Terjatve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Evidenčno spremljanje prometa kupcev

V podjetju bomo uvedli nove kartice za kupce v naših trgovinah. Kupci, ki se bodo za kartico odločili, bodo to predložili ob vsakem nakupu z gotovino. Namen kartic je zaenkrat samo spremljanje prometa kupcev. Zanima me, kakšne so možnosti knjiženja tega prometa, glede na to, da je to samo evidentiranje in ne ustvarja nove terjatve. Knjižimo izvenbilančno ali bi bilo možno knjiženje breme/dobro konto 120 oz. še katera druga varianta?

To z računovodstvom nima nobene zveze, ampak spada pod CRM (customer relation management), to je približno prevedeno vodenje kupcev (upravljanje s kupci, ...). Katere podatke boste vi oz. vaš marketinški oddelek dobili, je seveda odvisno od spremljajočega računalniškega programa. Se pa da npr. dobiti, kaj kupec ponavadi kupuje, in tako tudi usmerjati propagandne akcije.

Izdani avans

Potrebujem pomoč pir knjiženju za prejeto predplačilo ter izdan račun za predplačilo.

Situacija je sledeča:

 • 13.10.06 - izdan predračun
 • 24.10.06 - prejeto predplačilo po predračunu
 • 31.10.06 - izdan račun za predplačilo (avansni račun)
 • 14.11.06 - dobavljeno blago ter izdan račun

1.) Prejem predplačila na transakcijski račun:

 • 110/230 (npr. 100 d.e.)= 24.10.2006

2.) Izdaja računa za predplačilo-avansni račun: evidentiramo le izkazan DDv na avansnem računu:

 • 195 DDV od prejetih predujmov/260 obveznost za obračunani DDv (če je 20%-ni DDV= 16,67 d.e.) = 31.10.2006

3.) Izdaja računa 14.11.2006: 120/76; 195 DDV; ali pa nekateri najprej stornirajo avansni račun ST195/ST260 in nato evidentirajo izdani račun:

 • 120/76, 260 (istočasno v knjigi izdanih računov in poslovnih knjigah)

Odkup in prodaja terjatev

Preko posredniške družbe smo se odločili za odkup terjatev. Z družbo smo skelnili pogodbo v kateri je navedeno, da za opravljeno storitev ji pripada provizija. Danes smo dobili račun za opravljeno izterjavo pa ne vemo, na katere konte naj knjižimo? Kako je s knjiženjem pa pri prodaji terjatev?

 • Za storitve odkupov imam odprt svoj analitični konto na 419.
 • Kar se odkupa tiče delam tako: Naprimer je terjatev 5.000 eur. Stroški = 500 eur z DDV. Nakažejo Vam 4.500 €
 • Pogodbo o odkupu knjižim: 1320 / 1200 = 5.000 €
 • Ob vseh potrditvah Vam le-ti tudi nakažejo znesek odkupa, ki je seveda zmanjšan za provizijo. Nakazilo knjižim: 1100 / 1320 = 4.500 €
 • Prejet račun za storitev odkupa: 419 / 2200 = 500 €
 • Potem pa že medsebojni pobot s podjetjem, ki je terjatve odkupilo: 2200 / 1320 = 500 €

Od podjetja A smo odkupili terjatve, ki jih ima podjetje A do podjetja B. Kako moram to poknjižiti v naših knjigah?

165 terjatev do B/285 obveznost do A.

Dvomljive in sporne terjatve

Prosim če mi priskočite na pomoč Odpisat moram stare terjatve, RES STARE, 129/721,260. Ampak panika - to je ddv 19%, pa stari prometni davek. Kaj sedaj?

Najprej razčistiva knjižbo: 129/721,260?

Najbrž bo tako 721,260/129, potem pa izbris 129/120. Je sedaj prav?

Torej oblikujete popravek vrednosti terjatev: 721/129 v vrednosti terjatve brez vključenega DDV-ja, prometnega davka. (oslabitev terjatve, ker so dvomljive oziroma sporne - pri čemer upoštevajte 1. odstavek 21.člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb).

