TRR

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Knjiženje odobritve limita

Kako poknjižite odobritev limita na TRR?Je to konto 415?

Na 415 knjižimo stroške odobritve limita, Saldo koriščennja limita pa je postavka v Bilanci stanja-kratkoročna posojila-272.

Knjiženje kartic

Kako knjižite nakazilo kartic (acitva,...) na transkcijskem računu?

 • 165/100 prejeto plačilo s kartico
 • 110/165 vnovčenje - nakazilo plačila s kartico
 • 415/165 provizija od plačila s kartic

Knjiženje "banke" - načini

Zanima me naslednje: Kaj je pravilneje pri knjiženju banke?

 • da banko poknjižim tako, da vsako postavko knjižim posebaj in za njo tudi analitično konto banke kar zgleda tako:
  • provizija 415/110 100,00/100,00
  • plačan račun 220/110 100,00/100,00

ali

 • da banko poknjižim tako, da posamezne postavke knjižim posebaj konto banke pa potem skupaj, kar zgleda tako:
  • provizija 415 100,00
  • plačan račun 220 100,00
  • bka /110 200,00

ali je narobe, če je konto banke knjižen analitično po vsaki postavki?

Promet bo isti, ne glede na to, ali knjižite banko sumarno ali po posameznih zneskih. Pomembno je, da to doseldno uporabljate in ne knjižite enkrat na en način in drugič na drugi. Mislim, da je odvisno tudi od programa, ali omogoča da se protipostavka avtomatsko poknjiži.

Osebno knjižim vsako postavko posebej in bi na banko knjižila 100 in nato še 100, ker mi program omogoča avtomatsko knjiženje in vpišem samo protikonto in mi ni potrebno še enkrat vnašati vseh podatkov.

Depozit

Še enkrat v zvezi z depoziti. Muči me konto, na katerega se naj knjiži kratkoročni depozit do enega leta. V Obrtniku za leto 2009 sem prebral naslednje: Podatki so knjiženi na kotnih skupine 17- kratkoročne finančne naložbe, razen posojil.

Enostavci« vpisujete vrednost naložb na dan 31. 12. 2009, ki so v pojavni obliki delnic, prejetih menic, kratkoročnih posojil drugim, terjatev, kupljenih za prodajo, depozitov, ki jih imate pri bankah. Pri posojilih obračunane obresti povzročijo terjatve iz obresti, če vam seveda niso bile izplačane."

Kot drugo pa pod kotno 18, kratkoročna posojila, piše: "Gre za posojila in depozite z zapadlostjo do enega leta, ki se v poslovnih knjigah evidentirajo bodisi med kratkoročno dano posojilo, kratkoročno vložena sredstva ali kratkoročno dane depozite. Znesek izkazuje debetni saldo na kontu 18 - kratkoročna posojila oziroma evidenca v sklopu knjige terjatev in obveznosti."

Kadar ste v dvomih je nabolje pogledati kontni načrt - kratkoročne finančne naložbe so razdeljena na dva dela:

 • skupina 17: kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (delnice, deleži v podjetjih, vzajemni skladi....) in

= skupina 18: kratkoročna posojila, vključno s kratkoročnimi depoziti pri bankah in drugih finančnih organizacijah... obresti pa kot terjatev v skupini 15: kratkoročne terjatve povezane s finančnimi prihodki (terjatve za obresti, dividende, deleže v dobičku itd).

Lahko pa se vam depoziti pojavijo tudi med denarnimi sredstvi (skupina 11), če se nanašajo na kratkoročne depozite na odpoklic.

Akreditiv

Banka nam je odprla uvozni akreditiv in podpisali smo kreditno pogodbo za zagotavljanje kritja za akreditiv.

Akreditiv je način plačevanja obveznosti dobavitelju, ko so izpolnjeni pogoji razvidni iz naloga za odprtje akreditiva (npr. kvalitetni prevzem, pregled papirjev, ki spremljajo blago itd. - na podlagi potrditve kupca, da je dobavitelj izpolnil pogoje sme le-ta črpati akreditiv). Običajno denarna sredstva nakaže tisti, ki odpira akreditiv:

 • 114 denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene/110

ali

pa sklene kreditni "aranžma" s poslovno banko, po katerem banka v obliki odobrenega kredita zagotovi sredstva za odprtje/ali črpanje dokumentarnega akreditiva. Kolikor hkrati z odobritvijo kredita prenese sredstva na akreditiv, je knjiženje naslednje: 114/27.. Če pa je v pogodbi določeno, da se krediti koristi po tranšah glede na roke koriščenja akreditiva (po izpolnitvi pogojev iz akreditiva, ki jih mora izpolniti dobavitelj) pa je: 114/270 in hkrati tudi koriščenje akreditiva 221/114 (dobavitelj vam mora poslati celotno dokumentacijo, ki se nanaša na posel pri čemer ugotavljate ali izpolnjuje pogoje iz naloga za doprtje akreditiva).

Kakšen način bo "ubrala" banka boste ugotovili tudi iz izpiskov, ki se nanašajo na spremembe akreditiva (prenos kredita na akreditive in nato črpanje akreditiva za plačilo obveznosti dobavitelju).

Odprtje akreditiva ni enako kot nakazilo predujma dobavitelju, saj ostanejo denarna sredstva akreditiva v poslovni banki, dokler dobavitelj ne izpolni pogoje iz naloga za odprtje: prevzem blaga, kvalitetni prevzem blaga, predložitev pravilnih listin, ki spremljajo blago - faktura, pomorski list, CMR.....)