Šprtniki

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Samostojni podjetnik ali samostojni športni delavec?

Odločam se kaj bi bilo z vidika davka za mene ugodnejše, da se prijavim kot s.p. ali da se prijavim kot samostojni šporniti delavec. Imam končano univerzo za šport in bom opravljal športno dejavnost poučevanje smučanja in tenisa in golfa, verjetno pa še kaj.

Osnovni pogoji za opravljanje zasebne športne dejavnosti so v Zakonu o športu:

VIII. ZASEBNO DELO V ŠPORTU, 34. člen (zasebni športni delavec)

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot zasebni športni delavec, če:

 • ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
 • ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
 • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
 • obvlada slovenski jezik,
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zasebni športni delavec je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu. Vodenje tega razvida predpiše minister.

Kolikor izpolnjujete gornje pogoje lahko opravljate dejavnost bodisi kot dejavnost z vpisom v poseben razvid ali pa se registrirate kot samostojni podjetnik (s.p.). V obeh primerih se lahko odločite za ugotavljanje davčne osnove ali po dejanskih odhodkih in dejanskih prihodkih ali pa v višini normiranih odhodkov in dejanskih (plačanih) prihodkov. Akontacijo dohodnine plačujete:

 • v prvem primeru (dejanski odhodki) v višini, ki izhaja iz davčnega obračuna z upoštevanjem splošne olajšave in obdavčitev po dohodninski lestvici;
 • v drugem primeru pa je akontacija dohodnine 25% od davčne osnove (ta pa je dohodek zmanjšan za 25% normiranih odhodkov); letna dohodnina upošteva obdavčitev po dohodninski lestvici...če plačujete prispevke za socialno varnost sami, se lahko odločite za nižjo stopnjo dohodnine (nižjo od 25%-ov, vendar ne manj kot 10%) in o tem obvestite davčni organ, ki vam izda potrdilo. Akontacijo odtegnejo in plačajo plačniki davka, če so pravne osebe ali s.p.-ji, če pa so fizične osebe pa morate dohodek iz dejavnosti sami napovedati pri davčnem organu vsake tri mesece. Na podlagi napovedi vam davčni organ izračuna akontacijo dohodnine, ki jo potem plačate.

Prispevki za socialno varnost se v obeh primerih plačujejo od zavarovalne osnove, ki je:

 • v prvem primeru razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki ("dobiček") + povečan za prispevke za socialno varnost (ki ste jih predhodni izkazali med odhodki/stroški)......najnižja osnova je minimalna plača (dokler še velja zakon ZPIZ-1);
 • v drugem primeru pa je zavarovalna osnova dohodek zmanjšan za normativne odhodke/stroške (75% prejetih dohodkov).... in zopet ta ne more biti nižja od minimalne plače.

Presoja stroškov: ali se odločite za dejanske ali pa za normativne stroške je odvisno od velikosti stroškov, ki jih boste imeli pri opravljanju vaše dejavnosti. Če ti ne presegajo 25% načrtovanih prihodkov, potem se odločite za normativne stroške, saj v tem primeru ne vodite poslovnih knjig (razen evidence izdanih računov in registra osnovnih sredstev).

Pogoji pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normativnih odhodkov (3. odstavek 48. člena zakona o dohodnini): (3) Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo davčni predpisi,
 2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 eurov,
 3. ne zaposluje delavcev, lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.

Računovodski izkazi:

 • če ste vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev in opravljate dejavnost brez vpisa s.p. , poročate na koncu leta le davčnemu organu, če ste se odločili za ugotavljanje davčne osnove po dejanskih stroških - davčni obračun (priloga je bilanca stanja, izkaz poslovnega izida). Ni pa poročanja za javno objavo na Ajpes. Kolikor pa se boste odločili za normativne stroške pa z vaše strani ni nobenega poročanja (razen trimesečnega, če ste dosegli dohodek od fizičnih oseb).. davčni organ izdela informativni izračun na podlagi REK obrazcev (če so dohodki doseženi pri pravnih osebah, s.p.--) in pa vaših trimesečnih napovedih.
 • če ste se odločili za s.p.: kar se tiče poročanja davčnemu organu je enako kot v prvem primeru, le da je potrebno dostaviti podatke za javno objavo tudi AJPES-u; informativni izračun dohodnine izdela davčni organ na podlagi vašega davčnega obračuna in morebitih drugih dohodkov, ki ste jih dosegli kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti.

! Iz tega boste ugotovili, da je edina bistvena razlika v ugotavljanu davčne osnove (ne glede na status opravljanja dejavnosti) in javna objava podatkov na Ajpes (te ni, če opravljate dejavnost kot zasebni športni delavec ali če ugotavljate davčno osnovo na podlagi normativnih odhodkov kot s.p.)