Odpis terjatve je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, neuspešno zaključenega izvršilnega postopka..... dokazilo, da so bila opravljena vsa dejanja za njihovo izterjavo in da bi stroški postopka presegali znesek terjatve itd. itd.....In od tako odpisanih terjatev ste upravičeni do povračila DDV-ja ne glede na stopnjo (19% ali 20%). Knjiženje: 721,260/120. Kolikor pa boste odpisovali terjatve v nasprotju s 6. odstavkom 21. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, pa nimate pravice do vračila DDV-ja.

Poglejte tudi 21. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb: prevrednotenje in odpis terjatev, v povezavi z davčno priznanimi odhodki.

Če je sestavni del terjatve DDV (ne glede na stopnjo obračunanega- 19% ali 20%) ni pomembna stopnja DDV-ja pri vračilu. Pri prometnem davku pa je "pesem" malo drugačna. Menim, da ta ne spada v zakon, ki omogoča tudi povračilo davka na dodano vrednost. Kar pomeni, da gre v celoti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Material, ki ni več uporaben pri proizvodnem procesu izknjižite iz evidenc in ga uničite oziroma ugotovite njegovo čisto iztržljivo vrednost. Nato razliko prenesite na prevrednotovalne poslovne odhodke (721/310). Če je čista iztržljiva vrednost nič, tudi ni osnove za DDV.


Zanima me, kdaj knjižite terjatve, kot dvomljive oz. sporne? A lahko prenesem na sporne terjatve terjatve, ki jih vodimo iz leta 2004 in leta 2005? In na kateri konto lahko knjižim?

SRS 5 opredeljuje pojme takole:

 • dvomljiva terjatev je terjatev, za katero se domneva, da ne bo poravnana oziroma ne bo poravnana v celotenem znesku: torej, če dvomite, da bodo terjatve iz leta 2004/2005 poravnane, oblikujete za njih popravek vrednosti (721/129);
 • sporna terjatev je terjatev, ki sproži med upnikom in dolžnikom spor, ki ga rešuje sodišče. V tem primeru, ste za neplačane terjatve že vložili tožbo, izvršbo in podobno. Tudi za te terjatve oblikujete popravek vrednosti (721/129).

Poglejte tudi SRS 5.31. in 5.32. in tudi Zakon o davku na dohodek pravnih oseb o priznavanju/nepriznavanju davčno priznanih odhodkov v povezavi s prevrednotenjem terjatev.

Terjatve za obresti

Kako se knjižijo izdane zamudne obresti?

150/777.

Odpis terjatev - obresti

Na podlagi revizorskega pregleda smo za 09 naredili popravek vrednosti terjatev in obresti. V obrazložitvenem sklepu mi je revizor rekel da naj tudi napišem, da se pripoznajo prevrednot. poslovni odhodki. Moj problem: kako zadevi poknjižiti

Knjižim v otvoritveno TEM 2010:

 • 129/120, 150 po partnerjih

in

''potem še knjižim:

 • 721/129

Ali je prav tako?

Oblikovanje popravka vrednosti:

 • 721 | 129
 • Zapiranje/izločitev terjatve: 129 | 120

Ponavadi se popravek vrednosti oblikuje takrat, ko postane dvomljivo, da bo terjatev kdaj plačana. Oblikovanje popravka v tem primeru ni davčno priznan odhodek. Terjatev zapiramo (izločimo), ko je gotovo, da ne bo plačana. Glede na vzrok neplačila in druge okoliščine (glej Zakon o davku od dohodka) včasih lahko za znesek popravka povečamo davčno priznane odhodke, včasih pa lahko popravimo tudi DDV (ZDDV-1).

Dividende

Lani smo kupili od NKBM delnice ki sem jih knjižila na konto 066 -Druge naložbe v deln.in deleže (torej v breme). Danes nam je NKBM nakazala dividende (to je prvič). Kako poknjižim ta znesek prejetih dividend?

Prejeta dividenda spada med finančne prihodke - finančne prihodke iz deležev: konto 772: finančni prihodki iz deležev v drugih družbah. Na podlagi obvestila o prejetih dividendah, knjižite: 151 kratkoročne terjatve za dividende/772. Priliv na TRR= 110/151.

