Splošno o javnih sektorjih

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Razlika med javnim in zasebnim zavodom

Jaz sem vedno bolj zmedena. A mi lahko kdo "po domače" razloži, kaj so to:

  • javni zavodi
  • zasebni zavodi
  • javni sektor
  • enotni uporabniki kontnega načrta
  • posebni uporabniki kontnega načrta

Javni sektor: država (policija, vojska......,) občine, četrtne skupnosti, krajevne skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, javni zavodi, javne agencije. kar pomeni, da so to osebe javnega prava in se financirajo "pretežno" iz prispevkov in davkov, ki jih plačujemo kot davkoplačevalci (pravne osbe ali fizične osebe.......). Način njihovega delovanja.

Javni zavodi so zavodi, ustanovljeni v skladu z zakonom o zavodih, katerih ustanovitelj je država ali občina in opravljajo javno službo (šole, zdravstveni domovi, gasilci.......). Zasebni sektor/zasebni zavodi so podjetja oziroma zavodi, katerih ustanovitelji so zasebniki (fizične osebe) ali gospodarske družbe in opravljajo dejavnost iz področja kulture, športa, otroškega varstva..... in njihov cilj ni pridobivanje dobička - gre torej za nepridobitno dejavnost.

Podrobnejša pravila o sestavi , pripravi in izvrševanju proračuna, zadolževanju, upravljanju z denarnimi sredstvi, računovodstvu, predložitvi letnih poročil, notranjemu nadzoru... so opredeljena v Zakonu o javnih financah (Dopolnitve 29.12.2000). Vsi subjekti, ki se uvrščajo v javni sektor pri vodenju poslovnih knjig in ugotavljanju rezultatov, uporabljajo Zakon o računovodstvu in predpise, ki temeljijo na tem zakonu. Naj navedem samo nekatere: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (EKN); Pravilnik o setavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava....... Zaokrožena celota predstavlja nekakšne računovodske standarde za te osebe, čeravno se posredno tudi uporabljajo splošni računovodski standardi. Vendar je pri javnem sektorju bistveno to, da je pri upoštevanju prihodkov/odhodkov upoštevano načelo denarnega toka (ko so prihodki/odhodki plačani) in ne načelo nastanka poslovnega dogodka, ki ga poznamo pri gospodarskih družbah. Pri določenih uporabnikih EKN pa velja, da izkazujejo prihodke/odhodke tako po načelu denarnega toka kot tudi po načelu nastanka poslovnega dogodka (izjema je, če določen uporabnik ni uvrščen med posredne proračunske uporabnike: v tem primeru se izkazujejo prihodki/odhodki samo po načelu nastanka poslovnega dogodka).

Pri vodenju poslovnih knjig uporabljajo enotni kontni načrt, ki je obvezen za celotni javni sektor: imenuje se Enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge oseb javnega prava. Oblika kontnega načrta je prilagojena specifičnim potrebam tega sektorja.

Pravilnik o razčlenjevanju im merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (eden izmed predpisov, ki temelji na zakonu o računovodstvu), pa te uporabnike deli še bolj podrobno, in sicer na:

  • druge uporabnike EKN, kamor spadajo državni in občinski proračuni, državni in občinski organi, ožji deli lokalnih skupnosti, ZZZS, ZPIZ in javni skladi;= neposredni proračunski uporabniki, ki se v "celoti" financirajo iz proračuna;
  • določene uporabnike EKN, ki so javni zavodi, javne agencije in drugi posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki in upoštevajo zakon o računovodstvu.= posredni proračunski uporabniki se ne financirajo v celoti iz poračuna/proračunov, ampak pridobivajo prihodke tudi s prodajo proizvodov ali storitev na trgu.

Zasebni zavodi so pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih, temveč na podlagi zakona o računovodstvu. Podlaga za računovodenje je torej Zakon o računovodstu in SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava in na podlagi kontnega načrta, ki ga predpiše Inštitut za revizijo.

Kaj je javni zavod?

Ali javni zavodi spadajo med javni sektor ali zasebni sektor?

Javni zavodi spadajo med javni sektor.

Pravne osebe javnega prava

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Zanima me, kako se obravnava postavka Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva kot tuji vir ali lastni vir. Sicer me zanima ce lahko se jo vkluci v kazalnik zadolzevanja (tuji viri na vse obveznosti). Videla sem izracunan kazalnik v XXX subjektu tipa Pravne Osebe Javnega Prava, ko v letnem porocilu je izracunan ta kazalnik. V bilanci stanja na pasivi izkazujejo to postavko, toda v kazalniku jo niso upostevali kot tuji vir. Sedaj me zanima zakaj?

Drugo kar pa mi je zanimivo, je to da okoli 1600 subjektov Pravne Osebe Javnega Prava ima le 50 subjektov zabelezeno postavko pod splosni sklad. Zanima me zakaj oz katera postavka na passivni strani predstavlja kapital v smislu kapilala profitnih subjektov.

Moje vedenje o tej zadevi (ampak ne bom trdila, da je sto procentno pravilno) je takšno. V pasivi obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo v bistvu kapital (recimo), samo da ni last pravne osebe javnega prava, ampak njenega ustanovitelja, t.j. lokalna ali državna raven (zato tudi v kazalniku zadolženosti nima kaj iskati). Vse premoženje, ki ga takšna pravna oseba pridobi je izkazano na postavki Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (tudi če nabavi iz svojega letnega presežka prihodkov nad odhodki, bi rekli dobička). Sklade lahko oblikujejo samo univerze in jih obravnavajo kot lastna sredstva ( po ekstra njihovi zakonodaji).

Krajevna skupnost

Predpisi za računovodenje?

Po katerih računovodskih predpisih poslujejo krajevne skupnosti?

Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti so ožji deli lokalnih skupnosti (drugi uporabniki kontnega načrta) ...te so del države in država spada med javni sektor, Knjigovodstvo: velja zakon o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava....