Zaloge surovin, materiala in storitev

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Zaloge storitev

Ob koncu leta je bilo eno popravilo dvigala na pol dokončano. Je pa to večje popravilo. Tako sem na konto 601 knjižila pod nedokončane storitve za 5 mio sit porabljenega materiala in storitve kooperanta. Sedaj pa ko berem IKS in gledam BS in IPI ajpes je povsod govora samo o nedokončani proizvodnji (oz. povečanju zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje). kako naj torej pravilno izkažem postavko v BI in IPI za Ajpes. Ali je torej pravilno, da to vpišem pod nedokončano proizvodnjo (in so samo izpustili izraz storitev) ali kako drugače?

Tako je, pod nedokončano proizvodnjo spadajo tako proizvodi kot storitve. V BS vpišete stanje nedokončane na koncu leta (konto skupine 60), v izkaz poslovnega izida pa razliko med stanjem 31.12.2005 in 31.12.2006 kot povečanje (AOP 121) ali zmanjšanje (AOP 122).

Zaloga nedokončanih izdelkov - "tuje skladišče"

Imamo dve dvigali, ki smo jih dobavili, vendar iz določenih razlogov še nista dostavljeni kupcu, ampak sta uskladiščena, vendar ne v našem skladišču. Ali je kljub temu prav, da ju knjižim na zalogo materiala, ki se bo tako zelo povečala! Za novogradnje sicer uporabljamo metodo stopnjo dokončanosti del - torej material in storitve gredo direktno v stroške, potem pa glede na razmerje med planiranimi stroški in dejanskimi stroški priznavamo prihodke, ne glede na to, ali je bil že izstavljen račun stranki.

Pravilno ( odpri podkonto 3101- v tujem skladišču, da se bo popis v vašem ujemal ??)

Prodaja zalog razreda 3

Gostinsko podjetje je nehalo poslovati in zato je prodalo ostanek svojih zalog pijače. te zaloge so bile knjižene na kontu 3, kako zdaj to razknjižim? a jih dam na 6 in potem v 7 ali v 4 in potem v 7?

Brez prenosa v okviru zalog: 702/310 (702=nabavna vrednost prodanih materiala in blaga).

"Pozabljana" poraba materiala

Smo podjetje, ki se ukvarja s sestavljanjem strojne opreme. Pri tem se pri nas obrača veliko drobnega materiala, ki pa gre takoj v porabo. Konec leta 2006 smo odprli en tak večji posel. Zaključen je bil maja 2007 in takrat tudi izdan račun. Sedaj pri inventuri sem ugotovila, da smo kar nekaj materiala takrat pozabili razknjižiti. Knjižen je bil le prejem v skladišče in ne takoj izdaja, kot bi moralo biti. Zaračunano je bilo vse. Za nazaj ne morem nič popravljat, pa me zanima, če lahko material razknjižim v decembru 2007 ali kaj naj naredim. Dejansko je šlo za porabljen material in dejansko je ves zaračunan, ker izstavljamo račune po predračunih?

Neskladje med dejanskim stanjem in knjižnim stanjem bi ugotovili z inveturo. Ko ugotovite znatna odstopanja najprej preverite, če so bile vse izdaje iz skladišča ali pa direktne nabave na določeno mesto izvajanja, tudi dejansko izknjižene iz materialnega knjivodstva. In ko ugotovite, da ste nekaj pozabili, to seveda tudi "doknjižite". Ker pa v materialnih evidencah najbrž ne morete posegati v podatke izpred nekaj mesecev, to izvedete v mesecu, ko ste dejansko to ugotovili: to pa je december 2007. Ob popravku priložite vso dokumentacijo iz katere je razvidno, da gre resnično za material, ki je vezan na konkreten dokončan objekt.

"Pozabljeno porabo materiala" iz preteklih let (leta 2006) pa popravite preko prenesenega poslovnega izida (in jo vključite tudi v davčni obrazec 2007)

Fifo metoda in dobropis

Kako se "pravilno" dela storno po FIFO metodi, če je bil sprejeti material že porabljen oz. so še dodatne nabave za dokumentom, ki ga želimo stornirati. Oziroma recimo, da smo nabavili 2 artikla po eni ceni, potem pa še dva po drugi. Potem smo prva dva ob prodaji razkljižili po eni ceni, potem še enega. Ostane zaloga zadnjega po zadnji ceni. Potem pa drugega po prvi ceni vrnemo in dobimo dobropis. FIFO metodi se potem "zmeša".Kosovna zaloga ustreza, vrednostno pa ne, ker je DBP po prvi ceni?

V dobro zaloge knjižite toliko, da vam bodo ustrezale cene po metodi FIFO, ostalo dajte na stroške porabljenega materiala, kamor ste pač razknjižili porabljen material.

