Uvedba eura

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Baza znanja je čistopis foruma ([1]) in ni strokovno recenzirana

Uvedba eura


Povezava na Ministrstvo za finance: Evro - za vse nas

Paritetni tečaj EUR

Pravna podlaga: Uvajanje evra v Sloveniji, Priprave na prevzem evra

Na strani Banke Slovenijeje objavljen nov tečaj od včeraj dalje. Ali to pomeni, da ga moramo uporabljati pri fukanju cen od včeraj dalje? (20.06.2006)

Na strani Banke Slovenije je objavljen dnevni tržni tečaj EUR na dan 20.06.2006, kar pa ni enako CPT. Centralni paritetni tečaj za izkazovanje v SIT in EUR ostaja nespremenjen.

Osnovni kapital

Dvojno označevanje cen

Zanima me ali mora na izdanem računu biti naveden stavek:

 • Cene so preračunane po centralnem paritetnem tečaju (1EUR=239,64SIT)? Ali je dovolj da je na računu samo skupni znesek v eur? Predvsem ta stavek me zanima, ali je kje zakonsko določeno da mora na izdanih računih biti naveden?

Na računu omenjeno obvestilo ni potrebno. Na računu naj bi pisalo samo: 1euro = 239,640 SIT.

Komu ni potrebno izpisovati informativnega preračuna v EUR?

Nekje sem prebrala, da je pravilno tako, da se informativni izračun v EUR prikaže na računih, ki se jih izstavi končnemu potrošniku.

Zaokroževanje

Kako se bodo zaokroževali zneski v EUR?

Pravila zaokroževanja in preračunavanja so določena v Uredbi sveta EU št. 1103/97, po kateri se zneski zaokrožujejo na dve decimalni mesti, saj EURO kot valuta vključuje osnovno enoto 1 EURO in podenoto cent. Kovanci v centih pa so za: 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov. Torej ne bo težav pri plačilu zneska 4,12 EUR in tudi nobenega zaokroževanja na cela mesta ne bo potrebno.

S 1.1.2007 je treba cene, ki smo jih iz SIT preračunali v EURO in zaokrožili na 2 decimalki, spremeniti. Zdaj bodo najprej v EURO, le na koncu na obračunu v SIT. Tokrat se EURO množi z 239,640. Ok, vse lepo in prav, a ker smo zaokrožili EURO na 2 decimalki, sedaj ne pride več enako nazaj. Zanima me, ali je to v redu? In na koliko decimalk naj omejimo tolar po 1.1.2007? Tega nikjer ne najdem da bi pisalo...

Primer:

Storitev: 6000 SIT smo preračunali v 25.04 EURO. Zdaj po 1.1.2007 bo glavna valuta Euro, torej je naša storitev za 6000 SIT 25.04 EURO. V oklepaju bo cena v SIT, torej množimo z 239,640 in dobimo 6000,5856 SIT. Koliko naj torej piše zraven? Na koliko decimalk? Seveda točno 6000 SIT ne bo več, je res? (kar sicer niti ni pomembno, saj je SIT le še informativno).

Plačilni nalogi

Zanima me, kaj se bo zgodilo s temi plačilnimi nalogi BN01, ki jih imamo še doma in naprimer še nismo plačali te položnice. Ali jo bomo lahko poravnali v januarju ali moramo kupiti nove položnice in jih prepisati?

Mislim, da nihče ni pošiljal položnic, ki zapadejo v letu 2007 in so zneski v sit. Če je datum zapadlosti v 2006, jih morate letos plačati, ali pa v 2007 kupiti nove in jih prepisati (z zneski v EUR). Dobavitelj pač pričakuje pravočasno plačilo.

Plače

Pravna podlaga: Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

Zaokroževanje - Največ težav bomo imeli na področju plač ravno decembra 2005.. Nekatere značilnosti:

 • obračun v SIT
 • knjiženje v SIT
 • obrazci REK in ostali mesečni v EUR
 • obrazec M4 v SIT
 • virman v EUR
 • lestvica davkov v EUR
 • ...

Kako se boste vi lotili reševanja teh problemov?

Da se izognete "če-jem" potem:

 • obračun plač izdelamo v SIT in EUR, kar pomeni, da imamo vse potrebne podatke za predložitev obrazcev ob izplačilu plač v januarju 2007; v analitiko po delavcih presemo samo podatke v SIT za obračunane plače- (verjetno bo potreben kakšen dodatni programček); podatke v EUR pa upoštevamo za izplačilo v januarju 2007- za sporočanje davčnemu organu o izplačilih v letu 2007.
 • knjižimo v glavno knjigo samo podatke izkazane v SIT (to tako morate še knjižiti v SIT);
 • izplačilo v januarju bo preračunano v EUR, tudi obrazci bodo v EUR, knjiženje sprememb v januarju bo v EUR, pravtako pa bodo tudi stanja na dan 31.12.2006, ob prenosu v otvoritev 01.01.2007) preračunana iz SIT v EUR.

