Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Usredstvenje stroškov razvoja

Zanima me, kako najbolj pravilno knjižiti usredstvenje stroškov razvoja nove linije izdelkov:

 • a) tale varianta mi je manj všeč, ker je na izkazu uspeha potem preveč "šuma" prihodkov in odhodkov, npr:
 1. stroški plače razvojnika: 47/25 5.000 €
 2. prihodki iz usredstvenih lastnih učinkov in povečanje NOS: 005/7901 5.000 €

IPI:

 • - 5.000 stroškov plač
 • + 5.000 prihodkov iz usredstvenih

BS:

 • + 5.000 obveznosti do zaposlenih
 • + 5.000 NOS

b) druga varianta

 • 1. stroški plače razvojnika: 47/25 5.000 €
 • 2. konec meseca "uničenje" stroškov plač s kreditom na 49 in prenos na NOS 005/49

IPI:

 • nič

BS:

 • + 5.000 obveznosti do zaposlenih
 • + 5.000 NOS

c) kakšna druga ideja, ki je še nisem zasledil?

Zanima me še, kakšne listine so načeloma zahtevane za to, da se del stroškov razvoja (plač, kakšnega materiala) prenese na NOS (npr. razvoj novega izdelka, razvoj softvera) ali OOS (npr. izdelava testne naprave za lastno uporabo)?

Zbrane stroške na kontu SK 49 evodentirate kot vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in soritev (odhodek), istočasno evidentirate prihodek na skupini 79, protiknjižba je usredstveno neopredmeteno OS.

Da ponovim, ker imate malce "zamešan" vrstni red:

 1. Vse stroške izdelave prenesete prek SK 49 na idhodke (701),
 2. Evidentirate usredstvenje in hkrati prihodek: 005/79.

Predtem normalno knjižite stroške izdelave.

Torej v smislu:

 • a) 47/25
 • b) 701/49
 • c) 005/79.

Ali boje:

 • a) 47/25
 • aa) 49/47
 • b) 701/49
 • c) 005/79.

Seveda stroške, katere ste prenesli v R 7 tudi zaprete (aa)).

Izdelava pomožnega materiala/embalaže v lastni režiji

 1. Kupili smo trgovsko blago (npr. smrekov les), in sem ga knjižila 660/659.
 2. trgovsko blago (smrekov les) smo z internim računom razknjižili - ta smrekov les je šel za lastno porabo, iz njega smo naredili palete za lastne potrebe in jaz ne vem kako naj to razknjižim, jaz mislim da med odhodke: 702/660.

Samo ne vem če imam prav.

Knjiženje:

 • Prejmete fakturo: /220 160/ in 650 (po nabavni vrednosti)
 • Morebitne prevozne stroške: /220 160/ in 651
 • Prenos po prodajni vrednosti v zaloge: /659 660/ (skupaj nabavna vrednost in prevozi),
 • dodaste še maržo in DDV, ki ju izkazujete na posebnih kontih: /664 (DDV) in /669 (RVC ali marža).

Skupna vrednost kontov skupine 66 je enaka vrednosti kontov skupine 65. kar pomeni, da kljub temu, da vodite zalogo po prodajni vrednosti, izkazujete vrednost po nabavni - kar je tudi odhodek zaloge ob prodaji.

V kolikor imate les za lastno rabo, vam svetujem, da ga ne vodite kot trgovsko blago, pač pa kot material na kontu 310. Če ste že napravili prejem, morate prejem na kontih stornirati in razbremeniti zalogo po nabavni vrednosti. To pa ni direktno odhodek, pač pa najprej strošek na kontu 400. Kako bo šlo na odhodke, je odvisno kaj dlate s tem materialom. Če so to gotovi izdelki, stroške najprej prenesete na zaloge gotovih izdelkov, oziroma vi ovrednotite palete (zraven lahko daste tudi ostale stroške) in palete vodite kot embalažo.

Jaz bi tu postopal kot pri usredestvenih OS, da bi postopek peljal prek proizvodov do odhodkov (odhodek na kontu 701) in hkrati evidentiral usredstvenje prek konta 790/ na 320.

Ob prodaji blaga zmanjšate konte skupine 66 s tem, da pazita na DDV in maržo.

Prosila bi vas še samo če mi lahko samo potrdite postopek kako bi jaz izpeljala do konca.