Nivelacije: Tabela

 1. Narejen prevzem 2 kom pa 10€
 2. Narejen prevzem 2 kom po 15€
 3. Dobavnica za 3 kom po 10€+10€+15€
 4. Bremepis na PRVI prevzem.

Nivelacija pa je razlika med ceno po FIFO metodi (15) in ceno na originalnem prevzemu (10).

Gradbeni objekt - kot zaloga

Gradimo objekt in vse račune od dobaviteljev smo knjižili na konto 670.. zalogo. Zemljišče na katerem stoji ta objekt pa imamo knjiženo kot osnovno sredstvo. Sedaj pa bi to prodali, plačilo bo po obrokih. Kako izstaviti račun in razmejiti stroške, ali je razmejitev stroškov najbolje po % glede na prejeta plačila. Ali je potrebno vso zalogo doknjižiti najprej na zemljišče ali kako drugače.

Če odmisliva, da gre pri gradnji objekta/stavbe pravzaprav za proizvodnjo in nato za zalogo gotovih izdelkov, katerih sestavni del je tudi zemljišče---- prenesite zemljišče na zalogo "osnovnih sredstev namenjenih prodaji". Na ta način bodo na enem mestu vsi "stroški", ki so posledica gradnje objekta.

Pravilno bi bilo:

 • prenos zemljišča v stroške: 4/020
 • izvajanje gradnje (prejete fakture) - stroški: 4,16/22
 • prenos stroškov v zaloge: 600/490;
 • dokončanje objekta-prenos v zaloge GI: 630/600
 • prodaja /delna ali celotna): 700/630 v višini lastne cene m/2..... in 120/760,26.

Poglejte tudi SRS 4. -4.13; 4.35; 4.38 itd.

Kdaj izstavimo račun, ali ko se prenese lastninska pravica ali po plačilih?

Priznavanje prihodkov je odvisno do SRS 18.11 in 18.12 (SRS 18); vse to pa vsebuje tudi pogodba. Sam vpis v zemljiško knjigo ni pogoj za priznavanje prihodkov/odhodkov.

V pogodbi je običajno:

 • pogodbena vrednost brez/in z DDV-jem;
 • pogoj takojšnjega plačila ob sklenitvi pogodbe (torej avans, ko je poravnan: 110/230 in "morebitni" obračun DDV-ja v prejetih avansih/avansni račun: 195/260)
 • postopna plačila pred predajo objekta: so pravtako prejeti avans: 110/230 in "morebitni" izračun DDV-ja v prejetih avansih/avansni račun: 195/260
 • predaja objekta/predaja ključev, ko je objekt dokončan in je pridobil tudi uporabno dovoljenje: 120/76,26
 • poračuni avansov: 230/120 in poračuni DDV-ja v predplačilih 260/195;
 • prenos stroškov prodanih količin: 700/630 oziroma pri zalogi, kakor ste jo knjižili: 702/670.

A to pomeni, da se prihodki in odhodki - zmanjšanje zaloge priznajo vse ob izstavitvi račun. Mi bomo namreč nekaj avansa dobili letos nekaj pa do marca naslednjega leta. Zanima me zaradi bilance in morebitnega dobička.

Poglejva SRS 18.11 v delu, ki se nanaša na to kdaj se pripoznajo prihodki (pogoji kumulativno): - podjetje prenese na kupca vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva: zgolj s prejemom avansa po pogodbi ta pogoj ni izpolnjen, saj na kupca niso prenešena ne tveganja in ne koristi v povezavi z nepremičnino---- - podjetje ne sodeluje pri poslovodenju niti toliko, kolikor je običajno zaradi lastništva, niti dejansko ne odloča o prodanih proizvodih.... - itd.

Torej šele, ko boste objekt predali kupcu boste na njega prenesli vsa pomembna tveganja in seveda tudi korist in pripoznali prihodke. V tem trenutku (ob predaji objekta-ključev) boste tudi izdali račun za prodan proizvod/blago. Sam vpis v zemljiško knjigo ni pogoj za pripoznavanje prihodkov.

Pri presoji pripoznavanja prihodkov lahko uporabite tudi SRS 18.35: če kupec prevzame lastništvo nad kupljenim blagom in sprejme račun, dobava blaga pa je na njegovo zahtevo odložena, se prodajalcu lahko pripoznajo prihodki, če kaže, da bo blago izročeno ter če je v trenutku pripoznanja prihodkov že na razpolago in pripravljeno na izročitev --- blago/proizvod mora biti torej dokončan in pripravljen na izročitev, kar v primeru zgolj upoštevanja denarnega toka ni mogoče reči---- in

 • SRS 18.36: če je nastanek terjatve za poslano blago vezan na kupčev prevzem, se prodajalcu pripoznajo prihodki, ko kupec uradno prevzame pošiljko oziroma ko poteče rok za njeno zavrnitev - pogoj prevzema prodanega blaga, ki je v takem stanju, da ustreza pogoju dokončanosti iz pogodbe (ali dokončan objekt v celoti ali do določene gradbene faze) ....

in

 • 18.40: če prodajalec vnaprej prejme plačilo za blago, ki ga nima v zalogi, se mu prihodki pripoznajo, ko izroči blago kupcu ---- smiselno to pomeni, da tudi vi nimate blaga na zalogi in to toliko časa dokler objekt ne bo usposobljen za prevzem.......