Dvojno označevanje - Ali mogoče kdo ve od kdaj je potrebno na izplačilni listi delavcem prikazati plačo tudi v eurih in kje je bilo to objavljeno?

Način prikazovanja plače v SIT in EUR je opredeljen v Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač. (Ur.l.RS št. 76/2006 : 11.člen: valuta plače- neto plača od meseca septembra dalje se prikaže v EUR in SIT). Ta kolektivna pogodba je nadomestila Splošno kolektivno pogodbo in jo uporabljajo podjetja zasebnega sektorja, za katere niso sklenjene kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. Določba o izkazovanje plač v UER in SIT je torej sestavni del Tarifnih prilog k kolektivnim pogodbam dejavnosti. Za nekatere dejavnosti so tarifne priloge že objavljene v uradnem listu (urejajo področje plač in povračil stroškov).

Zanima pa me ali to velja že za plače za avgust 2006 (izplačilo SEPT.2006) ali pa za za plače SEPT.2006 (izplačilo v OKT.2006)?

11.člen KP o načinu usklajevanja: podpisniki se strinjamo, da se neto plača ZA september 2006 in dalje prikaže v valutah SIT in EURO.

Kaj pa 13 plača in regres?

Tudi regres in ostala izplačila imajo "neto" (bruto - davek, če ni prispevkov) in izplačilo - torej to prikažeš v EUR.

Izplačilo plače za december plače že v decembru?

Glejte povezavo Izplačilo dveh plač v decembru - možne posledice!

Obravnava eurov pred 01. 01. 2007

Kam boste knjižili euro pakete, ki smo jih prevzeli na bankah, ki bodo služili s 1.1. kot menjalnina? Ali na konto 101- devizna sredstva v blagajni?

Do konca leta se vodijo kot gotovina v devizni blagajni.

Kako ravnati s podatki pred 01. 01. 2007

Podatki - Mi lahko poveste kako boste rešili zgodovino podatkov v SIT v vašem informacijskem sistemu?

Mi bomo imeli kopijo nespremenjenih SIT podatkov, kar je bilo v SIT do 31. 12. 2006, ostane v sit tudi v nadalje.

Analitične evidence - Letni obračun evidentiramo na 31.12.2006 in mora biti v SIT in poknjiži se v GK v SIT. Ampak v informacijskih sistemih je ta zapis (letni obračun) osnova za obračun amortizacije za jan 2007 (ki mora biti v EUR). Otvoritev po mojem ne pride v poštev v teh knjigah , ker se sprememba v registru OS pri obračunih upošteva šele naslednji mesec - a nimam prav?

Po knjiženju letnega obračuna se podatki iz analitične evidence preračunajo s tečajem zamenjave. Menim, da sam preračun ne sme vplivati na ostale podatke (datum nabave, aktiviranja, pričetka obračuna amortizacije), zato je "otvoritev" zgolj tehnični korak za potrebne podatke. Preračun v analitični evidenci osnovnih sredstev je osnova za podatke v EUR po kontih glavne knjige.

Kapital - Kako je potrebno postopati pri prehodu na EUR s sestavinami kapitala. Naprimer osnovni kapital. Ali je potrebno stvar speljati preko sodišča?

Poglejte na prvi strani našega portala Pojasnilo 1 k uvodu v SRS - sprememba predstavitvene valute ( v zapor. št. 9: Družbe bodo osnovni kapital, delnice in deleže preračunale v evre na način in v rokih določenih z 693. do 698. čenom ZGD/Ur.l.RS št. 42/06). Sicer pa je rok spremembe družabniške pogodbe in statuta dve leti, oziroma ob predlaganju prvih sprememb v register, če so le-te predložene pred potekom dveh let.

Blagajniško poslovanje - Ali na dan 1.1.2007 narediš kakšno temeljnico za pretvorbo v eur v blag. dnevniku, ali narediš samo prenos stanja - ročno vodenje?

Pri ročnem vodenju blagajne( blagajniškega dnevnika) boste preračunali SIT v EUR in preračunan znesek vpisali v začetno stanje oziroma prenešeno stanje. Enak znesek boste morali imeti tudi v glavni knjigi, kjer boste (predpostavljam) izvedli računalniški preračun. Razlike bi lahko nastale pri zaookroževanju (na drugi decimalki).