopnja 50%) V knjigo sklepov boste vpisali (SRS 39.8.): Amortizacijo obračunavam po stopnjah, ki so odvisne od dobe koristnosti posameznega osnovnega sredstva, ki se določi ob nabavi oziroma ko je sredstvo dano v uporabo. Amortizacijo obračunavam po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Zdaj pa še izračun: nabavna vrednost X stopnja amortizacije = letna amortizacija (5.000EUR X 0,50) = 2.500 EUR. oziroma splošna formula: nabavna vrednost X odstotek amortizacije : 12 X število mesecev uporabe. Število mesecev uporabe se upošteva takrat, ko osnovnega sredstva ne uporabljate celo leto in zato je tudi strošek amortizacije odvisen od števila mesecev uporabe v konkretnem poslovnem letu. Davčno priznane stopnje (priznana amortizacija kot strošek v višini uporabe teh stopenj) najdete v 33. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.


- Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanje registerskega organa o javni objavi: javna objava podatkov iz Bilance stanja na dan 31.12., Izkaza poslovnega izida od 01.01. do 31.12. podjetnika. Podatki se pošljejo AJPES-u do 31.03. tekočega leta za preteklo leto. Ista obrazca: BS in IPI sta tudi prilogi k Davčnemu obračunu. Metodološko navodilo je objavljeno v Ur. l. RS 4/2007.

- Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (Ur.l.RS 138/2006). Plačilo prispevkov se izvede do 15. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec predložite svoji davčni izpostavi, kjer boste dobili tudi številke računov na katere plačujete te prispevke (vključno z dodatnimi šiframi in sklici).

- Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove: ker ste šele začeli z dejavnostjo in ste na podlagi načrtovanih prihodkov in odhodkov ob registraciji, že ugotovili osnovo od katere plačujete prispevke ta pravilnik morda niti ni toliko aktualen, vendar ga kljub temu poglejte, saj bo podlaga za ugotavljanje osnove za prispevke v letu 2007. Verjetno bo kmalu sprememba, če ne zaradi drugega, zaradi prevedbe zneskov v EUR.

- Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo: uporaba za stroške iz 57. člena zakona o dohodnini: stroške, ki se nanašajo na zasebnika/zavezanca.

- Priporočam vam uporabo spletne strani Davčne uprave RS: Fizične osebe z dejavnostjo, kjer boste našli vse potrebne podatke/napotke, ki so pomembni pri vašem delovanju.

- na forumu še poiščite odgovore, ki se nanašajo na blagajniško poslovanje oziroma na poslovanje z gotovino: Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Ur.l.RS 103/2002) in sprememba tega pravilnika v Ur.l.RS 141/06.

In še nekaj primerov evidentiranja/knjiženja prihodkov oziroma stroškov: - izdan račun za opravljeno storitev: a) vpis v knjigo prihodkov in odhodkov pod prihodke iz opravljene storitve; b) vpis v knjigo terjatev do kupcev (vrednost računa); - plačilo računa kupca priliv na poslovni račun: a) knjiga terjatev do kupcev (plačilo-zmanjšanje terjatve) b) vpis v evidenco stanja na računih; - prejem računa za pisarniški material: a) vpis v knjigo prihodkov in odhodkov v stolpev stroškov materiala in b) vpis v knjigo obveznsoti do dobavitelja (znesek računa z DDV-jem); - plačilo računa iz poslovnega računa: a) knjiga obveznosti do dobaviteljev (plačilo-zmanjšanje obveznosti) in b) evidenca stanja na poslovnem računu; - obračun prispevkov podjetnika (obračun je sestavljen zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec na obrazcu 1)): a) knjiga prihodkov in odhodkov v stolpec prispevki podjetnika po vrstah prispevkov ali v skupnem znesku in b) knjiga drugih obveznosti: obveznost do državnih inštitucij; - plačilo prispevkov iz poslovnega računa (do 15. v mesecu za pretekli mesec): a)knjiga drugih obveznosti-zmanjšanje obveznosti za plačilo prispevkov in b) evidenca denarnih sredstev; ali - plačilo prispevkov iz osebnega računa: a) knjiga drugih obveznosti - zmanjšanje obveznosti b)evidenca pretokov med podjetjem/gospodinjstvom (obveznost podjetja do gospodinjstva oziroma pritok denarnih sredstev iz gospodinjstva v podjetje); - obračun potnih stroškov podjetnika na podlagi potnih nalogov ali drugih listin: a) knjiga prihodkov/odhodkov v stolpec povračila stroškov podjetnika in b) evidenca pretokov med podjetjem/gospodinjstvom (obveznost do gospodinjstva oziroma pritok denarnih sredstev iz gospodinjstva v podjetje); - dvig gotovine iz poslovnega računa za "osebne potrebe": a) evidenca pretokov med podjetjem/gospodinjstvom (zmanjšanje obveznosti do gospodinjstva oziroma odtok denarnih sredstev iz podjetja v gospodinjstvo) b) evidenca denarnih sredstev.

Morda boste iz tega ugotovili, da je za začetek vendarle bolje, da se obrnete na kakšnega računovodjo, ki vas bo uvedel v to področje.