Nanizala sem vam kar nekaj delov SRS-ja, da se boste s primerjavo pogodbenih določil in realnega stanja lažje odločili o načinu pripoznavanja prihodkov. S prejemom avansa niste izpolnili vseh pogojev.

Drobni inventar

Osnovno knjiženje

Ali lahko račun za stojala namenjena promociji naših izdelkov v lokalih v skupni vrednosti 125,20 eur (180.017 sit) knjižim neposredno v stroške reklame, ali kam drugam?

Jaz bi stojala knjižila na drobni inventar 320 in dala takoj v odpis 404.

Gume avtoprevoznikov

Sorodna tema je v povezavi.

Zastave

Prejeli smo račun za izdelavo napisne table in zastav (napis naše firme). Knjiženo je pod DI v uporabi. Ali je to pravilno?

Tudi mi knjižimo na DI.

Merilo kdaj DI ali OS

Opis je v tej povezavi.

Zgradba kot "zaloga"

Kako poknjižim nabavo oz. prodajo "osnovnega sredstva"? in sicer iz tujine so kao nabavli osnovno sredstvo(prejeli fakturo dobavitelja) in hkrati moramo to isto osnovno sredstvo mi fakturirati tretjemu tujcu _ mu izstaviti fakturo!Prosim za knjiženje, gre za nekakšno prefakturiranje! 1. 191/220

 • 160/260

2. 120/191/76 3. SDDV-ja ni ker je kupec v tretji državi ni EU

Potem to ni vaše osnovno sredstvo. To je trgovsko blago, saj ga boste prodali naprej.

Knjižite na

 • /2210 6500/

Prevzem blaga

 • 6600/ /6500

Prodaja blaga

 • 1210/ /7620

Razknjiženje trgovskega blaga

 • /6600 7110/

Nabava materiala v tujini

Nabava v Avstriji

Prejela sem račun za nabavljene surovine iz Avstrije. Ker je to zame prvič me zanima, kako se zadeva poknjiži. Znesek za plačilo je 1600€, nikjer pa ni specifikacije DDV.

Če se ne motim, morate narediti samoobdavčitev, ker je Avstrija v EU in ker ste posredovali davčno (id številko) vam ddv-ja niso obračunali. Pomeni, da morate v ustrezno knjigo vpisati znesek naveden na računu, prišteti 20% ddv, hkrati pa si ga lahko tudi odbijate. Torej obračunate in upoštevate kot vstopni.

Če ste jim posredovali vašo ID in na računu ni obračunan DDV si lahko naredite samoobdavčitev.Jaz bi poknjižila prejet račun iz EU tako:

 • konto 221K 1.600
 • 310D 1.600*
 • 26037K 320,00

16000 320,00

Prefakturiranje storitev v EU

Imamo račun za jezikovni tečaj opravljen v SLO z DDV, ki ga želimo prefakturirati v EU. Tečaj je bil izveden v SLO, za našega delavca, vendar ga plača tuja družba, kamor bomo delavca kasneje poslali na začasno delo.

Ali si tu lahko odbijamo DDV? Ali prefakturiram z DDV ali brez?

Knjižim 145/245, ddv ne odbijam in fakturiram naprej.

Zaloge ob nkupu podjetja

Tema je opisaana na povezavi.

Zaloge v gostinstvu

Osnovno knjiženje

Prosim, če mi potrdite ali me popravite glede knjiženja. Prvič se srečujem z gostinsko dejavnostjo in bi rada delala pravilno. Kljub temu, da sem brala ZGD, pravilnik o poslovnih knjigah in SRS, potrebujem potrditev.

Knjižbe, navedene v vprašanju so napačno izpeljane prek razreda 6!

Račun za nabavo pijače

 • D 650; D160; K220

Prenos blaga v zalogo

 • D663 (znesek je enak NV + odvisni stroški; K659 ( " )

Konec meseca dobim podatek o stanju zaloge in znesek mesečnega inkasa.