 • faktura: 160, in 650/ /220,
 • prenos v zaloge: 660/ in /659
 • storno pri fakturi -650/ in ga preknjižim na 300/
 • storno zaloga: -660/ in /-659 in ga preknjižim na 310/ in /309
 • poraba materiala za lastno proizvodnjo (npr. za palete, da lahko nanj zalagamo proizvedene proizvode). Ker teh palet ne prodamo: 400/ in / 310

Ne pozabite na DDV /-664. Vse postavke računate iz preračunane vrednosti (osnova/1,2 ali 1,085 za DDV) in nadalje na podoben način še maržo, verjetno pa imate program, ki vam zagotavlja te podatke.

Mene pa zanima, če obstajajo kakšne vrednostne omejitve pri usredstvenih lastnih proizvodih?

Da, obstojajo: v usredstvenih proizvodih/storitvah ne smete imeti vključenega dobička, kar pomeni (na splošno), da je lahko največ v višini "stroškovne cene", saj promet proizvodov (prodajna cena) ni rezultat trga temveč interne porabe. Pri usredstvenem proizvodu, ki se nanaša na opredmeteno osnovno sredstvo pa morate upoštevati tudi SRS 1.12 v povezavi s 1.10, kar pomeni, da nabavna vrednost takšnega sredstva (kaj se vključuje v nabavno vrednost določa SRS 1.12) ne more presegati tržne cene enakega ali podobnega osnovnega sredstva.

Izdelava lastnih artiklov v trgovini

Stranka ima trgovino, kjer prodaja svoje lastne izdelke, sedaj me pa zanima kako voditi materialno poslovanje, ker izdelke dela sama (postopek, knjižbe, konti)? Ima pa d.o.o.

Pri lastni proizvodnji morate spremljati/vzpostaviti evidence povezane:

 • s proizvodnjo izdelkov
 • zalogami izdelkov

Pri proizvodnji izdelkov so potrebne evidence:

 • zalog materiala (nabava, poraba)
  • nabava (skrajšan primer): 310/220 in če ste davčni zavezanec še 160/
  • nabava storitev povezanih s proizvodnjo (kooperacija): 410/220 in če ste davčni zavezanec še 160/
 • Poraba materiala in preostali direktni stroški se evidentirajo na delovne naloge, ki se praviloma odprejo za vsako vrsto izdelka posebej. Po zaključku meseca se stroški, ki so bili potrebni za izdelavo proizvodov in v odvisnosti od načina vrednotenja nedokončane proizvodnje oziroma gotovih izdelkov; finančno prenesejo na konte proizvodnje: 600/490.

Ko je izdelek dokončan, ga prenesemo na zalogo gotovih izdelkov v skladišču: 630/600 v višini lastne izdelke (npr,. vrednotenje izdelkov po proizvajalnih stroških, glej SRS 4)

 • Ko prenesete svoje izdelke v prodajalno (mišljeno je v lastno prodajalno), so to še vedno lastni proizvodi in ne trgovsko blago.. zato evidentirate le prenos v prodajalno, kjer pa proizvode ovrednotite po maloprodajni ceni (lastna cena + delež dobička + DDV = maloprodajna cena)
 • D 633( proizvodi v lastni proizvodi po MPC)/
 • /K 630 proizvodi v skladišču v višini lastne cene
 • /K634 vračunani DDV od proizvodov v prodajalni
 • /K669 odstopanja od cen proizvodov (vkalkulirana razlika v ceni)
 • prenos izdelkov v prodajalno:

In še prodaja:

 • 100/760 blagajna (maloprodajna vrednost)
 • 634/260 - DDV v prodanih proizdovih
 • /K 633 maloprodajna vrednost
 • 700/ vrednost podanih poslovnih učinkov (lastna cena prodanih proizvodov)
 • 639/vkalkulirana razlika v ceni
 • /storno 760 - storno prihodkov za DDV

Iz moke naredite proizvode ali izdelke. Pojem blaga predstavlja kupljen izdelek/proizvod za nadaljnjo prodajo=trgovsko blago.


še ena dopolnitev:

 • kupiš material/surovino in iz njega narediš izdelek.
 • lahko pa kupiš blago, ki pa ga kasneje dodelaš in bistveno spremeniš njegovo prvotno obliko in uporabnost. V tem primeru prenesemo "blago" najprej med material in ga nato spremljamo kot velja za proizvodnjo.

Usredstveni stroški naložb v tuja OOS

Tema je v tej povezavi.