Zapiranje razredov 4 in 7 in ugotovitev rezultata

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Ugotoitev rezultata, razporeditev dobička

Kakšen je potek končnih knjižb?

Postopek letnega zapiranja kontov (družba brez zalog nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov):

 • prenos stroškov: 703/491 in medsebojno zapiranje kontov R-4: 491/4...
 • prenos odhodkov: 800/70 ali71,72, 74
 • prenos prihodkov: 76,77,78,79/800
 • davek od dohodkov pravnih oseb: 810/26
 • zapiranje davka od dohodka: 800/810
 • ugotovitev čistega dobička in prenos: 800/815
 • ali izguba poslovnega leta: 890/800
 • prenos nerazporejenega dobička: 829/932
 • prenos izgube poslovnega leta: 933/899
 • zapiranje kontov dobička in prenosa dobička: 815/829
 • zapiranje kontov izgube in prenosa izgube: 899/890

Če pa razporejamo dobiček ob sestavi letnega poročila so knjižbe naslednje (če družba na koncu leta izkaže čisti dobiček ga mora najprej uporabiti za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv, za oblikovanje rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv..):

 • kritje izgube preteklih let: 820/931
 • čisti dobiček za oblikovanje zakonskih rezerv: 821/920
 • čisti dobiček za oblikovanje rezerv za lastne delnice/deleže: 822/921...

in "ostanek dobička je nerazporejen dobiček poslovnega leta: 829/932

 • zapiranje kontov dobička in razporeditve dobička: 815/820, 821, 822, 829.

Pretekla bilanca - preverba podatkov

Letos sem prevzela računovodstvo v eni firmi. Izkušenj še nimam tako zelo veliko, nekaj pa le. Danes sem prišla do ugotovitve, da je bivši računovodja v bilanco za AJPES vnesel napačen znesek v postavko davek iz dobička (del 81), in s tem je posledično tudi čisti dobiček drugačen, kot bi moral biti.. Na DURS za obračun davka od dohodka pa je poslal pravilni znesek. Kaj naj naredim? Ali se mora to popraviti? Kakšen je postopek?

Kolikor ugotavljate znesek davka od dohodka v zap. AOP 184=davek iz dohodka (izkaz poslovnega izida d.o.o.); in le-tega primerjate z zaporedno 20 davčnega obračuna potem sta zneska enaka. Čisti poslovni izid, ki ga je d.o.o. prenesla v R-9 (ob predpostavki, da v poslovnem letu ni razporejala dobička npr. v zakonske rezerve preko skupine 82) pa je rezultat:

 • dobička pred obdavčitvijo
 • davka od dohodka (zap. 20 davčnega obračuna)
 • odloženih davkov (odhodkov iz odloženih davkov ali prihodkov od odloženih davkov - na kontu 813).

Torej, če je v poslovnih knjigah pravilno izkazan čisti dobiček poslovnega leta in je tudi v isti višini izkazan v bilanci stanja v AOP 070, je stanje v poslovnih knjigah pravilno. Če pa so podatki med poslovnimi knjigami in obrazci razlićni, pa je potrebno najprej ugotoviti vsebinske razlike in šele nato ugotavljati način odprave te razlike. Različen podatek v AJPES-ovih obrazcih na eni postavki, vpliva tudi še na višino druge postavke ali v obrazcih ali pa v poslovnih knjigah.