 • D710 (po dabavni vrednosti); K663 (po nabavni vrednosti)
 • D109; K762; K260

Pravilno je preko razreda 3 in nato preko porabe "materiala", saj bar opravlja gostinske storitve in ne prodaja trgovskega blaga. Trgovsko blago bi lahko bilo npr. cigareti (ki pa jih sedaj tako nima smisla prodajati, kakšni spominki), vse ostalo pa je material, ki ga potrebuje pri opravljanju gostinskih storitev: točenje pijač (priprava in postrežba pijače, priprava in postrežba kave ....). Za trgovsko blago pa je značilno, da se prodaja v neizpremenjeni obliki naprej.

Postopek - Podjetje je registrirano kot d.o.o.. Ali se vse knjiži tako kot trgovina? Ali je potrebno zaloge voditi kako drugače?

Zaloge materiala v gostinski dejavnosti vodimo v razredu 3 - zaloga materiala po nabavni vrednosti (brez DDV). DDV se pri prodaji obračunava po stopnji 20% za vse pijače in cigarete ter 8,5% za hrano. Trošarino obračunamo samo v primeru, ko se podražijo cigareti in je podražitev običajno objavljena v urednem listu in je običajno zavezanec za poračun trošarine tudi gostinec, če ima na dan podražitve na zalogi cigarete.

V samem lokalu se vodi poraba materiala (običajno po fi-fo metodi) peš na karticah ali pa računalniško. Porabo materiala (po nabavnih cenah)vam mesečno sporočajo v računovodstvo in knjižite porabo v breme konta skupine 40 in v dobro zalog.

Priporočam mesečno uskladitev knjigovodskega stanja v GK in zalog v blagovni evidenci. Konec leta pa je obvezen popis in uskladitev z dejanskim stanjem.

Knjiženje kave in čajev v gostinstvu

Prosim, če mi lahko kdo pojasni kam se knjiži čaj oz. kava pri nabavi v gostinstvu. Ali se to smatra kot hrana ali pijača?

Vsekakor kot pijača!

Zanima me samo še kam poknjižim mleko kot dodatek h kavi oz. kakav in smetano(hrana ali pijača)?

Za knjiženje ni pomembno ali je hrana oz. pijača. Vse je material in se knjiži na konto zalog materiala. Pomembno je samo za obračun DDV na izdanem računu. Pijače (kava in čaj) so obdačeni z 20% DDV, čeprav ste ob nabavi plačali 8,5 % DDV.

Brezplačna ponudba

zraven kavice se brezplačno ponuja cedevita. kam torej knjižim ta nakup cedevite, od katere ni prihodka?

Normalno med stroške materiala/blaga. Vi sicer promovirate,da gre za gratis pijačo v resnici pa gre za skupno ceno kave in cedevite. Torej prihodk je ampak je skrit v ceni kave.

Inventura

Nekurantne zaloge

Popisna komisija je po popisu ugotovila, da je določena zaloga neuporabna in jo bodo razdelili v letošnjem letu na sejmu kot reklamo - promocija. Zanima me kako jo knjižim na nekurantno - kateri konto?

Počakaj še na kakšno mnenje, moje je sledeče: ( nisi napisala zaloga česa- recimo blaga)

711/660- za nabavno vrednost 480/260-za ddv.


Za blago se strinjam s tejoš, razen v knjiženju davka. Namreč, če so zaloge neuporabne, potem ni potrebno obračunati davka. Surovine se knjižijo 310/315 in 315/721 (prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev)

Konsignacijska sklacišča

Prosim za knjiženje konsignacijskih skladišč (proizvodi v raznih trgovinah), Moje mnenje je sledeče:

 • prenos zalog iz konta 630 na konto 631 in prodaja iz 631.

komisijska prodaja na domačem trgu se knjiži:

- pri komisionarju:

 • 1. prevzem proizvodov oz. blaga v komisijsko prodajo: 990/995
 • 2. prodaja kupcu: 120/242 obveznost do lastnika
  • /760 komisionarjeva provizija
  • /260 obveznost za DDV
  • razbremenitev zalog: 995/990
 • 3. DDV odbitni: 160/242
 • 4. nakazilo kupca: 110/120
 • 5. nakazilo lastniku: 242/110

- pri lastniku:

 • 1. predaja proizvodov v komisijsko prodajo 631/630
 • 2. obračun prodanih proizvodov:
  • 142/760 prihodki od prodaje
  • /260 obveznost za DDV
 • 3. prenos stroškov: 700/631
 • 4. prejem plačila: 110/142

Razlika med komisijo in konsignacijo je v tem, da je pri komisiji dobavitelj domača oseba, pri konsignaciji pa tujec in se temu primerno spremenijo tudi knjižbe.(vir:Kontni načrt in ponazoritve kniženj za gospodarske družbe in zadruge - januar 2009).

Nekurantne zaloge

Oblikovanje porpavkov in prodaja

Odgovr najdete na povezavi.