Vnovčenje menic - poroštvo

Podjetje (d.o.o.) je s.p. podpisalo menice, katere pa je banka vnovčevala, ker s.p. ni plačeval posojila. To vnovčevanje smo poknjižili kot kratk. naložbe, vendar je sedaj minilo že več kot leto dni. Na kateri konto naj prenesem oz. kako naj poknjižim. Prvo leto smo obračunali obresti, zdaj pa več ne. S.p. je šel v stečaj, mi ga sicer tožimo, vendar ne vemo če bo kaj poplačano?

Vnovčevanje menic, ki so dane kot poroštvo, predstavlja drugo kratkoročno terjatev (recimo na kontu 165). Vendar glede na to, da je dolžnik v stečaju oziroma stečajni postopek je že končan, je terjatev potrebno oslabiti (169). Pri oslabitvi terjatve upoštevajte 17. člen Zakona o davku na dohodek pravnih oseb (tistega, ki velja še za leto 2006), insicer 2. in 3. odstavek tega člena in pa Pojasnilo 2, k Uvodu v SRS, ki se nanaša na Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev: 2. odstavek: Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje iz prvega odstavka tega člena, razen odhodkov nastalih zaradi prevrednotenja......... se ne priznajo. Odprava oslabitev se upošteva na način, da se prihodki izvzemajo, ...... 3. odstavek: Odhodki zaradi prevrednotenja, ki se po drugem odstavku tega člena ne priznajo, se priznajo ob prodaji ali drugačni odtujitvi sredstev in ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov.

Na kratko: pustite jih na drugih kratkoročnih terjatvah ter jih oslabite.

Kredit direktorju

Dano posojilo se knjiži 072/110, obresti pa 072/775 ali ni to niti približno pravilno? kako pa bi davčni odtegljaj poknjižili?

Knjiženje:

 • dano posojilo: 072/110; celotne obresti lahko evidentirate hkrati: 072/079;
 • odplačilo dolga: anuiteta: 110/072; obresti v anuiteti 079/775 (v prihodke evidentirate samo tisti del obresti, ki odpade na obračunsko obdobje: v letu 2007 samo tiste, ki se nanašajo na leto 2007; v letu 2008 samo tiste, ki se nanašajo na leto 2008 itd.).

2. varianta:

 • dano posojilo: glavnica 072/110 (ne evidentiramo tudi obresti)
 • vračilo (anuiteta): glavnica 110/072 in obresti 110/775.

Več na to temo

Odkup terjatve

Podjetje A je od podjetja B odkupilo terjatev do podjetja C. Zanima me, kako poteka knjiženje?

Ravno smo imeli tudi takšno situacijo, in sicer odkup terjatve, knjižbe se glasijo takole:

 • Podjetje A: 155/285
 • Podjetje B: 165/120

Terjatve do državnih obveznosti (davki, prispevki...)

Tu je govora večinoma o dajatvah, obveznosti soopisane v poglavju "Obveznosti".

Terjatve do DDV - Hrvaška

Mi opravimo vračilo DDV hrvaškemu kupcu in to knjižimo na prehodni konto DDV. Ali je to potrebno ali bi se lahko direktno zmanjševal konto 20% DDV? Ali izkazujete ločeno prodajo 20%, 8,5% in 0% DDV?

Noben zakon ne zahteva uporabe analitičnih kontov, predpisana je le uporaba razredov, torej terjatev DDV na 16, obveznost za DDV 26. Zaradi preglednosti poslovanja, internih in zunanjih kontrol pa je uporaba analitike močno priporočljiva. Jaz bi vsekakor terjatev do države za DDV, vrnjen tujemu kupcu, vodila ločeno od drugih terjatev DDV. Koliko analitike si boste privoščili pri DDV-ju, pa je odvisno tudi od vaše programske podpore: več kot dobite iz programa, manj analitike potrebujete v glavni knjigi.

Darilo ob nakupu blaga

Podjetje bi rado ob nakupu blaga za določen znesek, stranki dalo darilo. Zanima me kako to darilo knjižiti, glede na to da je že v zalogi evidentirano kot blago za prodajo. A na računu napiše 100 % popust? Ali da raprezentanco. Lastno porabo?

Verjetno bo 100% popust pravilen.